Workshop (sebe)koučování a (sebe)řízení OD VIZE K AKCI

Vyzkou­šej­te si meto­dy, kte­ré vám pomo­hou vyznat se v tom, co vás baví a jak reál­ně jít za svým novým pro­fes­ním cílem. Workshop pro­běh­ne v sobo­ta 9.4.2016 od 09:00 do 13:30 v Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ním ústavu.

Co na worksho­pu spo­leč­ně pro­be­re­me:
Sezná­mí­te se s prak­tic­ký­mi meto­da­mi (sebe)koučování a (sebe)řízení, kte­ré si pří­mo vyzkou­ší­te na svých reál­ných téma­tech sou­vi­se­jí­cích s pro­ble­ma­ti­kou pro­fes­ní­ho roz­vo­je a plá­no­vá­ní dal­ší kari­é­ry. Bude­me napří­klad mapo­vat vaše sil­né strán­ky a kom­pe­ten­ce, podí­vá­me se na mož­nos­ti, jak si dávat uži­teč­né cíle a jak mys­let při změ­nách, bude­me hle­dat vaše indi­vi­du­ál­ní moti­va­ci, kte­rá vás k cílům povede.

Pro koho je workshop určen:
Pro cílo­vou sku­pi­nu Nadač­ní­ho fon­du pro taneč­ní kari­é­ru, tedy taneč­ni­ce a taneč­ní­ky, pohy­bo­vé uměl­ky­ně a uměl­ce, artist­ky a artis­ty, kte­ří pře­mýš­le­jí o tom, jak si for­mu­lo­vat, nastar­to­vat či posu­nout dál své pro­fes­ní cíle a jak pro­jít kari­ér­ní změnou.

Workshop se koná 9. dub­na 2014 v Malém sále Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ní­ho ústa­vu, Celet­ná 17, Pra­ha 1 od 9:00 do 13:30 hodin (včet­ně pře­stáv­ky na oběd).

Workshop je pro pře­dem při­hlá­še­né účast­ní­ky zdar­ma. Kapa­ci­ta je ome­ze­na.
Regis­truj­te se do 5.4. zde

Kon­takt pro dal­ší infor­ma­ce: jana.bohutinska@tanecnikariera.cz

Regis­trač­ní for­mu­lář:
Jmé­no a pří­jme­ní:
zaměst­na­va­tel (název zaměst­na­va­te­le, popř.uveďte sou­čas­nou situ­a­ci – OSVČ, neza­měst­nán, stu­dent, atd.):
rok naro­ze­ní:
byd­liš­tě:
tele­fon:
e‑mail:

Pře­je­te si dostá­vat infor­ma­ce o akti­vi­tách Nadač­ní­ho fon­du pro taneč­ní kari­é­ru?
ano ne

Struč­ně vysvět­le­te, proč se do worksho­pu při­hla­šu­je­te a co očekáváte:

Kdo vás worksho­pem provede:

Jana Bohutín­ská
Vystu­do­va­la este­ti­ku a diva­del­ní vědu na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy. Pra­co­va­la v obo­ru v Diva­del­ním ústa­vu, pak pře­šla do mar­ke­tingu malé sou­kro­mé fir­my. Zís­ka­la mezi­ná­rod­ní cer­ti­fi­kát v mar­ke­tingu CIMA A. V roce 2012 absol­vo­va­la výcvik Akre­di­to­va­ný pro­fe­si­o­nál­ní exter­ní kouč, v roce 2014 ukon­či­la výcvik sys­te­mic­ké­ho kou­čo­vá­ní. Od roku 2012 pra­cu­je jako kouč­ka. Ve své kou­čo­va­cí pra­xi se zamě­řu­je mimo jiné na kari­ér­ní a život­ní kou­čink, pod­ni­ká­ní fre­e­lan­ce­rů, osob­nost­ní roz­voj a kre­a­ti­vi­tu, kou­ču­je také v pro­stře­dí per­for­ming arts. Od dob vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia pra­co­va­la sou­běž­ně se svý­mi dal­ší­mi akti­vi­ta­mi jako novi­nář­ka zamě­ře­ná na kul­tu­ru a byz­nys a jako diva­del­ní a taneč­ní kri­tič­ka a pub­li­cist­ka. Ved­la kur­zy kri­tic­ké­ho psa­ní. Byla člen­kou řady odbor­ných komi­sí v oblas­ti per­for­ming arts a účast­ni­la se mezi­ná­rod­ních pro­jek­tů. Je spo­lu­au­tor­kou odbor­ných pub­li­ka­cí a člen­kou správ­ní rady NFTK. Žije v Praze.

Tomáš Vokáč
Vystu­do­val diva­del­ní vědu (obec­né ději­ny a teo­rii umě­ní a kul­tu­ry) na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy, kde také v roce 2012 obhá­jil dok­to­rát. Ved­le umě­ní a zejmé­na diva­dla se více jak 14 let věnu­je vzdě­lá­vá­ní dospě­lých. Pro­šel si jak stra­nu lek­tor­skou a ško­li­tel­skou, tak stra­nu meto­dic­kou, orga­ni­zač­ní a mana­žer­skou. Je výkon­ným ředi­te­lem čes­ké kan­ce­lá­ře pro­gra­mu The Duke of Edinburgh´s Inter­nati­o­nal Award. Nadá­le sám ško­lí, zabý­vá se pří­pra­vou kni­hy o fran­couz­ském diva­dle a zají­má se o oblast teo­rie a pra­xe kul­tur­ní­ho manage­men­tu a kre­a­tiv­ních prů­mys­lů. Půso­bil také v Insti­tu­tu umě­ní — Diva­del­ním ústa­vu jako vedou­cí oddě­le­ní zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce a PR a účast­nil se vyjed­ná­vá­ní a rea­li­za­ce mno­ha zahra­nič­ních kul­tur­ních a umě­lec­kých projektů.