Workshop s Michaelem Simonem: Světlo – tělo – prostor – pohyb

Svět­lo – tělo – pro­stor – pohyb, 15. – 17. 4. 2016

Mís­to koná­ní: Stu­dio ALTA, U Výsta­viš­tě 21, Pra­ha 7

Víken­do­vý workshop Insti­tu­tu Svě­tel­né­ho Desig­nu ve spo­lu­prá­ci se Stu­di­em ALTA na téma ryt­mu a dyna­mi­ky svě­tel v taneč­ním před­sta­ve­ní pro­po­jí svět tan­ce a diva­del­ní tech­ni­ky. Sou­čás­tí worksho­pu je také dis­ku­se s Micha­e­lem Simo­nem 16. dub­na od 17 – 19 ve Stu­diu ALTA, kte­rá je vol­ně přístupná.

Svět­lo je čas­to nej­sil­něj­ší vizu­ál­ní prvek v pohy­bo­vém před­sta­ve­ní. Zásad­ně ovliv­ňu­je, jak bude taneč­ník i cho­re­o­gra­fie vypa­dat, vzbu­zu­je emo­ce, defi­nu­je pro­stor před­sta­ve­ní, tvo­ří tem­po a ryt­mus inscenace.

Ten­to workshop se zamě­ří na pro­po­jo­vá­ní svět­la a akce na scé­ně skr­ze impro­vi­zač­ní pří­stup ve vzta­hu svět­lo – pohyb, na vzá­jem­ný vztah ope­rá­to­ra (desig­né­ra) a per­for­me­ra, jejich „napo­je­ní” a inter­ak­ci při vytvá­ře­ní vizu­a­li­ty před­sta­ve­ní. Na prin­ci­py dyna­mi­ky pohy­bu vůči svě­tel­ným změ­nám a nao­pak. Workshop je určen jak pro taneč­ní­ky a cho­re­o­gra­fy, tak pro light desig­né­ry a techniky.

Během worksho­pu se poku­sí­me zod­po­vě­dět násle­du­jí­cí otáz­ky: Může být svět­lo part­ne­rem uměl­ci na scé­ně? Jak moc si má per­for­mer uvě­do­mo­vat pří­tom­nost svět­la? Spo­lu­vy­tvá­ří svět­lo nějak prostor?

Více infor­ma­cí na www.svetelnydesign.cz
info@svetelnydesign.cz +420 775 208 268

Micha­el Simon
Němec­ký svě­tel­ný desig­nér, scé­no­graf a reži­sér absol­vo­val stu­di­um scé­no­gra­fie ve Stutt­gar­tu v letech 1978 – 1981. Už jako stu­dent rea­li­zo­val v newy­orkských gale­ri­ích něko­lik per­for­man­cí, což jej při­ved­lo k zájmu o svě­tel­ný design. V roce 1981 v New Yor­ku před­sta­vil dílo s názvem Memo­ries Can’t Wait, k němuž napsal scé­nář a kte­ré reží­ro­val. Jeho scé­nic­ký a svě­tel­ný design byl uvá­děn po celé Evro­pě, v Aus­trá­lii, Kana­dě, USA, Japon­sku i Číně.

Od roku 1992 pra­co­val jako svě­tel­ný výtvar­ník pra­vi­del­ně s Wil­li­a­mem For­sy­them (cho­re­o­gra­fie Gän­ge, LDC, Isabelle’s Dan­ce, Impres­sing The Czar, Limb’s The­o­rem). Poté navr­ho­val scé­nic­ká řeše­ní v diva­dlech v Ber­lí­ně, Ham­bur­gu, Düs­sel­dor­fu, Frank­fur­tu, Darm­sta­d­tu, Fre­i­bur­gu, Wup­per­ta­lu a Kie­lu. Spo­lu­pra­co­val i s Jiřím Kyli­á­nem na cho­re­o­gra­fi­ích Sint Joris Rijdt Uit, Kagu­ya­hi­me, Whe­re­a­bouts Unk­nown, Wings of Wax, Zug­vö­gel nebo spek­ta­ku­lár­ní cho­re­o­gra­fii Arcim­bol­do, kte­rá hos­to­va­la v roce 2000 v Praze.

Od roku 1990 se věnu­je navr­ho­vá­ní svě­tel a scé­no­gra­fie i pro ope­ru – spo­lu­pra­co­val s Pierrem Audim, Pete­rem Gre­e­na­wa­yem nebo Chris­to­fem Nelem. Jako oper­ní reži­sér a desig­nér uve­dl insce­na­ce v Basi­le­ji, Brémách, Bon­nu, Norim­ber­ku, Man­nhe­i­mu a v paříž­ské ope­ře, věnu­je se též čino­her­ní režii. Micha­el Simon řadu let vyu­ču­je jevišt­ní a svě­tel­ný design, mezi roky 1998 a 2004 na Sta­a­tliche Hochschu­le für Gestal­tung Karl­sru­he, od roku 2008 na Zür­cher Hochschu­le der Künste.

Více infor­ma­cí na www.michaelsimon.de