Umělci z východu nabízejí východiska

This is very moment (foto: archiv festivalu Bazaar)

Ve dnech 18. – 20. břez­na 2016 pro­běh­ne v Alfre­du ve dvo­ře, ve Stu­diu ALTA a diva­dle PONEC mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nezá­vis­lé scé­nic­ké tvor­by BAZAAR. Jeho dru­hý roč­ník se vra­cí k téma­tu iden­ti­ta: iden­ti­ta jako zóna, v níž se pro­tí­na­jí sfé­ra pri­vát­ní i poli­tic­ká, jako oblast osob­ní auto­no­mie i před­mět mani­pu­la­ce. Jádrem fes­ti­va­lu se sta­ne Satur­day Baza­ar, pře­hlíd­ka work-in-pro­gress uměl­ců z ČR, Pol­ska, Rumun­ska, Maďar­ska, Rus­ka a Slo­ven­ska. Fes­ti­val BAZAAR je tak jed­ním z mála tzv. deve­lo­p­ment fes­ti­va­lů ve střed­ní a východ­ní Evropě. 

Téma iden­ti­ty a jejích pro­měn má v dneš­ní Evro­pě enorm­ní poli­tic­ký náboj. „Strach pro­růs­ta­jí­cí spo­leč­nos­tí, kte­rý jsme ješ­tě nedáv­no nezna­li, se dnes stá­vá zdro­jem i nástro­jem poli­tic­ké­ho kapi­tá­lu. Vidí­me to u nás a zejmé­na v sou­sed­ních stá­tech, kde dochá­zí dokon­ce k ome­zo­vá­ní svo­bo­dy pro­je­vu – v oblas­ti umě­ní to je zce­la evi­dent­ní. Zdá se, že se naci­o­na­lismy z kon­ce 19. sto­le­tí aktu­a­li­zu­jí do sou­čas­nos­ti. Vize naší iden­ti­ty, osob­ní i poli­tic­ké, je i na počát­ku 21. sto­le­tí spo­je­na s otáz­kou, kam se chce­me ubí­rat dál,“ kon­sta­tu­je dra­ma­turg fes­ti­va­lu Ewan McLa­ren. „Jaké jsou alter­na­ti­vy? Prá­ce tvůr­ců vychá­ze­jí­cích z post-komu­nis­tic­kých pod­mí­nek zkou­ma­jí se (sebe)ironií a inte­li­gen­cí sobě vlast­ní, jak může­me obhá­jit vlast­ní identi­tu pro­ti mani­pu­la­ci, jaké se nám nabí­ze­jí vize i sny, jak si zacho­vat pro­stor pro svo­bod­né myš­le­ní i tvor­bu.

V pátek 18. 3. ote­vře fes­ti­val před­sta­ve­ní Nezná­má logi­ka vět­ru chor­vat­ských uměl­kyň Son­ji Pre­grad a Nives Ser­tić. Prá­ce, jejíž obry­sy vzni­ka­ly už v rám­ci pro­jek­tu Identity.Move!, pro­ble­ma­ti­zu­je hie­rar­chii dvou způ­sobů arti­ku­la­ce svě­ta: pozo­ro­va­ný vs. pozo­ru­jí­cí, tělo vs. objek­tiv kame­ry, tanec vs. fil­mo­vá řeč. Spe­ci­ál­ní host fes­ti­va­lu, rakous­ká taneč­ni­ce a mul­ti­me­di­ál­ní uměl­ky­ně Sil­ke Gra­bin­ger, se před­sta­ví v insce­na­ci Pokus­ná oso­ba Sil­ke Gra­bin­ger. Kon­cep­tu­ál­ní pří­stup býva­lé per­for­mer­ky Cirque du Soleil k sólo­vé cho­re­o­gra­fii je zkou­má­ním mož­nos­tí, jak nasta­vit vlast­ní pra­vi­dla v cizí hře.

Satur­day Baza­ar, jenž se 19. 3. ode­hra­je ve dvou blo­cích ve Stu­diu ALTA, dá nahléd­nout do tvůr­čích labo­ra­to­ří šes­ti ino­va­tiv­ních tvůr­ců mlad­ší gene­ra­ce. Roman Zotov (RU) v prá­ci Samo­zřej­mě před­sta­ví ukáz­ku z pří­bě­hu o hle­dá­ní domo­va. Oce­ňo­va­ný slo­ven­ský taneč­ník Jaro Viňar­ský bude pre­zen­to­vat svůj umě­lec­ký výzkum mož­nos­tí neza­tí­že­né­ho vní­má­ní v prá­ci s názvem This Very Moment. Závěr odpo­led­ní­ho blo­ku tvo­ří spo­lu­prá­ce výraz­né osob­nos­ti čes­ké alter­na­tiv­ní scé­ny Hal­ky Třešňá­ko­vé s maďar­ským tvůr­cem Lászlem Fülö­pem ve work-in-pro­gress Timo­thy a věci: Plán B. Během večer­ní čás­ti Satur­day Baza­ar před­sta­ví pol­sko-rumun­ská dvo­ji­ce Aga­ta Sini­ar­ska a Mada­li­na Dan ukáz­ku z prá­ce Mat­ky z oce­li, v níž se věnu­jí žen­ské iden­ti­tě, jak ji utvá­řel před­cho­zí poli­tic­ký sys­tém, a for­mo­vá­ní vlast­ní iden­ti­ty v post-komu­nis­mu. Tere­za Hra­dil­ko­vá před­sta­ví taneč­ní sólo z při­pra­vo­va­né insce­na­ce o hře, prá­ci i šílen­ství Švih­la. Závěr bude pat­řit usku­pe­ní Uff­ten­ži­vot. Téma samo­ty a sebe­ur­če­ní zpra­co­vá­va­jí v ukáz­ce z před­sta­ve­ní Lone­li­ness and Stuff. Závě­reč­nou dis­ku­zi o vybra­ných pří­stu­pech v dra­ma­tur­gii pove­de Ali­ce Kou­bo­vá z Filo­so­fic­ké­ho ústa­vu AV ČR, kte­rá se věnu­je per­for­ma­tiv­ní filo­so­fii, post-feno­me­no­lo­gii a filo­so­fii tělesnosti.

Fes­ti­val BAZAAR uza­vře v nedě­li 20. 3. dvo­ji­ce před­sta­ve­ní: rumun­ský kolek­tiv Unsor­ce­ry se v insce­na­ci End Dre­am věnu­je způ­sobům, jaký­mi může­me aktiv­ně měnit rea­li­tu. Před­sta­ve­ní Pyg­ma­li­on spe­ci­ál­ní­ho hos­ta fes­ti­va­lu Wojt­ka Zie­mil­ské­ho je pří­běh o komu­ni­ka­ci i cvi­če­ní v extrém­ní empa­tii: vztah mat­ky a syna, jemuž byla dia­gnos­ti­ko­vá­na fatál­ní poru­cha řečo­vých schop­nos­tí, se mění v meta­fo­ru vzta­hu spo­leč­nos­ti k těm, kte­ří nedo­ká­ží mlu­vit sami za sebe. V nedě­li v 16H také pro­běh­ne veřej­ná ukáz­ka z worksho­pu O (ne-hie­rar­chic­kém) dia­lo­gu dvou médií, kte­rý bude pod vede­ním Son­ji Pre­grad a Nives Ser­tić pro­bí­hat po celou dobu festivalu.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na www.alfredvedvore.cz/cs/bazaar.
Fes­ti­val Baza­ar může­te sle­do­vat také na Face­boo­ku.

Fes­ti­val Baza­ar vzni­kl v roce 2015 jako sou­část evrop­ské­ho pro­jek­tu Identity.Move! — mezi­ná­rod­ní plat­for­my pro pod­po­ru teo­re­tic­ké­ho a umě­lec­ké­ho výzku­mu iden­ti­ty na poli sou­čas­né­ho taneč­ní­ho a pohy­bo­vé­ho umě­ní a per­for­man­ce. Hlav­ním pořa­da­te­lem letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu je Motus, pro­duk­ce diva­dla Alfred ve dvo­ře ve spo­lu­prá­ci s čet­ný­mi zahra­nič­ní­mi kul­tur­ní­mi insti­tu­ty, Tan­cem Pra­ha a Stu­di­em ALTA.