Obskurní Filmotéka / Jan Komárek a hosté

Inter­mez­za Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů uvá­dí pro­mí­tá­ní krat­ších expe­ri­men­tál­ních fil­mů Jana Komár­ka. Kro­mě poci­to­vých fil­mo­vých frag­men­tů bude pro­mít­nut také napří­klad taneč­ní film „Tanec Sva­té­ho Sebas­ti­a­na” s taneč­ní­kem Petrem Opav­ským o jeho sou­stře­dě­ní na svůj odraz. Fil­mo­vě tea­trál­ní večer s tan­cem a nefor­mál­ní atmo­sfé­rou bude pro­klá­dán roz­ho­vo­rem s tvůr­cem. Jaké hos­té vystou­pí fil­mo­vý expert Jacques-Eloi Génot, taneč­ni­ce Andrea Milt­ne­ro­vá a další.

16.9.2016 / 20:00 / Obý­vák Stu­dia ALTA
vstup­né je ten­to večer opět dobrovolné

Part­ne­rem pro­mí­tá­ní je Stu­dio ALTA. Inter­mez­za Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů jsou pod­po­ře­na gran­tem Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a MČ Pra­ha 7.

Fes­ti­val taneč­ních fil­mů zve na Inter­mez­za FTF, cyk­lus komen­to­va­ných pro­jek­cí doku­men­tů, dan­ce for came­ra fil­mů i inspi­ra­tiv­ních jevišt­ních zázna­mů, kte­rý pro­bí­há po celý rok 2016 v Pra­ze ve Stu­diu ALTA, ale také v regi­o­nech. Ten­to měsíc uve­de­me ve spo­lu­prá­ci s Industrou STAGE 4 večer­ní pro­gra­my pří­mo v Brně.

udá­lost OBSKURNÍ FILMOTÉKA — https://www.facebook.com/events/1743833425896906/
udá­lost Brno — https://www.facebook.com/events/1819957621571085/
web www.tanecnifilmy.cz