Mezinárodní den tance se letos slaví v pátek

foto: archiv Národního divadla

29. dub­na 2016, Pra­ha — Vize tan­ce ve spo­lu­prá­ci s Národ­ním diva­dlem, Čes­kou tele­vi­zí a dal­ší­mi part­ne­ry při­pra­vu­jí osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. V pátek 29. dub­na se Čes­ko roz­hou­pe ve spo­leč­ném ryt­mu s celým svě­tem a při­po­me­ne si krá­su, radost a ener­gii, kte­rou tanec přináší.

Osla­vy v ČR
K osla­vám Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce se kaž­do­roč­ně při­po­ju­jí desít­ky měst v Čes­ké repub­li­ce. V roce 2015 jich sla­vi­lo 33. Tanec v den oslav oži­ví náměs­tí, par­ky, nádra­ží, spe­ci­ál­ní pro­gram při­pra­vu­jí taneč­ní stu­dia, ško­ly i diva­dla. Zapo­ju­jí se jak pro­fe­si­o­nál­ní, tak ama­tér­ské sou­bo­ry, stu­den­ti tan­ce, taneč­ní nad­šen­ci i kolemjdou­cí bez ohle­du na věk. Sla­ví se napříč taneč­ní­mi sty­ly od bale­tu, přes sou­čas­ný tanec, nový cir­kus až po hip-hop, street dan­ce, tan­go nebo swing.

Spo­lek Vize tan­ce sdru­žu­jí­cí před­ní čes­ké cho­re­o­gra­fy, taneč­ní­ky, pub­li­cis­ty a kul­tur­ní mana­že­ry od roku 2010 pod­ně­cu­je k osla­vám v ČR a ve spo­lu­prá­ci s Národ­ním diva­dlem, od loň­ské­ho roku Čes­kou tele­vi­zí a dal­ší­mi part­ne­ry, orga­ni­zu­je v Pra­ze a v Brně pro­gram pro veřej­nost,” říká Nata­ša Novot­ná koor­di­ná­tor­ka Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce ve Vizi tan­ce. “Sou­čás­tí oslav jsou ukáz­ky taneč­ních před­sta­ve­ní, ote­vře­né taneč­ní lek­ce, tan­čír­ny, fla­shmob — spo­leč­ná cho­re­o­gra­fi nebo čte­ní celo­svě­to­vé­ho posel­ství,” dodá­vá.

Piaz­ze­ta Národ­ní­ho diva­dla a Janáč­ko­vo diva­dlo v Brně
Národ­ní diva­dla v Pra­ze a Brně již pra­vi­del­ně orga­ni­zu­jí kla­sic­ký balet­ní tré­nink pod širým nebem. Začne v 15:30 a zúčast­ní se ho stov­ky taneč­ní­ků. Ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou tele­vi­zí vznik­ne tele­most mezi Národ­ní­mi diva­dly v Pra­ze a Brně a kdo­ko­liv bude mít mož­nost při­po­jit se k tré­nin­ku díky pře­no­su na webu Čes­ké tele­vi­ze. V Pra­ze se ve vede­ní hodi­ny vystří­da­jí napří­klad prv­ní sólis­té Bale­tu ND Niko­la Máro­vá a Michal Ští­pa, taneč­ni­ce, cho­re­o­gra­f­ka a zakla­da­tel­ka sou­bo­ru 420People Nata­ša Novot­ná nebo ředi­tel Taneč­ní kon­zer­va­to­ře hl. měs­ta Pra­hy prof. Jaro­slav Sla­vic­ký, v Brně to bude umě­lec­ký šéf bale­tu Mário Rada­čov­ský a dal­ší taneč­ní osobnosti.

Praž­ský pro­gram bude pokra­čo­vat dět­ským fla­shmo­bem pod pat­ro­na­cí Národ­ní­ho diva­dla (instruk­táž­ní video je zve­řej­ně­no zde). Poté zazní celo­svě­to­vé posel­ství význam­né­ho taneč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa, kte­ré­ho kaž­do­roč­ně vybí­rá Taneč­ní komi­tét Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho ústa­vu. Auto­rem letoš­ní­ho posel­ství je samo­an­ský cho­re­o­graf, reži­sér a výtvar­ník Lemi Poni­fasio. Čes­ký pře­klad posel­ství bude zve­řej­něn na www.danceday.cz. Na piaz­ze­tě dále vystou­pí praž­ské kon­zer­va­to­ře a pro­gram zakon­čí fla­shmob — spo­leč­ná cho­re­o­gra­fie pro dospě­lé, kte­rý při­pra­vi­la Vize tan­ce ve spo­lu­prá­ci s taneč­ním stu­di­em Stage Pra­ha. Letoš­ní cho­re­o­gra­fie spo­ju­je sou­čas­ný tanec, street dan­ce a latin­sko-ame­ric­ké tan­ce a na jeho vzni­ku se podí­le­ly špič­ky domá­cí taneč­ní scé­ny jako je Nata­ša Novot­ná, Anet Anto­šo­vá, Kate­ři­na “Káka” Kvas­ni­co­vá nebo Kubá­nec May­kel Edu­ar­do Tala­ve­ra. Instruk­táž­ní video je k dis­po­zi­ci zde, kaž­dou část se lze nau­čit pod­le samo­stat­ných tuto­ri­a­lů také z you­tu­be. Fla­shmob se tra­dič­ně tan­čí po celé zemi a pro­po­ju­je pro­gram oslav na růz­ných mís­tech. Na piaz­ze­tě bude před­sta­ven i nový Nadač­ní fond pro taneč­ní kari­é­ru, za kte­rým sto­jí Vize tan­ce a Taneč­ní sdru­že­ní a Taneč­ní data­bá­ze, pro­jekt pub­li­ka­ce Taneč­ní aktuality.cz.

Osla­vy v Pra­ze
Dal­ší mís­ta, kde se v Pra­ze chys­tá pro­gram, jsou napří­klad A(VOID) Galle­ry na náplav­ce u Raší­no­va nábře­ží s tan­čír­na­mi tan­ga a swin­gu nebo OC Quad­rio ve Spá­le­né uli­ci. Vlast­ní osla­vy při­pra­vu­je mno­ho taneč­ních škol, stu­dií a diva­del jako je stu­dio Stage Pra­ha, Stu­dio Con­tem­po­ra­ry, Stu­dio ALTA, diva­dlo Ponec aj. K osla­vám tan­ce se při­po­jí napří­klad i hudeb­ní fes­ti­val vs. Inter­pre­tati­on, kte­rý na 29.4. plá­nu­je spe­ci­ál­ní hudeb­ně-taneč­ní pro­gram. Podrob­né infor­ma­ce o jed­not­li­vých akcích nejen v Pra­ze, ale po celé Čes­ké repub­li­ce se postup­ně obje­vu­jí v taneč­ní mapě na www.danceday.cz. Mapu při­pra­vu­je Vize tan­ce ve spo­lu­prá­ci s domá­cí taneč­ní komunitou.

O Mezi­ná­rod­ním dni tan­ce
Mezi­ná­rod­ní den tan­ce (MDT) se sla­ví 29. dub­na od roku 1982, kdy ho vyhlá­sil Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te - Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav), part­ner­ská orga­ni­za­ce UNESCO. Ten­to den je význam­ný naro­ze­ním vel­ké­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jeana-Georgese Noverrea (*1727), kte­rý byl svý­mi sou­čas­ní­ky nazý­ván Shake­spea­rem tan­ce. Cílem celo­svě­to­vých oslav je při­po­me­nout si uni­ver­zál­ní pova­hu tan­ce, kte­rý pře­ko­ná­vá etnic­ké, kul­tur­ní, poli­tic­ké i nábo­žen­ské bari­é­ry mezi lidmi.

Od roku 2015 je hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce v ČR Čes­ká tele­vi­ze. Osla­vy pod­po­ru­je Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR a Magis­trát hl. m. Prahy.

Medi­ál­ní­mi part­ne­ry jsou Radio 1, kina Aero, Bio Oko a Svě­to­zor, A2, Taneč­ní aktuality.cz, Taneč­ní zóny, Divadlo.cz a Goout.cz.

Part­ne­ry a pod­po­ro­va­te­li oslav jsou Národ­ní diva­dlo, OC Quad­rio, Stage Pra­ha, (A)VOID Flo­a­ting Galle­ry, Art4People, MH Tisk.

Video z loň­ských oslav v Pra­ze najde­te zde.

O Vizi tan­ce
Národ­ní ini­ci­a­ti­va pro roz­voj sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní vznik­la v roce 2008. Sdru­žu­je umě­lec­ké pro­fe­si­o­ná­ly – taneč­ní­ky, cho­re­o­gra­fy, peda­go­gy, mana­že­ry, teo­re­ti­ky a kri­ti­ky. Poslá­ním spol­ku je zvi­di­tel­nit taneč­ní umě­ní v Čes­ké repub­li­ce ve vzta­hu k ostat­ním umě­lec­kým dis­ci­pli­nám. Akti­vi­ty se zamě­řu­jí na roz­voj infrastruk­tu­ry obo­ru a obno­vu jeho celo­spo­le­čen­ské­ho uzná­ní. Vize tan­ce orga­ni­zu­je obo­ro­vé kon­fe­ren­ce, jed­ná s orgá­ny stát­ní sprá­vy, podí­lí se na vzni­ku odbor­ných pub­li­ka­cí a ini­ciu­je v Čes­ké repub­li­ce osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce. Dal­ší infor­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na www.vizetance.cz a na www.facebook.com/vizetance.

Kon­takt pro média:
Micha­e­la Jure­no­vá, pub­lic relati­ons, + 420 720 759 161, michaela.stankova@vizetance.cz,
Nata­ša Novot­ná, koor­di­ná­tor­ka Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce, natasa.novotna@vizetance.cz