ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA a festival AEROWAVES SPRING FORWARD 2016

foto: archiv Alfreda ve dvoře

Duben pat­ří v tan­ci tra­dič­ně ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ, kte­rá před­chá­zí Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce. Letos nasta­la situ­a­ce zce­la výji­meč­ná díky fak­tu, že se Tan­ci Pra­ha poda­ři­lo zís­kat pořa­da­tel­ství putov­ní­ho fes­ti­va­lu Aerowa­ves Spring For­ward pro Čes­kou repub­li­ku, pro­sa­dit na něj čty­ři čes­ká díla a úzce ho pro­vá­zat prá­vě s ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMOU, to vše od 20. do 25. dub­na 2016 v Pra­ze a Plzni. Obě akce zazna­me­na­ly mimo­řád­ný zájem ze zahra­ni­čí a při­ví­ta­jí přes 200 hos­tů z celé­ho světa.

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA opět nabíd­ne to nej­za­jí­ma­věj­ší, co při­ne­sl uply­nu­lý rok na poli sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla. Od 20. do 22. 4. se před­sta­ví cel­kem devět insce­na­cí nej­vý­raz­něj­ších cho­re­o­gra­fů vybra­ných odbor­nou dra­ma­tur­gic­kou radou z 35 při­hlá­še­ných děl. Jsou jimi Andrea Milt­ne­ro­vá & Jan Komá­rek, Michal Záho­ra, Nadar Rosa­no, Miřen­ka Čecho­vá, Tere­za Ondro­vá & Peter Šavel, Jaro Viňar­ský, Věra Ondra­ší­ko­vá, Jiří Bar­to­va­nec a Vili­am Dočo­lo­man­ský – viz program.

V pon­dě­lí 25. 4. si pak ti nej­lep­ší odne­sou oce­ně­ní v kate­go­ri­ích Taneč­ní insce­na­ce roku, Tanečník/ Taneč­ni­ce roku, Cena za svě­tel­ný design a Cena divá­ků. K tomu plat­for­ma letos při­da­la dvě novin­ky. Tou prv­ní je oce­ně­ní pro Mana­že­ra roku, kte­ré ini­ci­o­val a zaští­til Jiří Opě­la, jeden z prů­kop­ní­ků manage­men­tu nezá­vis­lé­ho taneč­ní­ho sou­bo­ru, po léta pra­cu­jí­cí s Pavlem Šmokem. Oce­nit by mělo prá­ci mana­že­rů a pro­du­cen­tů, díky kte­rým mohou vzni­kat nová díla a pro­sa­zo­vat se v zahra­ni­čí, ale i osob­nos­tí, kte­ré vytvá­ře­jí pod­mín­ky pro sou­čas­ný tanec kde­ko­li v naší zemi.

Dru­hou novin­kou je expe­ri­ment Divác­ké poro­ty, kte­rá si díky evrop­ské­mu pro­jek­tu Be SpectACTi­ve! vyzkou­še­la obdo­bu prá­ce dra­ma­tur­gic­ké rady fes­ti­va­lu. Z jejich výbě­ru vze­šla tři díla – GOSSIP Len­ky Vag­ne­ro­vé & Com­pa­ny, Ent­ro­py #224 Jiří­ho Bar­to­van­ce a Tran­zmu­ta­ce Andrey Milt­ne­ro­vé a Jana Komár­ka. Všech­na budou na plat­for­mě uve­de­na. Je pří­jem­né, že dvě ze tří se sho­du­jí s názo­rem dra­ma­tur­gic­ké rady. GOSSIP je kvů­li dis­po­ni­bi­li­tě taneč­ní­ků zařa­zen až na nedě­li 24. 4., což kon­ve­nu­je s víken­dem, kdy lze také v diva­dle PONEC sle­do­vat pře­no­sy z plzeň­ské akce Aerowa­ves Spring Forward.

Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka Tan­ce Pra­ha, k výbě­ru dodá­vá: „letos byla prá­ce dra­ma­tur­gic­ké rady extrém­ně zají­ma­vá a nejed­nou i kon­tro­verz­ní, to k umě­ní pat­ří. Sama pat­řím k těm, co se sna­ží sle­do­vat a pod­po­ro­vat uměl­ce v dlou­ho­do­bém hori­zon­tu a klást na ně vyš­ší náro­ky. Pla­tí to z mé stra­ny i pro GOSSIP Len­ky Vag­ne­ro­vé, jehož kva­li­ty, zvláš­tě inter­pre­tač­ní, doká­žu plně oce­nit, ale pro cho­re­o­gra­fic­ko-režij­ní smě­řo­vá­ní autor­ky v něm vidím slab­ší mís­ta. Pova­žu­ji pro­to za správ­né, že je dra­ma­tur­gic­ká rada s ohle­dem na kon­text tvor­by autor­ky nevy­bra­la, ale i tak zís­ka­lo pod­po­ru Divác­ké poro­ty a pro­to v hlav­ním pro­gra­mu figu­ru­je.

Dra­ma­tur­gic­ká rada pra­co­va­la ve slo­že­ní Pet­ra Haue­ro­vá, Mar­tin Machá­ček, Yvo­na Kre­u­zman­no­vá & Mar­ké­ta Perroud, Pavel Što­rek, Nina Vangeli.

Trai­ler k fes­ti­va­lu najde­te zde www.youtube.com/watch?v=zmAYtjrBvow
Více infor­ma­cí a kom­plet­ní pro­gram na www.tanecniplatforma.cz.

Hlav­ní ceny výtvar­ně ztvár­ni­la Ště­pán­ka Blá­hov­co­vá ze stu­dia Pape­lo­te. „Inspi­ra­cí pro vytvo­ře­ní ceny ČTP nám byl letoš­ní vizu­ál­ní styl zalo­že­ný na prá­ci s foto­gra­fie­mi žen­ské­ho těla mění­cí­ho pro­por­ce a tvar v závis­los­ti na per­spek­ti­vě a úhlu pohle­du kame­ry. Jako výcho­dis­ko jsme zvo­li­li pís­me­no T. T jako Tanec, Tělo, Tor­zo, Tra­jek­to­rie… Konec­kon­ců, pís­me­no T svým tva­rem i tor­zo těla při­po­mí­ná. Stej­ně jako foto­graf nechal tělo taneč­ni­ce na pla­ká­tech a ve spo­tu nabý­vat neob­vyk­lých pro­por­cí a tva­rů, i papí­ro­vé pís­me­no T naby­de roz­po­hy­bo­vá­ním a změ­nou úhlu pohle­du neče­ka­ných forem. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­ví­me kon­cept a prv­ní pro­to­typ,“ vysvět­lu­je autorka.

Aerowa­ves Spring For­ward popr­vé v Čes­ké republice

Spring For­ward je vyvr­cho­le­ním dva­ce­ti­le­té prá­ce sítě Aerowa­ves, kte­rá ote­ví­rá mož­nos­ti začí­na­jí­cím taneč­ním tvůr­cům z celé Evro­py. Tepr­ve posled­ních 5 let pořá­dá ten­to jar­ní fes­ti­val tak, aby z dva­cít­ky děl, kte­rá nej­ví­ce zaujmou čle­ny sítě, kde kaž­dá země má 1 hlas, moh­li divá­ci a pře­de­vším kole­go­vé z význam­ných mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lů a diva­del shléd­nout živě co nej­ví­ce. Dva­cít­ka děl – Twenty16 je vybí­rá­na ze sto­vek při­hlá­še­ných děl, loni kon­krét­ně 509.

Po doho­dě vede­ní Aerowa­ves a Tan­ce Pra­ha bylo vybrá­no pro Plzeň 19 děl, v nichž se před­sta­ví téměř stov­ka uměl­ců z 19 zemí, a to v cel­ko­vém počtu 22 před­sta­ve­ní během jedi­né­ho víken­du. I pro­to vyu­ží­vá fes­ti­val v Plzni hned šes­ti růz­ných scén a v těch men­ších, stu­di­o­vých, se hra­jí jed­not­li­vé titu­ly dvakrát.

Ne náho­dou je mís­tem koná­ní prá­vě Plzeň. V době, kdy se Plzeň uchá­ze­la o titul Evrop­ské hlav­ní měs­to kul­tu­ry, Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, čes­ká repre­zen­tant­ka v síti Aerowa­ves půso­bí­cí ve funk­ci Asso­ci­a­te Direc­tor, navrh­la pořa­da­tel­ství Spring For­ward pro Čes­kou repub­li­ku a po všech peri­pe­ti­ích se ho poda­ři­lo pro­sa­dit v nema­lé kon­ku­ren­ci dal­ších zemí resp. měst na rok 2016. A to i díky vzni­ku nových pro­stor pro pre­zen­ta­ci sou­čas­né­ho tan­ce v Plzni, na 1.místě DEPO2015.

„Díky mimo­řád­né akti­vi­tě Tan­ce Pra­ha v zahra­ni­čí při­tá­hl fes­ti­val Aerowa­ves Spring For­ward 2016 bez­kon­ku­renč­ně nej­vyš­ší počet zájem­ců – pro­fe­si­o­ná­lů i médií ze všech kou­tů svě­ta. Svou účast potvr­di­lo 224 osob­nos­tí z Evro­py i zámo­ří, je to popr­vé, kdy počet zahra­nič­ních hos­tů pře­kro­čil 200. Regis­tra­ce byla z důvo­du kapa­ci­ty sálů ukon­če­na a na nejed­no­ho zájem­ce se tak již nedo­sta­lo,“ uvá­dí ředi­tel­ka Tan­ce Pra­ha Yvo­na Kreuzmannová.

Zájem­ci přes­to budou moci shléd­nout vybra­ná před­sta­ve­ní díky pře­no­sům na webo­vých strán­kách aerowaves.org/springforward. V pátek 22. a v sobo­tu 23. dub­na se budou moci od 21 hodin při­jít podí­vat do PONCE, kde pobě­ží pře­no­sy na vel­kém plátně.

Trai­ler k fes­ti­va­lu najde­te zde https://vimeo.com/157705352
Více infor­ma­cí a kom­plet­ní pro­gram na springforward.czaerowaves.org/springforward.

PROGRAM 

STŘEDA 20. DUBNA 2016

17:00 a 21. 4. 16:30 Alfred ve dvo­ře – Andrea Milt­ne­ro­vá & Jan Komá­rek: Tran­zmu­ta­ce

18:00 Stu­dio ALTA – NANOHACH / Michal Záho­ra: DEVOID – nachá­ze­jí­cí se ve sta­vu ztráty

19:30 Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD – Nadar Rosa­no & Pra­gue Pri­de: DOGTOWN

21:30 PONEC – diva­dlo pro tanec – Miřen­ka Čecho­vá / Petr Boháč: Sniper’s Lake

ČTVRTEK 21. DUBNA 2016 

15:00 Stu­dio ALTA – Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel: As Long as Hol­ding Hands

19:00 Diva­dlo Archa – Ver­Te­Dan­ce / Jaro Viňar­ský: Chy­bě­ní

21:00 PONEC – diva­dlo pro tanec – Věra Ondra­ší­ko­vá & Collecti­ve: GUIDE

12:30 PONEC – diva­dlo pro tanec – Jiří Bar­to­va­nec: Ent­ro­py #224

PÁTEK 22. DUBNA 2016

14:00 DOX – Far­ma v jes­ky­ni: Odtr­že­ní

NEDĚLE 24. DUBNA 2016

24. 4. 19:30 La Fab­ri­ka – Len­ka Vag­ne­ro­vá & Comp.: GOSSIP

PONDĚLÍ 25. DUBNA 2016 

25. 4. 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec – Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea: Collecti­ve Loss of Memory

S žádos­tí o foto­gra­fie, roz­ho­vo­ry či akre­di­ta­ce Vám ochot­ně pomů­že 
Hana Čeka­no­vá
PR & komu­ni­ka­ce
hana.cekanova@tanecpraha.eu
+420 724 581 085
Fes­ti­val ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA se usku­teč­ní díky pod­po­ře těch­to part­ne­rů: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Kre­a­tiv­ní Evro­pa / Be SpectACTi­ve! a Aerowa­ves, Měst­ská část Pra­ha 3, Čes­ká cen­t­ra, Insti­tut umě­ní – Diva­del­ní insti­tut, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Ital­ský kul­tur­ní institut

Part­ne­ři pro­jek­tu: Stu­dio Alta, Insti­tut svě­tel­né­ho desig­nu, SE.S.TA – Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je, Aerofilms.cz, Klub Famu, Bik­ra Yoga, San­sha Pra­ha, WD LUX

Medi­ál­ní part­ne­ři: New­ton media, Pape­lo­te, Radio 1, Taneč­ní zóna, Vlta­va – Čes­ký roz­hlas, Regi­na Dab Pra­ha, Čes­ký roz­hlas Regi­on, Arti­kl, informuji.cz, i‑divadlo.cz, scena.cz, Taneč­ní magazín.

Fes­ti­val Aerowa­ves Spring For­ward pořá­dá Tanec Pra­ha z.ú. spo­leč­ně s Aerowa­ves Ltd.
Hlav­ním part­ne­rem akce je Plzeň 2015 o.p.s.

Význam­ný­mi part­ne­ry fes­ti­va­lu Spring For­ward jsou: Kre­a­tiv­ní Evro­pa – pro­gram Evrop­ské unie, Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Plzeň 2015 o.p.s. a DEPO2015, Sta­tu­tár­ní měs­to Plzeň, Plzeň­ský kraj, Čes­ká cen­t­ra, Insti­tut umě­ní – Diva­del­ní ústav, Danish Arts Foun­dati­on, Goethe Insti­tut, Kin­g­dom of the Nether­lands, Insti­tut Fran­cais Pra­gue, EU Japan Fest, Rakous­ké kul­tur­ní fórum, Arts Coun­cil England a v nepo­sled­ní řadě všech­ny pro­sto­ry, kde se akce ode­hrá­vá, tzn. kro­mě DEPO2015 také Nové diva­dlo, Moving Stati­on, Papír­na a medi­ál­ní part­ne­ři i drob­ní dárci.