Ceny České divadelní DNA

GundR (foto: Michal Ureš)

Slav­nost­ní Gala­ve­čer Cen Čes­ké diva­del­ní DNA pro­běh­ne v diva­dle ARCHA 22. 2. 2016 od 20:00. Ve spo­lu­prá­ci s part­ner­ský­mi orga­ni­za­ce­mi kul­tur­ní network Nová síť pře­dá 5 cen ve třech kategoriích.

• tři ceny za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla
• jed­na cena za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, roz­voj a pod­po­ru nové­ho diva­dla
• jed­na cena za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké­ho nové­ho diva­dla v zahraničí

Slav­nost­ní Gala večer se koná kaž­dé dva roky jako pro­jev úcty výraz­ným osob­nos­tem v oblas­ti nové­ho diva­dla a byl ini­ci­o­ván kul­tur­ní neziskov­kou Nová síť.

Minu­lé roč­ní­ky Cen Čes­ká diva­del­ní DNA:
https://www.youtube.com/watch?v=5lV_ta_9ht4
https://www.youtube.com/watch?v=aIf2xhWd3MA

Hlav­ní medi­ál­ní part­ner:
Čes­ká televize

Večer bude stre­a­mo­ván:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000238-galavecer-festivalu-mala-inventura/21625400074-slavnostni-udileni-cen-ceska-divadelni-dna/

Více infor­ma­cí:
http://www.malainventura.cz/2016/DNA

 

NOMINOVANÍ NA CENU ČESKÁ DIVADELNÍ DNA JSOU:

3x cena za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla
• Ver­Te­Dan­ce, Jiří Havel­ka, Cla­ri­net Fac­to­ry / Korek­ce
• Stu­dio ALTA / komu­nit­ní akti­vi­ty, ote­vře­ní zku­šeb­ny 23 a „náhrad­ní obý­vák“
• Han­da Gote research & deve­lo­p­ment / Mutus Liber
• Tým Jat­ka 78 / Rea­li­za­ce a ote­vře­ní mul­ti­funkč­ní­ho pro­sto­ru Jat­ka 78
• Jiří Vydra a kol. / Kul­tur­ní ima­gi­nári­um
• Pavel Zají­ček, Miroslav Bam­bu­šek, DG 307, Stu­dio Hrdi­nů / Pus­ti­na
• Han­da Gote research & deve­lo­p­ment / Svě­ce­ní jara
• Wari­ot Ide­al / Gun­dR
• Mon­str­ka­ba­ret Fre­da Bru­nol­da /Jož­ka­lip­ni­kje­bo­žíčlo­vě­ka­ne­umílhát! — 12 let / 17 dílů
• ME-SA / Super­na­tu­rals

Cena za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, roz­voj a pod­po­ru nové­ho diva­dla
• Pavel Štourač

Cena za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké­ho nové­ho diva­dla v zahra­ni­čí
• Már­ta Lad­ján­szki, Maďarsko