Hledáme umělce do nového projektu Mina Tanaky.

foto: Divadlo Archa

foto: Divadlo Archa

Japon­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Min Tana­ka při­pra­vu­je nový pro­jekt v Diva­dle Archa.

Diva­dlo Archa hle­dá pro ten­to pro­jekt uměl­ce bez ohle­du na věk a umě­lec­ké zamě­ře­ní. Kon­kurz pro­běh­ne for­mou indi­vi­du­ál­ních poho­vo­rů s Minem Tana­kou v dél­ce při­bliž­ně 20 minut. Účast­ní­ci si při­pra­ví krát­kou ukáz­ku své prá­ce v dél­ce 1 – 5 minut. Může jít o tanec, per­for­man­ci, poezii, výtvar­nou insta­la­ci atd. Impro­vi­za­ce není žádou­cí. Pod­mín­kou pre­zen­ta­ce je vyjá­d­ře­ní aktiv­ní­ho posto­je ke spo­le­čen­ským, poli­tic­kým a eko­lo­gic­kým pro­blé­mům dneš­ní­ho světa.

Tema­tic­ké zadá­ní: „Má pří­tom­nost v tom­to oka­mži­ku.“
Kdy: od úte­rý 13. pro­sin­ce do pát­ku 16. pro­sin­ce 2016
Kde: v Diva­dle Archa, Na Poří­čí 26, Pra­ha 1
Pro­jekt bude vzni­kat během dub­na a květ­na 2017 v Diva­dle Archa.

Zájem­ci se mohou při­hlá­sit:
a) e‑mailem pro­dukč­ní­mu Jin­dři­chu Kripp­ne­ro­vi — jindrich.krippner@archatheatre.cz
b) osob­ně podat při­hláš­ku na poklad­ně Diva­dla Archa, Na Poří­čí 26, tele­fon 221 716 111

K při­hláš­ce při­lož­te pro­sím struč­ný živo­to­pis a popří­pa­dě i ukáz­ky své prá­ce.
Uzá­věr­ka při­hlá­šek: 9. pro­sin­ce 2016
Diva­dlo nehra­dí ces­tov­ní nákla­dy účast­ní­ků konkurzu.