Guy Cools povede seminář v Praze. Buďte při tom

Tanec Pra­ha z. ú. ve spo­lu­prá­ci se Stu­di­em ALTA vás zvou na workshop. Nabíd­ne prak­tic­ké nástro­je a cvi­če­ní, kte­rá účast­ní­kům umož­ní reflek­to­vat, hod­no­tit a nako­nec i pro­mě­nit svůj tvůr­čí pří­stup. Nad sym­bo­ly kří­že, kru­hu a laby­rin­tu bude­me dis­ku­to­vat klí­čo­vé pola­ri­ty tvůr­čí­ho pro­ce­su, tedy vní­má­ní, tvor­bu, intu­i­ci a pro­ží­va­ní. Skr­ze prak­tic­ká cvi­če­ní i čis­tě fyzic­kou akti­vi­tu bude­me zkou­mat, jak pří­nos­ná může v tom­to ohle­du být posta­va dra­ma­tur­ga — i její mož­né podo­by — svě­dek, part­ner v dia­lo­gu, stři­hač. Mimo jiné se zamě­ří­me na pro­ces stři­hu a roli ryt­mu a přechodů.

zamě­ří­me se:
-na vní­má­ní (co hle­dám?)
- arti­ku­la­ci (jak se vyjá­d­řit tak, abych co nej­lé­pe dosáhl/a toho, co hle­dám?)
- inter­dis­ci­pli­nár­ní meto­dy (jak pra­cu­jí uměl­ci v jiných obo­rech a jak mohu tyto meto­dy trans­po­no­vat do své oblas­ti půso­be­ní?)
Cílem worksho­pu je otevřít účast­ní­kům nový pohled na jejich vlast­ní tvůr­čí a cho­re­o­gra­fic­kou meto­du a zahr­nu­je indi­vi­du­ál­ní kou­čo­vá­ní kon­krét­ních pra­cí jed­not­li­vých účastníků.

LEKTOR
Dr. Guy Cools je taneč­ní dra­ma­turg, v sou­čas­né době půso­bí jako docent na výzkum­ném insti­tu­tu Arts in soci­e­ty v Til­bur­gu a jako hos­tu­jí­cí pro­fe­sor na uni­ver­zi­tě v Gen­tu. Jako taneč­ní kri­tik, kurá­tor a dra­ma­turg spo­lu­pra­co­val s řadou výraz­ných osob­nos­tí taneč­ní scé­ny, mezi něž pat­ří Koen Augustij­nen (be), Sidi Lar­bi Cher­ka­oui (be), Danie­le Des­noyers (CA), Ua Hara­ki (cy), Akram Khan (uk), Arno Schu­i­te­ma­ker (nl) nebo Ste­pha­nie Thi­er­sch (DE), v posled­ní době mu vyšly dvě zásad­ní pub­li­ka­ce — The Ethics of Art: eco­lo­gi­cal turns in the per­for­ming arts (Etic­ká rovi­na umě­ní: nástup eko­lo­gic­ké­ho pří­stu­pu v živém umě­ní; spo­lu s Pas­cal Gie­len, 2014) a In-between Dan­ce Cul­tu­res: on the migra­to­ry artis­tic iden­ti­ty of Sidi Lar­bi cher­ka­oui and Akram Khan (Na roz­me­zí taneč­ních kul­tur: aspekt migra­ce v umě­lec­kém vyjá­d­ře­ní Sidi Lar­bi Cher­ka­ou­i­ho a Akra­ma Kha­na, 2015). v sou­čas­né době žije ve Vídni.

PRAKTICKÉ INFORMACE
workshop je kon­ci­po­ván do dvou pěti­den­ních blo­ků, vždy v ang­lic­kém jazyce

I. blok 13. 1. — 4. 2. 2017
31. 1. — 1. 2. l 9 — 13 h — Stu­dio ALTA + odpo­led­ní kou­čink
2. 2. — 4. 2. l 9 — 13 h — Ponec — diva­dlo pro tanec + odpo­led­ní koučink

II. blok v polo­vi­ně čer­ven­ce opět v diva­dle PONEC a Stu­diu ALTA (ter­mín bude upřes­něn dle dis­po­zic účast­ní­ků a lektora)

Struk­tu­ra worksho­pu:
Dopo­led­ní pro­gram (9 — 13 h) spo­leč­ná prá­ce všech účast­ní­ků (prak­tic­ké úko­ly)
Odpo­led­ní pro­gram indi­vi­du­ál­ní kou­čink kon­krét­ních pra­cí účast­ní­ků
(max. dva za den; v pro­sto­rách, kde uměl­ci běž­ně na svém aktu­ál­ním pro­jek­tu pra­cu­jí- uměl­ci si pro­stor zajiš­ťu­jí sami popř. po doho­dě s pořa­da­te­li)
- workshop je určen pro choreografy/choreografky aktu­ál­ně v pro­ce­su tvor­by díla
(indi­vi­du­ál­ně či ve dvo­ji­ci s jiným uměl­cem — např. dra­ma­tur­gem, taneč­ní­kem apod.)
Kapa­ci­ta worksho­pu je limi­to­vá­na
Cena: 500,-Kč / oso­ba za I. blok
Cena za II. blok bude sta­no­ve­na v závis­los­ti na úspěš­nos­ti fundraisingu.

REZERVACE
Pro­sí­me o vaši rezer­va­ci na e‑mailu alena.brozova@tanecpraha.eu. nej­poz­dě­ji do 4. 12. 2016.
Účast­ní­ci worksho­pu budou vybrá­ni na zákla­dě zasla­né­ho cv (max. 1 stra­na) a *moti­vač­ní­ho dopi­su (max. 1.5 stra­ny), nej­lé­pe v ang­lič­ti­ně.
Čím by byte účast­na worksho­pu pro vás pří­nos­ná?
Jaké cíle bys­te chtěl/a dosáh­nout účas­tí na tom­to worksho­pu?
Pakli­že sl pře­je­te účast­nit worksho­pu spo­leč­ně s někým dal­ším z tvůr­čí­ho týmu, kdo by to byl?
Pořa­da­tel: Tanec Pra­ha z. ú.
Part­ne­ři: PONEC — diva­dlo pro tanec, Stu­dio alta
za pod­po­ry: MK ČR, MHMP, MČ Pra­ha 3