HateFree Zone – místa bez násilí a nenávisti

HateFree Cul­tu­re minu­lý rok před­sta­vi­la vzni­ka­jí­cí síť míst po celé Čes­ké repub­li­ce, kte­rá nesou znač­ku HateFree Zone. Po celém Čes­ku je jich už na sto pade­sát a jsou mezi nimi jak kavár­ny, tak gale­rie, diva­dla, obcho­dy nebo sportoviště.

HateFree Zone je dekla­ra­tiv­ním ozna­če­ním pro­stor, kte­ré chtě­jí dát svým návštěv­ní­kům naje­vo, že se v jejich pro­stře­dí nemu­sí bát žád­ných nená­vist­ných úto­ků ze stra­ny zaměst­nan­ců ani hos­tů. Dekla­ru­jí, že je u nich vítán kaž­dý bez ohle­du na pří­sluš­nost k etnic­ké, nábo­žen­ské, sexu­ál­ní, sub­kul­tur­ní nebo jiné soci­ál­ní skupině

Tato síť zón zahr­nu­je pro­sto­ry roz­lič­ných zamě­ře­ní, kte­ré zasa­hu­jí do růz­ných sfér a situ­a­cí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Pro­to jsou napří­klad mezi prv­ní­mi jak brněn­ský bar Super Pan­da Cir­cus, tak praž­ské Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX, ústec­ký klub Hra­ni­čář, Radio Wave nebo Arty­čok TV, krá­lo­vo­hra­dec­ké kino Bio Cen­t­ral nebo písec­ký kos­tel Církve čes­ko­slo­ven­ské husit­ské.

Přes­to­že to může půso­bit pře­kva­pi­vě, potý­ka­jí se čas­to pří­sluš­ní­ci růz­ných sku­pin se stra­chem při návště­vách spor­tov­ních zaří­ze­ní. Cílem je pro­to zařa­dit do této sítě také spor­tov­ní klu­by, fit­ka nebo spor­to­viš­tě, ve kte­rých se mohou cítit pří­jem­ně a bez­peč­ně všich­ni bez rozdílu.

„Naše komu­ni­ta vítá kaž­dé­ho. Jsme sou­čás­tí HateFree Zone, pro­to­že je nám jed­no, jak vypa­dáš nebo v co věříš, pokud jsi dob­rý člo­věk a chceš pra­co­vat tvr­dě,” uvá­dí důvo­dy zapo­je­ní praž­ský spor­tov­ní are­ál Cross­fit Com­mit­ted, kte­rá je nej­vět­ší Cross­Fit tělo­cvič­nou v Pra­ze a pomá­há ostat­ním se zlep­šo­vat pomo­cí funkč­ní­ho tré­nin­ku. Znač­ku HateFree Zone oblé­kl také v nedáv­né době Goethe Insti­tut, obchod­ní síť ZOOT nebo Nová scé­na Narod­ní­ho divadla.

Čle­no­vé HateFree Cul­tu­re regis­tro­va­ní na webu si mohou jed­no­du­še vytvo­řit HateFree Občan­ku, kar­tič­ku, se kte­rou ve vybra­ných zónách zís­ka­jí sle­vu či jinou výho­du. Kar­tič­ka také umož­ňu­je zvý­hod­ně­né vstup­né na někte­ré kul­tur­ní akce, kte­ré s HateFree Cul­tu­re spolupracují.

Všech­ny HateFree zóny postup­ně při­bý­va­jí na mapě HateFree Čes­ko. Uži­va­te­lé mohou jed­no­du­še pod­le měs­ta, ve kte­rém se pohy­bu­jí, lokál­ní zóny vyhle­dat. Kaž­dá z nich má pak na webu vlast­ní pro­fil, na kte­rý má mož­nost při­dá­vat udá­los­ti nebo zve­řej­ňo­vat aktu­ál­ní sle­vy pro čle­ny. Kaž­dou ze zón také na výlo­ze nebo na vcho­do­vých dve­řích ozna­ču­je růžo­vá nálep­ka HateFree Zone.

Pokud chce­te dát i vy naje­vo, že jsou u vás vítá­ni všich­ni bez roz­dí­lu, nevá­hej­te se jako HateFree Zone regis­tro­vat buď na webu www.hatefree.cz, nebo piš­tě pří­mo na zone@hatefree.cz.