FLAMENCO – PASAJES

Jedi­neč­ná taneč­ni­ce fla­men­ka „La Lupi” při­je­de do Pra­hy! Nenech­te si ujít před­sta­ve­ní s názvem PASAJES, 16. říj­na 2016 v 19:30 / Diva­dlo ABC.

Ten­to nový umě­lec­ký pro­jekt vzni­kl na zákla­dě spo­lu­prá­ce pro­fe­si­o­nál­ních taneč­nic Blan­cy Per­di­guer / Sevil­la / a Vir­gi­nie Del­ga­do / Mad­rid /, nadá­le ve spo­lu­prá­ci s vyni­ka­jí­cí a jedi­neč­nou taneč­ni­cí z Malagy, La Lupi. Taneč­ní před­sta­ve­ní Vám před­sta­ví tři hudeb­ně-taneč­ní pasá­že, kde kaž­dá z uměl­kyň před­sta­ví svo­ji taneč­ní tvor­bu a esen­ci růz­ných fla­men­ko­vých stylů.

Před­sta­ve­ní budou hudeb­ně dopro­vá­zet:
Rosi Navarro „La Divi” / ESP — zpěv
Guiller­mo Guillen / FR — kyta­ra
Curro de María / ESP – kyta­ra
More­ni­to de Tri­a­na / SK – kyta­ra,
Micha­el Cába / CZ – perkuse.

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji na poklad­ně diva­dla ABC nebo on-line:
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/program-a-repertoar/program/

Těší­me se na Vás!