Festival NATŘIKRÁT 2016

foto: Noro Knap

Již po osm­nác­té se v Brně ode­hra­je Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natři­krát. I letos je pro­gram fes­ti­va­lu pes­t­rý, do Brna při­je­dou taneč­ní­ci a per­for­me­ři z Fran­cie a Slo­ven­ska. Část fes­ti­va­lu pro­běh­ne v Diva­dle na Orlí, divá­ci se ale mohou těšit také na nevšed­ní mís­ta, napří­klad na před­sta­ve­ní ode­hrá­va­jí­cí se v bytě.

V sobo­tu 8. 10. od 19 hodin zve Taneč­ní spo­leč­nost Arty­ci s Mila­nem Kozán­kem do Diva­dla na Orlí na před­sta­ve­ní Pure. Dva taneč­ní­ci, kte­ří zkou­ma­jí čis­to­tu pro­je­vu a pří­tom­nost na jeviš­ti. Tanec bez pří­bě­hu, zamě­ře­ný na sílu fyzi­ka­li­ty. „Tělo netlu­mo­čí pří­mo­ča­rý pří­běh nebo ideu. Samo o sobě je sil­ným a dosta­teč­ným médi­em. Čis­to­ta pohy­bu je mno­ho­krát výřeč­něj­ší než slo­va — a prá­vě na ni jsme se zamě­ři­li v prů­bě­hu tvo­ři­vé­ho pro­ce­su. Lid­ské tělo pro nás bylo hlav­ní „posta­vou“ v obje­vo­vá­ní neob­vyk­lých pohy­bo­vých zruč­nos­tí a vir­tu­o­zi­ty. Hle­da­li jsme tako­vou for­mu spo­lu­prá­ce s hud­bou, v níž se hud­ba a tanec nesna­ží vysvět­lo­vat jeden dru­hé­ho, ale ply­nou para­lel­ně ved­le sebe a spo­leč­ně vytvá­ře­jí jed­not­li­vé obra­zy.

Fes­ti­val bude pokra­čo­vat v nedě­li 16. 10. od 19 hodin v Diva­dle na Orlí před­sta­ve­ním Očis­ta v podá­ní slo­ven­ské­ho sou­bo­ru Diva­dlo Štúdio tan­ca, kte­rý půso­bí od roku 1998 v Ban­ské Bys­tri­ci jako pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní diva­dlo pod vede­ním Zuza­ny Ďuri­co­vé Háj­ko­vé. Před­sta­ve­ní Očis­ta vzni­ka­lo v návaz­nos­ti na sklad­bu Moře hudeb­ní­ho skla­da­te­le Clauda Debussy­ho. Sklad­ba byla výcho­zím moti­vem, kte­rý ovliv­nil i dal­ší hudeb­ní aspekt cho­re­o­gra­fie, a to intim­ní a suges­tiv­ní hud­bu slo­ven­ské­ho hudeb­ní­ka Mate­je Háas­ze. „Upřím­ný jazyk, kte­rým se před­sta­ve­ní vyzna­ču­je, hovo­ří o tom, jak voda očiš­ťu­je lid­ské tělo i duši. O tom, jak člo­věk ušpi­ně­ný svý­mi skut­ky pro­jde očist­ným ritu­á­lem při­ná­še­jí­cím osvo­bo­ze­ní, radost a zno­vuzro­ze­ní, díky kte­ré­mu je schop­ný pokra­čo­vat ve svém živo­tě. Ten­to povzná­še­jí­cí akt očis­tě­ní můžou s taneč­ní­ky zažít i diváci.“

V pon­dě­lí 17. 10. od 19 hodin pro­běh­ne v brněn­ské kavár­ně Pra­ha před­náš­ka o sou­čas­ném tan­ci. Letos ji pove­de Pet­ra Hla­váč­ko­vá, kte­rá se bude věno­vat téma­tům pohyb – tělo – archi­tek­tu­ra. Pet­ra Hla­váč­ko­vá je his­to­rič­ka umě­ní, kurá­tor­ka a doku­men­ta­rist­ka, stá­la u zro­du 4AM Fóra pro archi­tek­tu­ru a média a ini­ci­o­va­la vznik labo­ra­to­ře Move the City, zamě­ře­né na pohyb ve vzta­hu k archi­tek­tu­ře a veřej­né­mu pro­sto­ru. Ve své před­náš­ce se bude věno­vat pro­mě­nám ve vní­má­ní těla ve vzta­hu k archi­tek­tu­ře v prů­bě­hu 20. sto­le­tí a otáz­ce, jak se pohyb pro­mí­tl do vytvá­ře­ní archi­tek­to­nic­kých koncepcí.

Fes­ti­val uza­vře netra­dič­ní před­sta­ve­ní sou­bo­ru Les Jou­e­u­rs, kte­ré se ode­hra­je v sobo­tu 22. 10. v 17 a 20 hodin v bytě na Jirás­ko­vě uli­ci. Fran­couz­ští per­for­me­ři zde před­sta­ví své „poko­jo­vé diva­dlo“ s názvem You don’t need much spa­ce to dan­ce. Les Jou­e­u­rs je usku­pe­ní mla­dých taneč­ní­ků-her­ců-zpě­vá­ků-uměl­ců půso­bí­cí od roku 2009 a zabý­va­jí­cí se pře­de­vším zkou­má­ním těla v pohy­bu napříč růz­ný­mi este­tic­ko-poli­tic­ký­mi hori­zon­ty. Vytvo­ři­li něko­lik před­sta­ve­ní na pome­zí tan­ce a diva­dla, kte­rá se ode­hrá­va­la na netra­dič­ních mís­tech jako čer­pa­cí sta­ni­ce, kino, far­ma nebo cir­kus. Věnu­jí se per­for­man­cím ve veřej­ném pro­sto­ru a čas­to pou­ží­va­jí médi­um videa. V létě 2015 navští­vi­li Brno a vytvo­ři­li zde své prv­ní poko­jo­vé diva­dlo, se kte­rým se do Brna vra­cí v rám­ci fes­ti­va­lu Natřikrát.

18. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natři­krát
8. – 22. 10. 2016
www.natrikrat.cz

Pro­gram:

sobo­ta 8. 10.
Taneč­ná spo­loč­nosť Arty­ci / Milan Kozá­nek
PURE
Diva­dlo na Orlí, Orlí 19
19:00, vstup­né 120/180 Kč

nedě­le 16. 10.
Diva­dlo Štúdio tan­ca
OČISTA
Diva­dlo na Orlí, Orlí 19
19:00, vstup­né 120/180 Kč

pon­dě­lí 17. 10.
POHYB — TĚLO — ARCHITEKTURA
Před­náš­ka Pet­ry Hla­váč­ko­vé
Kavár­na Pra­ha, Huso­va 18
19:00, vstup­né 60 Kč

sobo­ta 22. 10.
Les Jou­e­u­rs
YOU DON’T NEED MUCH SPACE TO DANCE
Před­sta­ve­ní se ode­hra­je v bytě na Jirás­ko­vě uli­ci. Sraz 10 minut před
začát­kem před­sta­ve­ní na rohu uli­ce Jirás­ko­va a Koneč­né­ho náměs­tí.
17:00 a 20:00, vstup­né 80/100 Kč
Kapa­ci­ta míst je ome­ze­ná, nut­ná rezer­va­ce na:
sendlerova.lucie@gmail.com

Fes­ti­val se koná za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké repub­li­ky a sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna.