Do kin vstoupí pocta baletnímu mistrovi v komponovaném večeru

foto: Bill Cooper

Cyk­lus Balet v kině při­ná­ší kom­po­no­va­ný balet­ní večer Rap­so­die / Dva holoub­ci, v němž si při­po­me­ne­me vše­stran­nou osob­nost cho­re­o­gra­fa Fre­de­ric­ka Ash­to­na. Ten obo­ha­til svě­to­vý balet ryzím ang­lic­kým sty­lem a stal se jed­ním z nej­vliv­něj­ších taneč­ních mis­trů 20. sto­le­tí. V jeho pozd­ním díle Rap­so­die je to pře­de­vším Ash­to­nův léty vytří­be­ný smy­sl pro tech­nic­kou vir­tu­o­zi­tu, zatím­co téměř o dva­cet let mlad­ší laš­kov­ná roman­tic­ká hříč­ka Dva holoub­ci zase odka­zu­je na auto­ro­vu schop­nost vnést do balet­ní­ho umě­ní prv­ky dojem­né hra­vos­ti i chyt­ré komi­ky. Čeští divá­ci si mohou tuto krás­nou vzpo­mín­ku na Ash­to­no­vy roz­ma­ni­té tvůr­čí polo­hy vychut­nat v pří­mém pře­no­su v úte­rý 26. led­na v praž­ském Biu Oko a něko­li­ka dal­ších mimo­praž­ských kinech po celé ČR – napří­klad v Ost­ra­vě, Vsetí­ně, Semi­lech či Domažlicích.

Hos­tu­jí­cí balet­ní mis­tr Chris­to­pher Carr v rám­ci nové­ho nastu­do­vá­ní Dvou holoub­ků zhlé­dl čet­né dří­věj­ší a fil­mo­vě zdo­ku­men­to­va­né jevišt­ní rea­li­za­ce veli­ce peč­li­vě. Stu­dij­ním pří­pra­vám věno­val celý rok. „Sna­žil jsem se zkom­bi­no­vat to nej­lep­ší ze všech pro­ve­de­ní, kte­rá jsem viděl,“ vzpo­mí­ná. „Toto úchvat­né díl­ko neby­lo na reper­toá­ru Krá­lov­ské­ho ope­ry 30 let, ale neztra­ti­lo nic ze své hra­vos­ti, humo­ru i dojem­né­ho kouz­la,“ dopl­ňu­je. Tři deká­dy jsou oprav­du dlou­há doba, nicmé­ně Ash­to­nův opus pat­ří k oněm nemno­ha, o jejichž „zmrtvýchvstá­ní“ lon­dýn­ské balet­ní pub­li­kum tou­žeb­ně a vytr­va­le pro­sí před kaž­dou novou diva­del­ní sezó­nou a letos bylo koneč­ně vyslyšeno.

Původ­ní Rap­so­die pří­mo na míru pro Baryš­ni­ko­va
Rap­so­die vznik­la v roce 1980 a je jed­nou z Ash­to­no­vých posled­ních cho­re­o­gra­fií. Byla vytvo­ře­na cíle­ně pro Michai­la Baryš­ni­ko­va a vzdá­vá hold vir­tu­o­zi­tě i fyzic­kým mož­nos­tem muž­ské taneč­ní figu­ry. Ovšem ani hlav­ní žen­ská role neby­la v Ash­to­no­vě ima­gi­na­tiv­ním poje­tí nijak upo­za­dě­na a vyzna­ču­je se ohro­mu­jí­cí přes­nos­tí a rych­los­tí. Nehy­nou­cí souzně­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho prin­ci­pu, v němž doko­na­lé balet­ní umě­ní doslo­va vrůs­tá do krás­ných sym­fo­nic­kých tónů a zde pře­de­vším do opoj­né­ho kla­vír­ní­ho sóla, pat­ří k nej­o­ce­ňo­va­něj­ším z Ash­to­no­vých tvůr­čích postu­pů. Vzpo­mín­ka na Mis­tra bude umoc­ně­na i původ­ní výpra­vou a kos­týmy Wil­li­a­ma Chap­pel­la, kte­ré se na jeviš­ti Krá­lov­ské ope­ry obje­ví popr­vé po 10 letech. V pří­mém pře­no­su se v Rap­so­dii před­sta­ví čes­kým divá­kům hvězd­né stá­li­ce lon­dýn­ské prv­ní balet­ní scé­ny Nata­lia Osi­po­va a Ste­ven McRae.

 

Rap­so­die / Dva holoubci

Kom­po­no­va­ný balet­ní večer | cca 2 hodi­ny 30 minut včet­ně 2 přestávek

Rap­so­die
Hud­ba: Ser­gej V. Rachma­ni­nov
Cho­re­o­gra­fie: Fre­de­rick Ash­ton
Výpra­va: Fre­de­rick Ash­ton
Kos­týmy: Wil­li­am Chap­pell (zno­vuvy­tvo­ře­né Nata­lií Ste­wart)
Svě­tel­ný design: Peter Teigen

Účin­ku­jí: Nata­lia Osi­po­va a Ste­ven McRae

Dva holoub­ci
Hud­ba: And­ré Messager
Hudeb­ní aranž­má: John Lan­chbe­ry
Cho­re­o­gra­fie: Fre­de­rick Ash­ton
Výpra­va: Jacques Dupont
Svě­tel­ný design: Peter Teigen

Účin­ku­jí: Lau­ren Cuthbert­son,  Vadim Mun­tagi­rov
Cikán­ská dív­ka: Lau­ra More­ra
Její mile­nec: Ryo­i­chi Hirano

Orchestr Krá­lov­ské ope­ry diri­gu­je Bar­ry Word­sworth
Sbor Bale­tu Krá­lov­ské opery

KDY a KDE:
26. led­na od 20:15 – pří­mý pře­nos
Pra­ha – Bio Oko
Semi­ly – kino Jitřen­ka
Žďár nad Sáza­vou – kino Vyso­či­na
Ost­ra­va – mini­ki­no
Rýma­řov – kino
Vsetín – kino Vat­ra
Domažli­ce – kino Čakan
Čes­ká Tře­bo­vá – kino Svět

31. led­na od 15:00 – záznam
Jab­lo­nec nad Nisou – kino Radnice

PROGRAM SEZONY
Sezo­na 2015 – 16 s Krá­lov­ským bale­tem v Londýně

Pří­mé pře­no­sy
út 22. 9. 2015 20.15   Romeo a Julie | Ser­gej Pro­ko­fjev | Ken­ne­th Mac­Millan
čt 12. 11. 2015 20.15  Vis­ce­ra | Lowell Lie­ber­mann | Liam Scar­lett
                                  Fau­no­vo odpo­led­ne | Clau­de Debussy | Jero­me Rob­bins
                                  Čaj­kov­ské­ho pas de deux | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Geor­ge Balan­chi­ne
                                  Car­men | Geor­ges Bizet | Car­los Acos­ta
st 16. 12. 2015 20.15  Lous­ká­ček | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Peter Wright
út 26. 1. 2016 20.15   Rap­so­die | Ser­gej V. Rachma­ni­nov | Fre­de­rick Ash­ton
                                  Dva holoub­ci | And­ré Messager | Fre­de­rick Ash­ton
st 6. 4. 2016 20.15     Giselle | Adol­phe Adam | Marius Peti­pa
st 18. 5. 2016 20.15   Fran­ken­stein | Lowell Lie­ber­mann | Liam Scarlett