28. festival TANEC PRAHA se rozjíždí na plné obrátky

foto: archiv festivalu TANEC PRAHA

Fes­ti­val TANEC PRAHA, jehož 28. roč­ník byl v pon­dě­lí zahá­jen sek­cí TANEC PRAHA DĚTEM, se roz­jíž­dí v regi­o­nech a i v Pra­ze před­sta­ví od 1. červ­na pes­trou pale­tu sou­čas­né mezi­ná­rod­ní i domá­cí scé­ny. Hlav­ní část praž­ské­ho pro­gra­mu fes­ti­va­lu ote­vře 1. a 2. červ­na na Jatkách78 řec­ko-slo­ven­ská tvůr­čí dvo­ji­ce Lin­da Kape­ta­nea a Jozef Fru­ček s dílem EUROPIUM.

Hle­da­jí v něm nekom­pro­mis­ním těles­ným způ­so­bem odpo­věď na základ­ní, ale v kon­tex­tu sou­čas­né uprch­lic­ké kri­ze klí­čo­vé otáz­ky „Pro co sto­jí žít, za co sto­jí zemřít?“ Fyzic­ky i herec­ky nabi­té taneč­ní diva­dlo s objev­nou scé­no­gra­fií před­sta­ví jejich vlast­ní sou­bor Root­les­sro­ot, a to po uve­de­ní téhož před­sta­ve­ní v brněn­ském Mahe­no­vě divadle.

1. čer­ven je Mezi­ná­rod­ním dnem dětí a prá­vě pro ně je při­pra­ve­na pre­mi­é­ra Mir­ky Eli­ášo­vé „MOMO“, kte­rá se usku­teč­ní v diva­dle PONEC již od 16 hodin a je urče­na pře­de­vším tee­nage­rům. „Tato mul­ti­me­di­ál­ní insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci TANCE PRAHA a je urče­na dětem od 10 let, což je v čes­kém tan­ci poměr­ně opo­mí­je­ná cílo­vá sku­pi­na,“ upo­zor­ňu­je koor­di­ná­tor­ka dět­ských akti­vit Lucia Račková.

V pátek 3. červ­na se může­te těšit na u nás již dob­ře zná­mou fran­couz­skou cho­re­o­gra­f­ku Kari­ne Pon­ties. Své nej­no­věj­ší sólo HERO% vytvo­ři­la pro jed­no­ho super­mu­že jako dob­ro­druž­nou, absurd­ně – fan­tas­tic­kou misi, hle­dá­ní mezi neko­neč­nou lid­skou tou­hou po nad­při­ro­ze­ných schop­nos­tech a smí­ře­ním se s vlast­ní nemotorností.

„Sou­bor Kari­ne Pon­ties Dame de Pic letos sla­ví 20 let a TANEC PRAHA sehrál v jeho his­to­rii důle­ži­tou roli. Kari­ne v minu­los­ti ráda spo­lu­pra­co­va­la s čes­ký­mi uměl­ci a letos se roz­hod­la oslo­vit něko­lik z nich a nabíd­la jim účast ve dru­hé čás­ti veče­ra nazva­né Car­tes Blan­ches, kde mohou před­sta­vit krát­ká díla spe­ci­ál­ně vytvo­ře­ná pro ten­to jedi­neč­ný večer. Na scé­nu se tak vrá­tí Pierre Nadaud, ale také Jaro Viňar­ský či Lukáš Kará­sek a Flo­rent Gol­fier,“ dopl­ňu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu TANEC PRAHA Yvo­na Kreuzmannová.

TANEC PRAHA se neo­de­hrá­vá pou­ze v diva­dlech. Tan­čí se všu­de! V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu jsou při­pra­ve­ny worksho­py, tanec na stře­še par­ko­viš­tě či v par­ku. Stře­dy jsou vyhra­ze­ny tan­čír­nám pod širým nebem. Hned 1. červ­na od 16 hodin roz­tan­čí náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad Lidov­ky na Jiřá­ku, tak aby si malí i vel­cí pro­střed­nic­tvím taneč­ních her a lido­vých pís­ní uži­li vní­má­ní sebe i druhých.

TANEC PRAHA star­tu­je i v regionech!

TANEC PRAHA se letos koná v 17 měs­tech a obcích v celé Čes­ké republice.

Na pře­lo­mu květ­na a červ­na oží­vá tan­cem Brno, kde ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Diva­del­ní svět vystou­pí jak Root­les­sro­ot, tak Kari­ne Pon­ties, kte­rá také pove­de workshop „Ruko­pis těla“ na JAMU.

Brit­sko-čes­ká Tran­zmu­ta­ce Andrey Milt­ne­ro­véJana Komár­ka putu­je ze Suši­ce do kláš­te­ra Kladruby.

Pohy­bo­vá insta­la­ce Spit­fi­re Com­pa­ny Ani­mal Exi­tus se vydá z libe­rec­ké­ho kina Var­ša­va na par­du­bic­ký Pří­hrá­dek, odtud na nádvo­ří cho­ceň­ské­ho zám­ku, pak do Amfi­te­át­ru v Tis­me­nic­kém údo­lí u Tábo­ra a na závěr na čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké náměstí.

Vtip­ná dám­ská hříč­ka Pet­ry Tej­no­ro­vé Uho­ze­né kvě­ti­nou začne své tur­né v malo­vic­kém Švest­ko­vém dvoře.

DOT504 s mezi­ná­rod­ním pro­jek­tem Collecti­ve Loss of Memo­ry ověn­če­ným titu­lem Taneč­ní insce­na­ce roku z díl­ny již zmí­ně­né autor­ské dvo­ji­ce Fru­ček & Kape­ta­nea se vyda­jí do Tábo­ra, Par­du­bic a tur­né zakon­čí v brněn­ském HaDivadle.

Regi­o­ny jeví zájem i o taneč­ně-pohy­bo­vou tvor­bu pro děti, jako prv­ní letos při­ví­tá inter­ak­tiv­ní pro­jekt Hany Strejč­ko­vé Mezi námi DIOD v Jihlavě.

Více infor­ma­cí najde­te na www.tanecpraha.cz

Vstu­pen­ky na všech­na před­sta­ve­ní v Pra­ze zakou­pí­te v poklad­ně diva­dla PONEC, na www.tanecpraha.czwww.gouout.cz

Vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní v regi­o­nech může­te zakou­pit na www.tanecpraha.cz nebo v mís­tech konání.

TANEC PRAHA 2016 – PROGRAM V PRAZE
Dru­hý týden

Hlav­ní program:

1. 6. | 10:00 (pro ško­ly) + 16:00 (pro veřej­nost)| PONEC – diva­dlo pro tanec | PREMIÉRA
Mir­ka Eli­ášo­vá (CZ): MOMO

1. + 2. 6. | 20:00 | Jatka78 | (1. 6.) OPENING NIGHT
Root­les­sro­ot / Lin­da Kape­ta­nea & Jozef Fru­ček (GR/SK): EUROPIUM

3. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
www.tanecpraha.cz / Dame de Pic (BE/FR): HERO% + Car­tes Blanches

Dopro­vod­ný program:

1. 6. | 16:00 | Náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad | VEN.ku TANCI
Tan­čír­na | Lidov­ky pro malé na Jiřáku

Chys­tá­me pro dal­ší týden:

6. + 7. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Dan­ce NEWs I
Fran­ce­s­ca Fos­ca­ri­ni (IT)/ Yas­me­en God­der (IL): GUT GIFT
Hea­min Jung (KR): Act
Dan Canham (UK): 30 Cecil Street

 

TANEC PRAHA 2016 – PROGRAM V REGIONECH
Prv­ní část

MALOVICE
27. 5. | 19:30 | Švest­ko­vý dvůr
Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. (CZ): Uho­ze­né květinou

SUŠICE
27. 5. | 20:00 | SIRKUS – Sušic­ké kul­tur­ní cen­t­rum
Andrea Milt­ne­ro­vá & Jan Komá­rek (UK/CZ): Tranzmutace

KLADRUBY
28. 5. | 21:00 | kláš­ter Kladru­by – kos­tel Nane­be­vze­tí Pan­ny Marie
Andrea Milt­ne­ro­vá & Jan Komá­rek (UK/CZ): Tran­zmu­ta­ce

LIBEREC
30. 5. | 20:00 | Kino Var­ša­va
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

BRNO | TANEC PRAHA 2016 V BRNĚ
30. 5. | 20:00 | Mahe­no­vo diva­dlo | ve spo­lu­prá­ci s: Diva­del­ní svět Brno
Root­les­sro­ot / Lin­da Kape­ta­nea & Jozef Fru­ček (GR/SK): EUROPIUM

31. 5. | 20:00 | HaDi­va­dlo | ve spo­lu­prá­ci s: Diva­del­ní svět Brno
Dame de Pic / Kari­ne Pon­ties (BE/FR): HERO

PARDUBICE
1. 6. | 21:00 | Pří­hrá­dek
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

CHOCEŇ | SKOROFESTIVAL 2016
3. 6. | 21:00 | nádvo­ří zám­ku
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

JIHLAVA
5. 6. | 16:00 | DIOD – diva­dlo ote­vře­ných dve­ří
Hana Strejč­ko­vá (CZ): Mezi námi

TÁBOR
5. 6. | 18:00 | Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor
DOT504 (CZ) / Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea (SK/GR): Collecti­ve Loss of Memory

5. 6. | 21:00 | CESTA / Amfi­te­átr v Tis­me­nic­kém údo­lí
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

ČESKÉ BUDĚJOVICE
6. 6. | 21:00 | náměs­tí Pře­mys­la Otaka­ra II.
Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Ani­mal Exitus

PARDUBICE
7. 6. | 20:00 | Diva­dlo 29
DOT504 / Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea (SK/GR): Collecti­ve Loss of Memory

BRNO | TANEC PRAHA 2016 V BRNĚ
8. 6. | 20:00 | HaDi­va­dlo
DOT504 (CZ) / Jozef Fru­ček & Lin­da Kape­ta­nea (SK/GR): Collecti­ve Loss of Memory

Part­ne­ři:
Fes­ti­val pořá­dá Tanec Pra­ha z.ú. pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR pana Danie­la Her­ma­na a J. E. vel­vy­slan­ce Špa­něl­ska v Čes­ké repub­li­ce pana Ped­ra Cal­vo-Sote­la. Hl. měs­to Pra­ha pod­po­ři­lo fes­ti­val část­kou 3.000.000 Kč. Fes­ti­val je dále rea­li­zo­ván za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a řady dalších.

Za více­le­té pod­po­ry:
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, sta­tu­tár­ní měs­to Plzeň, sta­tu­tár­ní měs­to Brno

Za pod­po­ry v regi­o­nech:
sta­tu­tár­ní měs­to Ost­ra­va, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Hra­dec Krá­lo­vé, Jih­la­va, obec Nečti­ny, Olo­mouc, Olo­mouc­ký kraj, Par­du­bi­ce, Písek, Plzeň­ský kraj, Tábor

Hlav­ní medi­ál­ní part­ne­ři:
Čes­ká tele­vi­ze, Čes­ký rozhlas

Spo­lupo­řa­da­te­lé v Pra­ze:
PONEC – diva­dlo pro tanec, Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín, Jatka78

Za pod­po­ry:
Měst­ská část Pra­ha 3, Acci­on cul­tu­ral Espa­no­la, Kre­a­tiv­ní Evro­pa / Aerowa­ves, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ské­ho krá­lov­ství v Pra­ze, Vlám­ské zastou­pe­ní v ČR, Goethe Insti­tut v Pra­ze, Vel­vy­sla­nec­tví Špa­něl­ska v Pra­ze, Insti­tut Cervan­tes v Pra­ze, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Wallo­nie-Bru­xelles Inter­nati­o­nal, Onassis Cul­tu­ral Cen­t­re, JOJO, JC Decaux, Art Coun­cil Korea

Medi­ál­ní part­ne­ři:
Radio 1, Taneč­ní zóna, Taneč­ní aktuality.cz, Informuji.cz, Arti­kl, Scéna.cz, i‑divadlo.cz

Part­ne­ři:
Hispán­sko-čes­ká obchod­ní komo­ra, Bri­tish Coun­cil v Pra­ze, Brit­ská obchod­ní komo­ra, Ital­ský kul­tur­ní insti­tut, Vel­vy­sla­nec­tví Švý­car­ské kon­fe­de­ra­ce v Pra­ze, Valon­ské zastou­pe­ní v Pra­ze, Go Out, Aero­films, WD LUX, Fes­ti­val taneč­ních fil­mů, Piá­na na uli­ci, Pra­gue Inter­nati­o­nal, Mate­ří­douš­ka, Slu­níč­ko, Zeb­ra, Elpi­da, New­ton Media a další

Spo­lupo­řa­da­te­lé v regi­o­nech:
Kre­dan­ce z.s., Gale­rie sou­čas­né­ho umě­ní a archi­tek­tu­ry / Dům umě­ní Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor, CESTA žije, Švest­ko­vý dvůr, Art Pro­me­theus, DIOD – diva­dlo ote­vře­ných dve­ří, HaDi­va­dlo, Národ­ní diva­dlo Brno, Diva­del­ní svět Brno, Diva­dlo na cuc­ky, DW7, Cooltour, Diva­dlo 29, Ter­ra Mado­da, Klub přá­tel umě­ní v Choc­ni, Sko­ro­fes­ti­val, Hra­dec­ká kul­tur­ní a vzdě­lá­va­cí spo­leč­nost s.r.o., Ent­rée k tan­ci, Kino Var­ša­va, DEPO2015, Moving Stati­on, Náplav­ka k svě­tu., Do prá­ce na kole, Baro­ko v Čechách, Národ­ní památ­ko­vý ústav, kláš­ter Kladru­by, SIRKUS – Sušic­ké kul­tur­ní centrum