Festival NATŘIKRÁT 2015

foto: Filigrán

Již po sedm­nác­té se v Brně ode­hra­je Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natři­krát. Letos má netra­dič­ní podo­bu, jeho pro­gram je roz­lo­žen ve dvou vlnách do říj­na a lis­to­pa­du. „Nádech“ fes­ti­va­lu (jeho říj­no­vá část) se pone­se v duchu oslav dva­ce­ti let taneč­ní­ho sou­bo­ru Fili­grán s jeho úzký­mi vazba­mi na sou­čas­nou brněn­skou hudeb­ní scé­nu a záli­bou ve vná­še­ní tan­ce do nedi­va­del­ních pro­stor. „Výdech“, dru­há část fes­ti­va­lu, pro­běh­ne na začát­ku lis­to­pa­du za mezi­ná­rod­ní účas­ti. I letos budou hlav­ním dějiš­těm fes­ti­va­lu nevšed­ní  brněn­ská zákou­tí a vět­ši­na před­sta­ve­ní pro­běh­ne mimo běž­né diva­del­ní pro­sto­ry – v halách brněn­ských tová­ren a mno­ha dal­ších zají­ma­vých místech.

Nádech
V sobo­tu 3. 10. od 14:30 zve taneč­ní sou­bor Fili­grán divá­ky na celo­den­ní pro­cház­ku po půso­bi­vých a poza­po­me­nu­tých mís­tech Brna. Reprí­zy cho­re­o­gra­fií a site spe­ci­fic ver­ze před­sta­ve­ní Fili­grá­nu do nich na oka­mžik vne­sou pohyb. Divá­ci budou puto­vat z vni­t­rob­lo­ku domu na uli­ci Rad­nic­ká do pro­stor továr­ny Mosi­la­na, přes pro­sto­ry staré­ho želez­nič­ní­ho pře­kla­diš­tě Malá Ame­ri­ka do býva­lé továr­ny MEZ. Pro­cház­ku zakon­čí ve 21:00 hodin per­for­man­ce Fili­grá­nu na nádvo­ří kavár­ny Troj­ka v Domě pánů z Kun­štá­tu a násled­ný kon­cert kape­ly Jikry.

Fes­ti­val bude pokra­čo­vat v úte­rý 6. 10. od 20 hodin v kině Art. Pro­mí­tat se budou taneč­ní fil­my, kte­ré Fili­grán vytvo­řil ve spo­lu­prá­ci s Petrem Kačír­kem a Petrou Buč­ko­vou: Detail, Věž­ní, Vlně­na, Dale­ko od spí­cí­ho psa, Srn­ky, Ve mně brouk.

Prv­ní část fes­ti­va­lu – Nádech – zakon­čí Fili­grán site spe­ci­fic impro­vi­za­cí s hudeb­ním usku­pe­ním Duna­mi Ensem­ble ve stře­du 7. 10. od 20 hodin v hale Malé Ameriky. 

Výdech
Dru­hou část fes­ti­va­lu, jeho „Výdech“, zahá­jí před­sta­ve­ní Kar­ne­val zví­řat Bar­bo­ry Láta­lo­vé, kte­rým se fes­ti­val obra­cí k nejmlad­ším divá­kům. Před­sta­ve­ní sou­čas­né­ho tan­ce pro dět­ské divá­ky (6 – 12 let) je v Brně vel­kou pre­mi­é­rou; Kar­ne­val zví­řat má při­tom od své­ho praž­ské­ho uve­de­ní na kon­tě již řadu repríz, účas­tí na zahra­nič­ních fes­ti­va­lech i cen. Před­sta­ve­ní je na pro­gra­mu Diva­dla na Orlí od 10 hodin pro ško­ly a od 17 hodin pro rodi­če s dět­mi. Živý zájem ze stra­ny brněn­ských škol nás mile pře­kva­pil, napl­ni­li bychom hned něko­lik dopo­led­ních uvedení.

Natři­krát chce nyní a do budouc­na pra­vi­del­ně pre­zen­to­vat taneč­ní fil­my. Lis­to­pa­do­vé pro­jek­ce v Kině ART, kte­ré před­sta­ví výběr z fil­mů tvůr­ců stře­do­ev­rop­ské­ho regi­o­nu, jsou záro­veň jaký­mi­si ozvě­na­mi prv­ní­ho roč­ní­ku bra­ti­slav­ské­ho NU VIDEO DANCE fes­ti­va­lu (2014). Pro­stor bude dán také dis­ku­si s tvůrci.

Fes­ti­val uza­vře taneč­ní večer věno­va­ný mužům – mužům jako téma­tu, mužům na scé­ně, mužům cho­re­o­gra­fům. Kom­po­no­va­ný večer v býva­lé továr­ně MEZ před­sta­ví sólo­vou cho­re­o­gra­fii „Umbi­licus“ fran­couz­ské­ho taneč­ní­ka a per­for­me­ra Flo­ren­ta Gol­fie­ra, kte­rý žije a pra­cu­je v posled­ních letech v ČR, a duet izra­el­ské­ho cho­re­o­gra­fa Nadar Rosa­na „Dogtown“, vznik­lý pro Pra­gue Pride. 

 

 

17. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natřikrát

4. – 14. 11. 2015
www.natrikrat.cz

Pro­gram „Náde­chu“ (3. – 7. 10. 2015)

Sobo­ta 3. 10.
Pro­cház­ka s Fili­grá­nem, vstup­né dobrovolné

14.30, Dvůr, Rad­nic­ká 4 „Oddě­le­no pře­dem

16.00, Mosi­la­na, Kře­no­vá 19 „Lanus

17.30, Malá Ame­ri­ka, Hybe­šo­va 1 „Har­mo­nie ist eine Stra­te­gie

19.00, Hala býva­lé továr­ny MEZ, Jíl­ko­va 126 „Min­čhól, k cha­o­su zády

21.00, Kavár­na Troj­ka, Domi­ni­kán­ská 9 „Hopsas!“
kon­cert kape­ly Jikry a oslava

úte­rý 6. 10.
Fil­my sku­pi­ny Fili­grán
Kino Art, Cihlář­ská 19, 20.00, vstup­né 50,- Kč

stře­da 7. 10.
Site spe­ci­fic impro­vi­za­ce
Duna­mi Ensem­ble a Fili­grán
Malá Ame­ri­ka, Hybe­šo­va 1, 20.00, vstup­né 80,- Kč

Program „Výde­chu“:

Stře­da 4. 11.
Kar­ne­val zví­řat — taneč­ní před­sta­ve­ní pro děti
Bar­bo­ra Láta­lo­vá a kol.
Diva­dlo na Orlí, Orlí 19, 10.00 a 17.00, vstup­né 80,- Kč děti, dospě­lí 100,- Kč

Stře­da 10. 11. Ozvě­ny fes­ti­va­lu NuVi­deo­Dan­ce
Taneč­ní fil­my střed­ní Evro­py
Kino Art, Cihlář­ská 19, 20.00, vstup­né 60,-Kč

14. 11. Muž­ské posta­vy v tan­ci – kom­po­no­va­ný taneč­ní večer
Býva­lá továr­na MEZ, Jíl­ko­va 126, 20.00, vstup­né 100,- Kč
„Umbi­licus“– sólo­vé taneč­ně diva­del­ní před­sta­ve­ní o lapá­li­ích mla­dé­ho ener­gic­ké­ho muže, kte­rý se pokou­ší najít přá­te­le a zůstat věr­ný vlast­ním zása­dám
Flo­rent Gol­fier (FR/CZ)

Dogtown – taneč­ní duet o váš­ni, tou­ze a vnitř­ním nutká­ní k neu­stá­lé­mu cito­vé­mu hle­dá­ní.
Pra­gue Pri­de & Nadar Rosa­no (IL), tan­čí: Mar­tin Šalan­da a Roman Zotov

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ 

Fes­ti­val se koná za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké repub­li­ky, sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna a Měst­ské čás­ti Brno – Krá­lo­vo Pole.