Workshop Responsive Body

foto: archiv

Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX a Far­ma v jes­ky­ni nabí­zí uni­kát­ní pří­le­ži­tost zúčast­nit se tří­den­ní­ho taneč­ně-pohy­bo­vé­ho worksho­pu pod vede­ním uzná­va­ných cho­re­o­gra­fů a taneč­ní­ků Ken­ne­tha Fla­ka (Nor­sko) a Kül­li Roos­na (Eston­sko), kte­rý se usku­teč­ní 12. — 14. lis­to­pa­du. Workshop se koná u pří­le­ži­tos­ti výsta­vy Skvě­lý nový svět a bude se zabý­vat pře­no­sem mezi tan­cem a výtvar­ným uměním.

 K téma­tům, kte­rým se Ken­ne­th Flak spo­leč­ně se svou umě­lec­kou part­ner­kou Kül­li Roos­na ve své prá­ci inten­ziv­ně věnu­jí, pat­ří napří­klad sou­čas­ná inter­ne­to­vá kul­tu­ra a tota­lit­ní reži­my. Ve svých pro­jek­tech zkou­ma­jí mož­nos­ti a limi­ty tan­čí­cí­ho těla v kon­stant­ním dia­lo­gu s digi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a dis­kur­sy, kte­ré jejich půso­be­ní posi­lu­jí nebo jsou s nimi v pro­ti­kla­du. Workshop RESPONSIVE BODY bude zamě­řen na pro­zkou­má­ní mož­nos­ti pře­no­su sdě­le­ní mezi výtvar­ným umě­ním a tan­cem, prin­ci­pu spo­lu­prá­ce, impro­vi­za­ce a vzá­jem­né inspi­ra­ce v těles­ném pro­je­vu a vytvá­ře­ní spe­ci­fic­ké­ho pohy­bo­vé­ho slovníku. 

Ken­ne­th Flak je absol­ven­tem diva­del­ní režie na Oslo Nati­o­nal Aca­de­my of the Arts, filo­zo­fie na Uni­ver­si­ty of Oslo, pan­to­mi­my a moder­ní­ho scé­nic­ké­ho tan­ce na Amster­dam­se Hogescho­ol voor de Kun­sten a his­to­rie a teo­rie tan­ce na Uni­ver­si­ty of Dan­ce and Cir­cus ve Stoc­khol­mu. Od roku 2008 spo­lu­pra­cu­je Flak v umě­lec­kém duu s taneč­ni­cí Kül­li Roos­na. Od roku 1993 kon­ti­nu­ál­ně půso­bí jako taneč­ník a cho­re­o­graf v růz­ných umě­lec­kých usku­pe­ních, a to v Nor­sku i v zahra­ni­čí. Dlou­ho­do­bě se také věnu­je peda­go­gic­ké čin­nos­ti v růz­ných insti­tu­cích.
Workshop bude pro­bí­hat v ang­lic­kém jazyce.

Účast­nic­ký popla­tek: 500 Kč

Kapa­ci­ta worksho­pu je ome­ze­na na 16 míst. Zájem­ci pro­sím piš­te do 31. říj­na na email: marek@dox.cz nebo volej­te: 728 753 472.
Pokud máte pro­fe­si­o­nál­ní CV nebo ukáz­ky své prá­ce (úry­vek z před­sta­ve­ní, impro­vi­za­ce) při­lož­te je k emailu.

Ini­ci­a­ti­va „Roz­ší­ře­ní pro­jek­tu Skvě­lý nový svět o dis­ci­pli­nu pohy­bo­vé­ho antro­po­lo­gic­ké­ho diva­dla“ byla pod­po­ře­na gran­tem z Islan­du, Lich­ten­štejn­ska a Norska.