Archa uvede novinku VerTeDance Chybění

foto: divadlo Archa

Pro­jekt Chy­bě­ní je prv­ní spo­lu­pra­cí před­ní­ho čes­ké­ho sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce a drži­te­le ame­ric­ké taneč­ní ceny Bes­sie 2013 Jara Viňar­ské­ho. Před­sta­ve­ní pro pěti­ci taneč­ní­ků o ztrátách, kte­ré mohou být zis­kem, uve­de pre­mi­é­ro­vě 1. a 2. lis­to­pa­du Diva­dlo Archa. 

Ver­Te­Dan­ce i v novém pro­jek­tu pokra­ču­jí ve zkou­má­ní fyzic­kých limi­tů, kte­ré mohou vést k novým obje­vům. Ke spo­lu­prá­ci ten­to­krát při­zva­li pes­t­rý tvůr­čí tým slo­že­ný z výraz­ných osob­nos­tí nezá­vis­lé scé­ny, kte­ré se v kre­a­tiv­ním pro­ce­su se potká­va­jí popr­vé. Mimo Jara Viňar­ské­ho se pro­jek­tu účast­ní kos­tým­ní výtvar­ni­ce Adri­a­na Čer­ná, dra­ma­turg Ján Zať­ko, svě­tel­ný desig­nér Tomáš Morá­vek či muzi­kant Tomáš Pro­cház­ka. Spo­leč­ně s polo­vič­kou dua Ver­Te­Dan­ce Tere­zou Ondro­vou se na jeviš­ti před­sta­ví Mar­ké­ta Strán­ská, Jaro Ond­ruš, Jan Bár­ta a Marek Menšík.

Jaro Viňar­ský popi­su­je jeden z výcho­zích bodů tvůr­čí­ho pro­ce­su tak­to: „Mno­ho­krát to, co jed­no­mu chy­bí a u ostat­ních je navíc, ostat­ním nepři­ná­ší žád­nou zře­tel­nou výho­du. Spí­še nao­pak, v pod­sta­tě může také jen pou­ka­zo­vat na to, co chy­bí tomu, kdo je ve výhodě.“

Taneč­ní sku­pi­na Ver­Te­Dan­ce vznik­la v roce 2004. Za 10 let exis­ten­ce vytvo­ři­li Ver­Te­Dan­ce téměř 20 pro­jek­tů a spo­lu­pra­co­va­li s množ­stvím výraz­ných taneč­ních osob­nos­tí čes­ké i zahra­nič­ní scé­ny. Sou­bor je drži­te­lem mno­ha oce­ně­ní, mimo jiné ceny pro Taneč­ni­ci roku (2010), ceny za Nej­lep­ší svě­tel­ný design (2012, 2014) či Ceny diva­del­ních novin (2012, 2014). Ver­Te­Dan­ce jsou jedi­nou čes­kou sku­pi­nou, kte­rá zís­ka­la tři­krát nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní v oblas­ti v sou­čas­né­ho tan­ce – cenu za Taneč­ní insce­na­ci roku, a to v roce 2005 (Ticho­mlu­va), 2012 (Kolik váží vaše tou­ha?) a 2014 (KOREKCE). V roce 2015 byla Ver­Te­Dan­ce udě­le­na cena BE Audi­en­ce Award 2015 a Mess Fes­ti­val Award 2015 v rám­ci BE fes­ti­va­lu v Bir­mingha­mu a pres­tiž­ní oce­ně­ní Herald Angel Award 2015 a nomi­na­ce na Total The­a­t­re Award na Frin­ge fes­ti­va­lu v Edinbur­ghu za insce­na­ci Korekce.

Kon­cept, cho­re­o­gra­fie: Jaro Viňar­ský
Tvor­ba a tanec: Tere­za Ondro­vá, Mar­ké­ta Strán­ská, Jaro­slav Ond­ruš, Marek Men­šík, Jan Bár­ta
Dra­ma­tur­gie: Jano Zať­ko
Scé­na a kos­týmy: Adri­a­na Čer­ná
Svě­tel­ný design: Tomáš Morá­vek
Hud­ba: Tomáš Pro­cház­ka
Pro­duk­ce: Sára Ondro­vá
Pro­du­cent: Ver­Te­Dan­ce, dan­ceWATCH — Karo­lí­na Hejnová

Work in pro­gress chys­ta­né pre­mi­é­ry CHYBĚNÍ se usku­teč­ní ve čtvr­tek 22. říj­na v 17:00 ve zku­šeb­ně 23 Stu­dia Alt@.