Vyšla Taneční zóna 3/2015

foto: Petr Kněžek

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO TIŠTĚNÉ REVUE TANEČNÍ ZÓNA 3/2015 !!!

Tře­tí čís­lo 19. roč­ní­ku Taneč­ní zóny je věno­vá­no fes­ti­va­lům, nové­mu cir­ku­su i kul­tur­ní antro­plo­gii a historii.

Por­tréty sou­čas­ných osob­nos­tí tan­ce: fla­men­ko­vé­ho taneč­ní­ka Isra­e­la Gal­vá­na, Sashy Waltz a Jiří­ho Bar­to­van­ce. A pro inte­lek­tu­ál­ní fajnšme­k­ry při­ná­ší dal­ší por­ci nado­bo­ro­vých úvah a filo­so­fic­kých esejů, ten­to­krát z pera spi­so­va­tel­ky Danie­ly Hodro­vé. Nie­tz­schův Zarathust­ra volá: Nechce se mi již mému duchu krá­če­ti v stře­ví­cích vyšlapaných.

Julie Kočí: Od tragé­die člo­vě­ka ke kon­cep­tu krva­vé láz­ně aneb Spit­fi­re trilogy

Nina Van­ge­li: Maja Pli­sec­ka­ja: Mado­na s dlou­hou šíjí aneb Taneč­ni­ce, kte­rá chtě­la žít ve 23. století

Jana Sopro­vá: Mime is not dead (fes­ti­val My mime)

Čís­lo (i celý roč­ník) si může­te objed­nat na našich strán­kách nebo kou­pit v praž­ském Diva­del­ním ústa­vu, Diva­dlech Ponec, Archa, Alfred ve dvo­ře, Roxy/NoD, Stu­diu Alt@, Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX, knih­ku­pec­tví Aca­de­mia, Palá­ci knih Neo Luxor a na dal­ších spří­z­ně­ných mís­tech v Brně, Olo­mou­ci, Ost­ra­vě, Par­du­bi­cích a v Plzni.

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."