3. série debat Mluvme o tanci

foto: Vojtěch Brtnický

Hon­za Malik a Jan­ka Novo­ry­to­vá již po tře­tí pořá­da­jí sérii debat. Po loň­ské šňůře v žiž­kov­ské kavár­ně Pra­cov­na se pře­sou­va­jí do v cen­t­ra Pra­hy, do Lan­ghan­su-Cen­t­ra Člo­vě­ka v tísni.

Tře­tí série čtyř debat bude ten­to­krát pro­bí­hat na pře­lo­mu lis­to­pa­du a pro­sin­ce kaž­dé pon­dě­lí od 16. lis­to­pa­du do 7. pro­sin­ce vždy od 19:00 hodin. Veče­ry budou pro­vá­zet Danie­la Vorá­čo­vá a náš stá­lý při­spě­va­tel Jakub Novák. Více se dozví­te v pro­gra­mu jed­not­li­vých setká­ní nebo na FACEBOOKU.

 

PROGRAM

16. 11. UMĚLEC AKTIVISTAA
ver­ni­sáž výsta­vy „insTANZ.“ Micha­la Han­čov­ské­ho // exte­rier per­for­man­ce 
+
Dis­ku­ze na téma Umě­lec akti­vis­ta
Máme v Čes­ku taneč­ní akti­vis­ty? Jací jsou – co děla­jí, a co nedě­la­jí? A co je akti­vu­je k akti­vi­tě? Jaké jsou podo­by, výsled­ky a rizi­ka umě­lec­ké­ho aktivismu?

23. 11. UMĚLECKÁ KRITIKA
dan­ce-talk show Zden­ky Brun­got Svi­te­ko­vé // exte­rier per­for­man­ce
+
Dis­ku­ze na téma Umě­lec­ká kri­ti­ka
Jaká je naše zku­še­nost s umě­lec­kou kri­ti­kou na poli sou­čas­né­ho tan­ce? Jak by měla kri­ti­ka vypa­dat, o čem hovo­ří a jak? Co kri­ti­ko­vi pří­slu­ší, a co ne? Kdo je kri­tik a jak se jeho oso­ba zrca­dlí v jeho textech?

30. 11. STUDUJEME UMĚNÍ
stu­dent per­for­man­ce // pro­jek­ce krát­kých téma­tic­kých fil­mů
+
Dis­ku­ze na téma Stu­du­je­me umě­ní
V čem je pro nás stu­di­um umě­ní pří­no­sem, a v čem je jiné ve srov­ná­ní se stu­di­em jiných obo­rů? Jaký má dnes stu­di­um tan­ce smy­sl a úro­veň? Jak je to s pres­tiží umě­lec­kých škol? Defi­nu­je nás ško­la jed­ním smě­rem?
Stu­den­ti umě­lec­kých škol se pta­jí peda­go­gů a veřej­ně kon­fron­tu­jí své názo­ry s odbor­ní­ky i diváky.

7. 12. Jed­ním hla­sem !
exte­rier per­for­man­ce // před­sta­ve­ní nově zalo­že­né­ho Nadač­ní­ho fon­du pro tanec // pro­dej foto­gra­fie M. Han­čov­ské­ho
+
Dis­ku­ze na téma Jed­ním hla­sem!
Co při­ná­ší sdru­žo­vá­ní? Pomá­há sdru­žo­vá­ní obo­ru? Jak for­mu­lo­vat a pro­sa­dit spo­leč­né téma? Aktu­ál­ně vzni­ká Nadač­ní fond pro taneč­ní kari­é­ru – co od něj mohou oče­ká­vat uměl­ci a co umě­ní? Sólo, nebo sbor – před­nos­ti a úska­lí obo­ro­vé komunikace.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."