Tanec Praha 2015

foto: Gadi Dagon

O tom, co se letos obje­ví na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha 2015, se dozví­te v našem skrom­ném průvodci. 

Letos pro­gra­mu fes­ti­va­lu domi­nu­jí dvě zásad­ní osob­nos­ti: Sasha Waltz, kte­rá nechy­bě­la na jed­nom z prv­ních fes­ti­va­lů TANEC PRAHA 94. Hlav­ní pro­gram v Pra­ze zahá­jí insce­na­cí „Impromp­tus“. V Plzni se pak 15. 6. při­po­me­ne pro­jek­tem, kte­rý ji vyne­sl na pie­destal evrop­ské scé­ny: „Tra­ve­lo­gue I – Twen­ty to Eight“.

Vel­ké obli­bě se u čes­kých divá­ků těší pro­duk­ce Oha­da Naha­ri­na. Na fes­ti­va­lu se jeho cho­re­o­gra­fie obje­vi­ly postup­ně v letech 1989, 1990, 1992, 1996, 1999 a 2004. Letos popr­vé dora­zí do Pra­hy Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny, jed­no z nej­u­zná­va­něj­ších těles svě­ta. „LAST WORK“ je sym­bo­lic­ký název díla, na jehož pre­mi­é­ru čeka­jí desít­ky pre­zen­te­rů, jen něko­lik ho má šan­ci uvést hned v červ­nu, tj. těs­ně po izra­el­ské pre­mi­é­ře. TANEC PRAHA k nim patří.

Tanec Pra­ha mys­lí na domá­cí uměl­ce nejen během roku, kdy je uvá­dí v PONCI, ale i na závěr sezo­ny v rám­ci fes­ti­va­lu TANEC PRAHA, kte­rý jim umož­ňu­je hos­to­vá­ní v regi­o­nech a účast v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích. Tou hlav­ní je letos svě­to­vá pre­mi­é­ra Tere­zy Ondro­vé a Pete­ra Šave­la (21. 6. 2015 PONEC), kte­ří se sta­li i tvá­ře­mi kampaně.

Letos se také roz­ros­tl regi­o­nál­ní pře­sah Tan­ce Pra­ha a fes­ti­va­lu se účast­ní 15 měst a obcí v ČR: Brno, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Čes­ký Krumlov, Hra­dec Krá­lo­vé, Cho­ceň, Jih­la­va, Kladru­by, Kla­to­vy, Nečti­ny, Plzeň, Par­du­bi­ce, Tábor, Olo­mouc, Ost­ra­va, Šťáhlavice.

Fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha se při pří­le­ži­tos­ti  letoš­ní­ho roč­ní­ku sešlo něko­lik poct. Ved­le toho, že se stal sou­čás­tí Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network a inci­a­ti­vy Euro­pe for Fes­ti­vals, Fes­ti­vals for Euro­pe, zís­ka­la Mar­ké­ta Perroud, spo­lu­ře­di­tel­ka Tan­ce Pra­ha a býva­lá sólist­ka Bale­tu lyon­ské Stát­ní ope­ry, deset let po Yvo­ně Kre­u­zman­no­vé, insig­nii rytí­ře Řádu umě­ní a lite­ra­tu­ry od vel­vy­slan­ce Fran­couz­ské repub­li­ky v Čes­ké repub­li­ce Jean-Pierre Asva­za­dou­ri­a­na. Jak doda­la, „zved­ne kopí a bude bojo­vat za umě­ní tak krás­né jako je tanec“, aby moh­la, slo­vy Jiří­ho Kyli­á­na, „mlá­tit“.

Hlav­ní pro­gram Praha

Stře­da 3. 6.
20:00 GALA OPENING ⁄ Sasha Waltz & Guests (DE): Impromp­tus /Hudební diva­dlo Karlín

Ne 7. + Po 8. 6.
20:00 EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 1 / Dányi, Mol­nár, Vadas (HU): SKIN ME / PONEC – diva­dlo pro tanec

Čtvr­tek 11. 6.
20:00 TANEC PRAHA Stu­den­tům / Olga de Soto (BE) : An Intro­ducti­on / PONEC – diva­dlo pro tanec

Po 15. + Út 16. 6.
20:00 EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 2 / Cie Betu­la Lenta⁄Maxence Rey (FR) : CURIOSITIES / PONEC – diva­dlo pro tanec

20:00 EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 2 / Clau­dia Catar­zi (IT) : Qui, ora / PONEC – diva­dlo pro tanec

Čt 18 + Pá 19. 6.
20:00 Liquid Loft (AT): Deep Dish / Stu­dio Hrdinů

Nedě­le 21. 6.
20:00 Svě­to­vá PREMIÉRA / Tere­za Ondro­vá (CZ) & Peter Šavel (SK): As Long As Hol­ding Hands / PONEC – diva­dlo pro tanec

Po 22. + Út 23. 6.
20:00 Cie Mos­soux-Bon­té (BE): His­toi­re de l’imposture / PONEC – diva­dlo pro tanec

St 24. + Čt. 25. 6.
20:00 GALA CLOSING ⁄ Bat­she­va Dan­ce Company⁄Ohad Naha­rin (IL): “LAST WORK” / Hudeb­ní diva­dlo Karlín

Celý pro­gam nalez­ne­te ZDE.

Více infor­ma­cí na http://www.tanecpraha.cz/face­boo­ku Tan­ce Praha

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."