FESTIVAL MY MIME 2015

Foto: festival My Mime

Po prv­ním úspěš­ném roč­ní­ku fes­ti­va­lu v Ber­lí­ně 2014 při­chá­zí ve dnech 21. – 24.5.2015 ten­to­krát do Pra­hy 2. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho Fes­ti­va­lu MY MIME. Opět ten­to mla­dý a pro­gre­siv­ní fes­ti­val spo­ju­jí­cí stu­den­ty a pro­fe­si­o­ná­ly nabíd­ne tři špič­ko­vé insce­na­ce význam­ných uměl­ců mimic­ké­ho diva­dla v čes­ké pre­mi­é­ře a také stu­dent­ská před­sta­ve­ní ze tří par­ti­ci­pu­ji­cích zemí ( Němec­ko, Čes­ko, Pol­sko ). Cen­t­rem fes­ti­va­lu bude HAMU Pra­ha, hra­je se také v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NOD a Diva­dle DISK DAMU.

 Ten­to roč­ník fes­ti­va­lu je věno­ván význam­né­mu výro­čí mis­tra pan­to­mi­my Mila­na Slád­ka — 55 let od uve­de­ní prv­ní čes­ko-slo­ven­ské pan­to­mi­my v Pra­ze v Diva­dle E.F. Buriana.

Pořa­da­te­li fes­ti­va­lu jsou Hudeb­ní a taneč­ní fakul­ta AMU a Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NOD. Hlav­ním ini­ci­á­to­rem je Fede­ra­ce Evrop­ské­ho Mimu / FEM, kte­rou v roce 2013 zalo­ži­li před­sta­vi­te­lé tří důle­ži­tých uči­lišť pro moder­ní pan­to­mi­mu v Evro­pě — Adam Halaš (HAMU), Nils Zde­něk Kühn (Die Etage/Berlin) a Bar­to­lo­miej Ostap­c­zuk (War­saw Mime Cen­ter) jako novou plat­for­mu pro ino­va­tiv­ní a moder­ní mimic­ké diva­dlo. FEM orga­ni­zu­je Fes­ti­val MY MIME kaž­dý rok v jiné člen­ské zemi. 3. roč­ník v roce 2016 se bude konat ve Varšavě.

Zášti­tu nad fes­ti­va­lem pře­vzal děkan HAMU pan Prof. Vlas­ti­mil Mareš, její exce­len­ce vel­vy­slan­ky­ně Pol­ska paní Gra­ży­na Ber­na­towicz a vel­vy­sla­nec Němec­ka pan Dr. Arn­dt Fre­i­herr Frey­tag von Loringho­ven. Fes­ti­val se koná za veli­ké pod­po­ry Hudeb­ní a taneč­ní fakul­ty Aka­de­mie múzic­kých umě­ní a Expe­ri­men­tál­ní­ho pro­sto­ru NOD, dále Pol­ské­ho Insti­tu­tu, Die Etage a dal­ších podporovatelů.

Pro­gram fes­ti­va­lu My mime 2015

Čtvr­tek 21.5.
15.00h — 17.00h pří­jezd účast­ní­ků / AKREDITACE / HAMU Kated­ra Pan­to­mi­my ( 0021 )
18.00h MY MIME in town - PARADE
19.00h OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ — HAMU / LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC ( nádvo­ří HAMU )
20.00h AGUAS DE LAGRIMAS / Tea­tr Mimowie / Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NOD

Pátek 22.5.
díl­na — 10.00 – 15.00h ( sály HAMU )
17.00h WARSAW MIME CENTER / Kom­po­no­va­ný večer — etu­dy / diva­dlo DISK / DAMU
20.00h GOGOL / Stu­den­ti z Die Etage pod vede­ním Evge­ni­ho Koz­lo­va / Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NOD

Sobo­ta 23.5.
díl­na 10.00 — 15.00h ( sály HAMU )
18.00h — VONNEGUT / stu­den­ti 4. roč­ní­ku kated­ry Pan­to­mi­my HAMU ( režie: R. Horák ) / Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NOD
21.00h — DEBUREAU / stu­den­ti 2. roč­ní­ku kated­ry Pan­to­mi­my HAMU ( režie: A. Halaš ) / nádvo­ří HAMU, Lich­ten­štějn­ský palác

Nedě­le 24.5.
díl­na — 10.00 – 15.00h ( sály HAMU )
18.00h — HOMBRE CLAIRE / Claire Heg­gen — Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NOD
21.00h — ANTIGONA / Diva­dlo Mila­na Slád­ka — nádvo­ří, Lich­ten­štějn­ský palác HAMU

Více infor­ma­cí najde­te na www.mymime.eu