Give me 10 Seconds

Mezi­ná­rod­ní sku­pi­na Chan­tier des Images při­pra­vi­la pro čes­ké divá­ky taneč­ně-diva­del­ní před­stav­ní Give me 10 Seconds, kte­ré se zabý­vá vzta­hem mezi člo­vě­kem a pro­stře­dím, v němž se pohy­bu­je. Cho­re­o­gra­fic­ký­mi pro­střed­ky zob­ra­zu­je pro­mě­nu „já“ skr­ze vzdá­le­nost a pohled toho druhého.

Kon­cept a režie: Ama­dor Artiga

Cho­re­o­gra­fie a inter­pre­ta­ce: Niko­la Križ­ko­vá a Dami­a­no Otta­vio Bigi
Hud­ba: Michal Rey­naud
Pro­duk­ce: Chan­tier des Images
Zášti­ta: kul­tur­ní network Nová síť
Pod­po­ři­li: Nová síť, Měst­ské diva­dlo Varn­sdorf, Cooltour Ost­ra­va, diva­dlo Ponec, Truhlárna

Před­sta­ve­ní vznik­lo na zákla­dě dvou rezi­denč­ních poby­tů, kte­ré se usku­teč­ni­ly v rám­ci regi­o­nál­ní­ho networ­ku Nová síť. Rezi­den­ci posky­tl v červ­nu toho­to roku Ost­rav­ský Cooltour a v lis­to­pa­du Měst­ské diva­dlo ve Varn­sdor­fu, kde již za něko­lik dní pro­běh­ne i svě­to­vá pre­mi­é­ra Give me Ten Seconds.

1. reprí­za před­sta­ve­ní se usku­teč­ní 1. 12. od 20:00 v Moving Stati­on v Plzni. Na dal­ší reprí­zu se divá­ci mohou těšit v rám­ci fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra 2016, kte­rý se tra­dič­ně ode­hrá­vá na kon­ci úno­ra v Praze.

Chan­tier des Images je mezi­ná­rod­ní sku­pi­na, pro­stor pro svo­bod­nou tvor­bu, jejímž hlav­ním pilí­řem je tanec, diva­dlo a výtvar­né umě­ní. Hlav­ním cílem jejich tvor­by je pro­bu­dit v divá­ko­vi emo­ce až k poci­tu zachvě­ní. Sku­pi­na má za sebou řadu dílen a worksho­pů, kte­ré se kona­ly ve Špa­něl­sku (Valen­cia, Mad­rid, Bar­ce­lo­na), Argen­ti­ně (Bue­nos Aires), Bra­si­lii (Sao Pau­lo), Vene­zu­e­le (Cara­cas), v Čes­ké repub­li­ce a Fran­cii. Prv­ní před­sta­ve­ní Arte­mis v zrca­dle bylo před­sta­ve­no pub­li­ku ve Fran­cii, Špa­něl­sku, Čes­ku a Litvě.

Ama­dor Arti­ga (ESP) / REŽISÉR, DRAMATURG A SCÉNOGRAF

Vystu­do­val vyš­ší ško­lu dra­ma­tic­ké­ho umě­ní ve Valen­cii, Maria del Mar Navarro v Mad­ri­du, Labo­ra­toi­re d’etude du mou­ve­ment, Jacque­se Lecoqa v Paří­ži a Odin The­a­t­ret v Hol­ste­bro v Holand­sku. V roce 2006 spo­leč­ně s Anto­ni­em de Paco zaklá­dá vlast­ní sou­bor Ima­gi­na­ria Tea­tro, kde půso­bí autor, reži­sér, scé­no­graf a herec. V této době rov­něž spo­lu­pra­cu­je s osob­nost­mi jako Ximo Flo­res, Jor­ge Pico, Alejan­dro Jor­net nebo Aure­lio Del­ga­do. Od roku 2009 žije a pra­cu­je záro­veň ve Špa­něl­sku a Fran­cii, kde je čle­nem sou­bo­ru Phi­lip­pe Gen­ty­ho a účin­ku­je v před­sta­ve­ní “Voyage­u­rs Immo­bi­les” (2009 – 2013) a “La Lla­ma­da del Mar” (2013). V roce 2013 zaklá­dá sou­bor CHANTIER DES IMAGES, kde půso­bí jako autor, dra­ma­turg, scé­no­graf. Vzni­ká prv­ní taneč­ní pro­jekt ve spo­lu­prá­ci s Niko­lou Križ­ko­vou „Arte­mis v zrca­dle“. Jako peda­gog se zabý­vá fyzic­kým a pohy­bo­vým diva­dlem, mani­pu­la­cí s před­mě­ty a lout­ka­mi. Od roku 2009 orga­ni­zu­je stá­že a lek­ce v Argen­ti­ně, Bra­zí­lii, Čes­ké repub­li­ce, Špa­něl­sku a Francii.

Niko­la Križ­ko­vá (CZ) / INTERPRET, CHOREOGRAF

V letech 1994 – 2002 stu­do­va­la na něko­li­ka praž­ských taneč­ních ško­lách, kde se setka­la s růz­ný­mi taneč­ní­mi a diva­del­ní­mi tech­ni­ka­mi. Od roku 2002 půso­bí v pres­tiž­ním taneč­ním sou­bo­ru Cen­t­re Cho­ré­gra­phique Nati­o­nal de Nan­tes pod umě­lec­kým vede­ním Clauda Bru­ma­cho­na. Od roku 2005 spo­lu­pra­cu­je se svě­tozná­mým sou­bo­rem Phi­lip­pa Gen­ty­ho na insce­na­ci “ La fin des terres”, a dále se sou­bo­rem Ker­man, Cie Syl­vie Pabi­ot, Cie Phi­lip­pe Jamait, Cie Ezio Schia­vul­li, nebo Farid’O. Od roku 2007 smě­ru­je hlav­ně k fyzic­ké­mu diva­dlu a vlast­ní tvor­bě: série ”Prv­ní vlaš­tov­ka jaro nedě­lá”, “Ope­ra Met­ro” a “Čeká­ní na Didie­ra“. V roce 2013 se stá­vá spo­lu­au­tor­kou sou­bo­ru Chan­tier des images a cho­re­o­gra­f­kou na před­sta­ve­ní “Arte­mis v zrca­dle”. Od roku 2012 spo­lu­pra­cu­je s Eco­le de dan­se v Mai­sons Laf­fi­et­tes jako peda­gož­ka a choreografka.

Dami­a­no Otta­vio Bigi (IT) / INTERPRET,CHOREOGRAF

Od roku 1991 stu­du­je kla­sic­ký balet (“Anfi­t­ri­o­ne” Nabi­ly El Kat­tam v Římě) a dopl­ňu­je si vzdě­lá­ní ve stu­dij­ním pro­gra­mu při Stát­ní Ope­ře v Římě. V roce 1996 se stě­hu­je do Fran­cie, kde pokra­ču­je v stu­diu kla­sic­ké­ho a moder­ní­ho tan­ce v Mezi­ná­rod­ním cen­t­ru Rosel­la High­tower v Can­nes a v Národ­ním cen­t­ru moder­ní­ho tan­ce v Angers. Po ukon­če­ní stu­dia spo­lu­pra­cu­je s pres­tiž­ní­mi cho­re­o­gra­fy (Joelle Bou­vie­rem, Clau­de Bru­ma­cho­nem a Ben­ja­min Lamar­chem ad. ) v Cen­t­re Cho­ré­gra­phique Nati­o­nal de Nan­tes. Od roku 2006 je čle­nem Tanzthe­a­ter Wup­per­tal Pina Bausch, sou­bor kte­rý spo­lu­pra­co­val na fil­mu “Pina” od Wima Wen­der­se. Jako cho­re­o­graf pra­cu­je od roku 2006.