Akcent 2015 bude o strachu

foto: Laurent Philippe

Co se sta­ne, když se naše „osob­ní“ sta­ne najed­nou sou­čás­tí toho „spo­leč­né­ho“ a nao­pak? Jak demo­kra­tic­ká bude Evro­pa budouc­nos­ti? Jak bude­me my, Evro­pa­né, rea­go­vat na stou­pa­jí­cí neza­měst­na­nost mla­dých lidí, zadlu­že­nost stá­tů, oba­vy z cizin­ců, anti­de­mo­kra­tic­ké ten­den­ce a euros­kep­si? Jsme schop­ni soli­da­ri­ty? Jak moc se vypla­tí sou­cí­tit s dru­hý­mi? 5. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla Akcent při­ná­ší inspi­ra­tiv­ní náhled do nej­růz­něj­ších forem scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré se zabý­vá aktu­ál­ní­mi otáz­ka­mi současnosti.

Od 19. lis­to­pa­du uve­de fes­ti­val výběr toho, co na poli doku­men­tár­ní­ho, anga­žo­va­né­ho diva­dla či diva­dla s ozna­če­ním „social spe­ci­fic“ vznik­lo, a to jak ve svě­tě, tak i u nás. Akcent nabíd­ne jevišt­ní i mimo­je­višt­ní akce, diva­dlo bez her­ců, před­sta­ve­ní, kte­rá mají for­mu hla­so­vá­ní, při­po­mí­na­jí spo­le­čen­skou hru či jsou zážit­ko­vou veče­ří. Kro­mě toho zave­de divá­ky do praž­ských a plzeň­ských domác­nos­tí a umož­ní jim vyzkou­šet si na vlast­ní kůži účast v kon­kur­zu na roli. Výji­meč­ný je i fakt, že téměř polo­vi­na uvá­dě­ných pro­duk­cí vzni­ká pří­mo na mís­tě a na míru míst­ní­mu prostředí.

Ber­lín­ský diva­del­ní kolek­tiv Interro­bang si pro svou per­for­ma­ci Pre­e­nacting Euro­pe (Evro­pa? Jaká bude?) vybral spek­ta­ku­lár­ní mís­to s boha­tou his­to­rií — budo­vu býva­lé­ho Fede­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní. V seda­dlech poslan­ců roz­pad­lé fede­ra­ce budou o podo­bě budou­cí Evro­py v sou­čin­nos­ti s Interro­bang hla­so­vat sami divá­ci. Interro­bang spo­leč­ně rea­li­zu­jí řadu pro­jek­tů tzv. pre-enact­ment. Ten pro­zkou­má­vá feno­mé­ny pří­tom­nos­ti a scé­nic­ký­mi a diva­del­ní­mi prv­ky je dová­dí až do budoucnosti.

Par­ti­ci­pač­ní ele­ment nabíd­ne divá­kům v sobo­tu 21. lis­to­pa­du inter­ak­tiv­ní Kon­kurz na revo­lu­ci (Audi­ti­on for the Revo­lu­ti­on), kte­rý pro fes­ti­val AKCENT při­pra­vu­je argen­tin­ská reži­sér­ka Lola Ari­as. Kon­kurz na revo­lu­ci umož­ní účast­ní­kům Noci diva­del 2015 vstou­pit do rolí růz­ných akté­rů demon­stra­ce, kte­rá se udá­la na Vác­lav­ském náměs­tí na den přes­ně před šest­a­dva­ce­ti lety. Celý večer bude Diva­dlo Archa ote­vře­no divá­kům zdarma.

Kdo se cítí být více Evro­pa­nem než obča­nem své vlas­ti? Kdo někdy lhal o své národ­nos­ti? Kdo se bojí budouc­nos­ti? Před­sta­ve­ní Home Visit Euro­pe (Evro­pa u vás doma) lze dle tvůr­ců, význam­né­ho němec­ké­ho tvůr­čí­ho kolek­ti­vu Rimi­ni Pro­to­koll (Hel­gard Haug, Ste­fan Kae­gi, Daniel Wet­zel), sba­lit do pří­ruč­ní­ho zava­za­dla. Prů­kop­ní­ci svě­to­vé­ho doku­men­tár­ní­ho diva­dla, do něhož nean­ga­žu­jí pro­fe­si­o­nál­ní uměl­ce, ale „exper­ty na život”, vytvo­ři­li spo­le­čen­skou hru ode­hrá­va­jí­cí se v sou­kro­mém bytě. Dva­náct účast­ní­ků, kte­ří jsou akté­ry i divá­ky, je ori­gi­nál­ní a vtip­nou for­mou vede­no k úva­hám o budouc­nos­ti Evro­py, ke kon­fron­ta­cím svých před­stav, ana­lý­zám svých vlast­ních stra­chů, zkla­má­ní a nadě­jí. Poten­ci­ál­ní hos­ti­te­lé, kte­ří by k sobě domů chtě­li pozvat „návště­vu z Evro­py“ a pro­mě­nit tak svůj byt v diva­del­ní scé­nu, mohou ješ­tě stá­le při­hlá­sit svůj byt na této adre­se drich.krippner@archatheatre.cz. Dva­náct repríz, kte­ré pro­běh­nou v praž­ských domác­nos­tech a násled­ně i v Plzni, dopl­ní evrop­skou mapu míst, kde se dosud pro­jekt usku­teč­nil. Sou­čás­tí kon­cep­tu je i socio-demo­gra­fic­ká sta­tis­ti­ka, kte­rou Rimi­ni Pro­to­kol prů­běž­ně zve­řej­ňu­je na webo­vých strán­kách http://homevisiteurope.org/.
Spo­leč­ně ve spo­lu­prá­ci s Praž­ským diva­del­ním fes­ti­va­lem němec­ké­ho jazy­ka budou mít divá­ci AKCENTU pří­le­ži­tost vidět po dva veče­ry i dal­ší z pro­jek­tů Rimi­ni Pro­to­koll (Hel­gard Haug, Daniel Wet­zel) – Qua­li­tätskon­t­rolle (Kon­t­ro­la kva­li­ty). Sil­ná osob­ní výpo­věď dív­ky, kte­rá ve dva­ce­ti letech sko­či­la po hla­vě do bazé­nu pro neplav­ce, při­ná­ší otáz­ky o roli spo­le­čen­ské soli­da­ri­ty a soucitu.

Odliš­nou o nic méně auten­tic­kou per­spek­ti­vu nabíd­ne netra­dič­ní doku­men­tár­ní a lout­ko­vé před­sta­ve­ní pro osm divá­ků s kuli­nář­ským pře­kva­pe­ním na závěr Smo­o­th Life (Snad­ný život). Pales­ti­nec Husam Abed se naro­dil a vyros­tl v uprch­lic­kém tábo­ře v Jor­dán­sku a nyní žije v Čes­ké repub­li­ce. Okouz­lu­jí­cím a suges­tiv­ním způ­so­bem vyprá­ví lout­ko­he­rec, hudeb­ník a soci­ál­ní pra­cov­ník pří­běhy své vlast­ní rodi­ny v kon­tex­tu poli­tic­kých udá­los­tí své vlas­ti posled­ních tři­ce­ti let. Před­sta­ve­ní urče­né pou­ze pro osm divá­ků, kte­ré uve­de AKCENT 25. a 26. lis­to­pa­du, hos­to­va­lo na řadě zahra­nič­ních fes­ti­va­lů, v příš­tím roce zamí­ří i na pres­tiž­ní expe­ri­men­tál­ní scé­nu La Mama v New Yor­ku. „Smo­o­th Life nabí­zí pozo­ru­hod­ný pohled na něčí život – život tak odliš­ný od naší evrop­ské zku­še­nos­ti, a pře­ce plný lás­ky, nadě­je a oče­ká­vá­ní. Husam před­sta­ve­ním vytvo­řil záži­tek pro všech­ny smys­ly – i pro­to je jeho sólo­vý výkon tak úchvat­ný, že pros­tě chce­te být sou­čás­tí před­sta­ve­ní,“ říká o insce­na­ci Mar­ta Ljub­ko­vá, dra­ma­tur­gy­ně a peda­gož­ka praž­ské DAMU, v jejíž pro­duk­ci před­sta­ve­ní vzniklo.

Veče­ří pro osm­de­sát lidí je spo­leč­ný pro­jekt Diva­dla Archa a Sta­a­tsschauspiel Dre­sden Frem­de Freunde/ Pěš­ky mezi Dráž­ďa­na­mi a Pra­hou. Dva uměl­ci, Jiří Zeman a Tan­ja Kro­ne se sezná­mi­li na kon­ci srp­na letoš­ní­ho roku, kdy vyra­zi­li na pěší ces­tu z Dráž­ďan do Pra­hy. Mís­ta se sil­nou his­to­rií se na obou stra­nách čes­ko-němec­ké hra­ni­ce vyno­ři­ly z minu­los­ti. Na zákla­dě roz­ho­vo­rů obou uměl­ců s míst­ní­mi oby­va­te­li, doku­men­ta­cí kra­ji­ny a z náhod­ných setká­ní vzni­kl mul­ti­me­di­ál­ní doku­ment. Jeho praž­ská pre­mi­é­ra v režii Jany Svo­bo­do­vé se usku­teč­ní v rám­ci fes­ti­va­lu AKCENT v podo­bě spo­leč­né veče­ře divá­ků, obou uměl­ců a exper­tů na otáz­ku čes­ko-němec­kých vztahů.

Závěr fes­ti­va­lu pat­ří pro­jek­ci před­sta­ve­ní Lloy­da New­so­na a jeho sou­bo­ru DV8 Phy­s­i­cal The­a­t­re – John. Feno­me­nál­ní brit­ský taneč­ní sou­bor DV8 se pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé­ho zázna­mu do Archy po něko­li­ká­té vra­cí. Lloyd New­son, umě­lec­ký ředi­tel a zakla­da­tel DV8, vedl roz­ho­vo­ry s pade­sá­ti muži, návštěv­ní­ky gay sau­ny, kte­rým kla­dl otáz­ky o lás­ce a sexu. Z těch­to roz­ho­vo­rů jej zau­jal pří­běh dva­a­pa­de­sá­ti­le­té­ho Joh­na, kte­ré­ho jen něko­lik týd­nů před tím pus­ti­li z věze­ní, k tomu měl za sebou těž­ké dět­ství s násil­ným otcem a dro­go­vou závis­lost. Před­sta­ve­ní John auten­tic­ky zob­ra­zu­je pří­běh sku­teč­né­ho živo­ta, kde pohyb a mlu­ve­né slo­vo vytvá­ře­jí inten­ziv­ní, dojem­né a pro­vo­ku­jí­cí dílo.

Fes­ti­val Akcent věnu­je pozor­nost i nejmlad­ším divá­kům, pro kte­ré při­pra­vil něko­lik tvůr­čích dílen.
Zájem­cům o prin­ci­py anga­žo­va­né­ho diva­dla je urče­na tří­den­ní díl­na s názvem Sólo­vé a sku­pi­no­vé tech­ni­ky soci­ál­ně anga­žo­va­né­ho diva­dla pod vede­ním newy­or­ské akti­vist­ky, spi­so­va­tel­ky, peda­gož­ky a per­for­mer­ky Jes­sicy Litwak. Ta poskyt­ne účast­ní­kům prak­tic­kou zku­še­nost s Diva­dlem soci­ál­ních změn (The­a­t­re for Social Chan­ge) a nechá nahléd­nout do pro­ce­su vzni­ku soci­ál­ně anga­žo­va­né­ho diva­dla. Díl­na urče­ná všem věko­vý kate­go­ri­ím sku­pi­ny Free Apples je zamě­ře­na na téma „uprch­lic­tví“. V rám­ci pro­gra­mu Archa ško­lám pro­běh­ne díl­na, kte­rá umož­ní stu­den­tům zažít v pra­xi jed­not­li­vé kro­ky, kte­ré vedou k před­sta­ve­ní doku­men­tár­ní­ho divadla.

PROGRAM FESTIVALU AKCENT:

čtvr­tek 19. lis­to­pa­du, 20.00, pátek 20. lis­to­pa­du, 10.00 budo­va býva­lé­ho Fede­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní
Fes­ti­val Akcent a Praž­ský diva­del­ní fes­ti­val němec­ké­ho jazy­ka
Interro­bang – Pre­e­nacting Europe/ Evro­pa? Jaká bude?

pátek 20., úte­rý 24., stře­da 25., čtvr­tek 26., sobo­ta 28. lis­to­pa­du. 16.30 a 20.00 v sou­kro­mých bytech
Rimi­ni Pro­to­koll (Hel­gard Haug, Ste­fan Kae­gi, Daniel Wet­zel) – Home Visit Euro­pe / Evro­pa u vás doma

sobo­ta 21. lis­to­pa­du, 17.00 – 22.00, Diva­dlo Archa / Noc diva­del 2015
Lola Ari­as – Kon­kurz na revo­lu­ci (Audi­ti­on for the Revolution)

pon­dě­lí 23. a úte­rý 24. lis­to­pa­du, 18.00, Diva­dlo Archa
Fes­ti­val Akcent a Praž­ský diva­del­ní fes­ti­val němec­ké­ho jazy­ka
Rimi­ni Pro­to­koll (Hel­gard Haug, Daniel Wet­zel) – Qua­li­tätskon­t­rolle / Kon­t­ro­la kvality

stře­da 25. lis­to­pa­du, 10.00 – 13.00, Diva­dlo Archa
Archa.školám na Fes­ti­va­lu Akcent
Inter­ak­tiv­ní díl­na pro ško­ly: Jak vzni­ká doku­men­tár­ní divadlo?

stře­da 25. a čtvr­tek 26. lis­to­pa­du, 16.00 – 18.00 foyer Diva­dla Archa
Free Apples-Dida­Div / Uprchlí­ci
Inter­ak­tiv­ní díl­na zamě­ře­ná na aktu­ál­ní téma migrace.

stře­da 25. a čtvr­tek 26. lis­to­pa­du, 18.00 a 21.00 Diva­dlo Archa
Husam Abed – Smo­o­th Life / Snad­ný život

pátek 27. lis­to­pa­du, 19.00, Diva­dlo Archa
Frem­de Fre­u­n­de / Pěš­ky mezi Dráž­ďa­na­mi a Prahou

nedě­le 29. lis­to­pa­du, 17.00, Diva­dlo Archa
Jes­si­ca Litwak — Sólo­vé a sku­pi­no­vé tech­ni­ky soci­ál­ně anga­žo­va­né­ho diva­dla
Pre­zen­ta­ce dílny

nedě­le 29. lis­to­pa­du, 20.00, Diva­dlo Archa
Lloyd New­son / DV8 Phy­s­i­cal The­a­t­re – John
fil­mo­vá projekce

Uži­teč­né odka­zy:
www.archatheatre.cz
Face­book Diva­dla Archa
Face­book fes­ti­va­lu Akcent