Studio ALTA uvede dvojvečer politického tance

Dvoj­ve­čer poli­tic­ké­ho tan­ce zahá­jí 22. říj­na nor­ská cho­re­o­gra­f­ka Karen Foss, kte­rá se po letech vra­cí do ČR, aby zde uved­la svůj pro­jekt Gol­den Evil. Bere si zde na muš­ku růz­né před­sta­vy moder­ní spo­leč­nos­ti o krá­se, ele­gan­ci a tou­ze po doko­na­los­ti, a sta­ví je do kon­tras­tu s aro­gan­cí jako jakým­si pro­ti­pó­lem výše zmí­ně­ných vlast­nos­tí. Foss se zde zao­bí­rá otáz­kou, do jaké míry zdvo­ři­lost a eti­ke­ta ome­zu­jí svo­bo­du jed­not­liv­ce, jeho schop­nost cho­vat se upřím­ně a spon­tán­ně. Proč je eti­ke­ta nezbyt­ná ve vět­ši­ně spo­le­čen­ských inter­ak­cí? Kdy se zdvo­ři­lost mění v mani­pu­la­ci zao­ba­le­nou v pový­še­nou eleganci?

Karen Foss s čes­ký­mi tvůr­ci kon­ti­nu­ál­ně spo­lu­pra­cu­je již deset let. Prv­ním impul­zem byla insce­na­ce Struk­tu­ry vrat­kos­ti, kte­rou vytvo­ři­la se sou­bo­rem NANOHACH již v roce 2005. V té době začí­na­jí­cí usku­pe­ní bylo jed­ním z vůbec prv­ních sou­bo­rů sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce, a pro­to lze bez nad­sáz­ky říct, že Karen Foss do znač­né míry urči­la smě­řo­vá­ní naší domá­cí taneč­ní scé­ny. Od té doby inten­ziv­ně spo­lu­pra­cu­je s naši­mi taneč­ní­ky, zejmé­na s Mar­ti­nou Hajdy­lou Laco­vou a Danem Rač­kem, kte­ří se před­sta­ví i v hos­tu­jí­cí insce­na­ci. Na jaře letoš­ní­ho roku navíc Foss ved­la ve Stu­diu ALTA workshop a uve­de­ní Gol­den Evil je tak sou­čás­tí pře­tr­vá­va­jí­cí­ho nor­sko-čes­ké­ho tvůr­čí­ho dialogu.

Cho­re­o­gra­fii Hele­ne Wein­zierl Demo­cra­zy or How to Peel an Oni­on without Cry­ing uve­de Stu­dio ALTA 23. říj­na. Rakous­ký pro­jekt, ve kte­rém rov­něž vystu­pu­jí čeští taneč­ní­ci (Hon­za Malík, Lucia Kaši­a­ro­vá) pojed­ná­vá o svo­bod­ném roz­ho­do­vá­ní člo­vě­ka ve vzta­hu k demo­kra­tic­ké­mu svě­tu, hedo­nis­tic­ké spo­leč­nos­ti a moder­ním mocen­ským struk­tu­rám. Před­stav­te si, že roz­hod­nu­tí je zná­zor­ně­no cibu­lí a kaž­dá vrst­va je mož­nos­tí. Co se sta­ne, když se tyto vrst­vy postup­ně odkrý­va­jí? Při­blí­ží se tak člo­věk víc k sobě samé­mu? A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, může­me tuto cibu­li krá­jet bez plá­če? Divá­ci v rám­ci před­sta­ve­ní dosta­nou mož­nost vol­by a sami tak uvi­dí, jaký má jejich hlas váhu.

Obě uve­de­né zahra­nič­ní pro­duk­ce mají za cíl před­sta­vit tanec jako aktiv­ní nástroj občan­ské spo­leč­nos­ti. V obou pří­pa­dech tvůr­ci zapo­jí divá­ky – v insce­na­ci Demo­cra­zy or How to Peel an Oni­on without Cry­ing se divá­ci sta­nou spo­lu­tvůr­ci díla a po před­sta­ve­ní Gol­den Evil budou moci svo­je názo­ry kon­fron­to­vat na dis­ku­zi s umělci.

 

karen foss Qui­et Works: Gol­den Evil / 22.10.2015 19:30 ve Stu­diu ALTA
Kon­cept, cho­re­o­gra­fie: Karen Foss
Tanec: Suzie Davies, Jose­phi­ne Kylén-Col­lins / Isa­bell Bart­nes Johan­sen, Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, Dano Raček
Hud­ba: Jør­gen Knud­sen
Svě­tel­ný design: Sig­ve Sælen­smin­de
Zvuk: Håvard Peder­sen
Za pod­po­ry: Arts Coun­cil Norway, Foun­dati­on for Per­for­ming Artists, Foun­dati­on for Sound and Image, Ber­gen City Coun­cil, ALT@RT, Cooltour, DIOD

Vstu­pen­ky: https://goout.cz/cs/listky/golden-evil/qih/
WEB: http://www.altart.cz/program/karen-foss-quiet-works-golden-evil/
Face­book: https://www.facebook.com/events/917097825041833/

cie­La­roque, Hele­ne Wein­zierl: Demo­cra­zy or How to Peel an Oni­on without Cry­ing / 23.10.2015 19:30 ve Stu­diu ALTA
Kon­cept a cho­re­o­gra­fie: Hele­ne Wein­zierl
Ve spo­lu­prá­ci s: Hele­na Arenber­ge­ro­vá (alter­nu­je Lucia Kaši­a­ro­vá), Yuri Korec, Hon­za Malík, Vivi­a­na Esca­lé
Hud­ba: Oli­ver Sto­tz
Light design: Peter Thalha­mer
Dra­ma­tur­gic­ká spo­lu­prá­ce: Bar­bis Ruder
Herec­ký kouč: Mari­on Hac­kl
Scé­na a kos­týmy: Hele­ne Wein­zierl
Pre­mi­é­ra: 16.10.2012
Kopro­duk­ce: ARGE­kul­tur Salzburg
Pro­jekt vzni­kl s pod­po­rou Salzburg Stadt:Kultur, bmu:kk, Salzburg Land:Kultur, ERS­TE-Salzbur­ger Spar­kas­se Kulturfonds

Vstu­pen­ky: https://goout.cz/cs/listky/democrazy-or-how-to-peel-an-onion-without-crying/rih/
WEB: http://www.altart.cz/program/cielaroque-helene-weinzierl-democrazy-or-how-to-peel-an-onion-without-crying/
Face­book: https://www.facebook.com/events/1478921599083639/