Stage for kids!

Taneč­ní cen­t­rum Stage Pra­ha pořá­dá nábor do NOVÝCH KURZŮ pro děti.
Začí­ná­me od 1.2.2015

Vybí­rat může­te z těch­to skupin:

• Stage Pra­ha pří­pav­ka 8 – 14 let (street dan­ce — začátečníci)

• Tan.průprava 4 – 6 let, učí Andrea Trnková

• Balet pro děti 4 – 6 let, učí Niko­la Pažoutová

• Street dan­ce kids 7 – 10 let, učí Kate­ři­na Káka Kvasnicová

Zápis a ukáz­ko­vé lek­ce se kona­jí v taneč­ním cen­t­ru Stage Pra­ha od 15:00 ‑17:00

1.termín 10.1.2015
2.termín 24.1.2015

Roz­vrh, podrob­nos­ti o sku­pi­nách a ceny kur­zov­né­ho najde­te nawww.stagepraha.cz
Kur­zy lze objed­ná­vat i online. 

web: http://www.stagepraha.cz/o‑studiu/aktuality/170-zapis-do-kurzu-pro-deti/

fb udá­lost: https://www.facebook.com/events/417208738430677/?pnref=story

Roz­vrh na nový semestr v taneč­ním cen­t­ru Stage, kte­rý začí­ná 1.2.2015 je již ven­ku! Kur­zy, či jed­not­li­vé lek­ce může­te objed­ná­vat online.

www.stagepraha.cz/rozvrh