Audience workshops BeSpectACTive!

Zapoj­te se do pří­pra­vy pro­gra­mu v diva­dle Ponec na příští rok! Může­te také nahléd­nout zblíz­ka do tvůr­čí­ho pro­ce­su čes­kých i zahra­nič­ních umělců.

Tanec Pra­ha / Ponec – diva­dlo pro tanec se podí­lí na expe­ri­men­tu deví­ti evrop­ských kul­tur­ních orga­ni­za­cí a tří výzkum­ných insti­tu­cí, kte­ré spo­ju­je pro­jekt BeSpectACTi­ve! pod­po­ře­ný pro­gra­mem Kre­a­tiv­ní Evro­pa na léta 2014 – 2018.

Pro­jekt ote­ví­rá a zkou­má nové ces­ty prá­ce s pub­li­kem, a to něko­li­ka růz­ný­mi způ­so­by, napří­klad ote­vře­ný­mi zkouš­ka­mi či dis­ku­se­mi nad dra­ma­tur­gií diva­del. Záro­veň při­ná­ší význam­né pří­le­ži­tos­ti čes­kým pro­fe­si­o­nál­ním taneč­ním uměl­cům zapo­jit se do mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cí a zís­kat solid­ní pod­mín­ky pro tvůr­čí rezi­den­ce v zahraničí.

Novým způ­so­bem prá­ce diva­del s veřej­nos­tí je tzv. par­ti­ci­pa­tiv­ní plá­no­vá­ní – „par­ti­ci­pa­to­ry plan­ning“. Zve­me divá­ky, kte­ří se aktiv­ně zají­ma­jí o tvor­bu pro­gra­mu v našem diva­dle, aby se pra­vi­del­ně setká­va­li s umě­lec­kým vede­ním diva­dla, dis­ku­to­va­li nad kon­krét­ní­mi díly a podě­li­li se o své poci­ty a názo­ry. Mají tak šan­ci podí­let se na výbě­ru z boha­té nabíd­ky děl. Prv­ní sérii worksho­pů s divá­ky věnu­je­me pro­gra­mu Evrop­ských taneč­ních labo­ra­to­ří, kte­ré jsou sou­čás­tí fes­ti­va­lu TANEC PRAHA. Díla zařa­ze­ná do Evrop­ských taneč­ních labo­ra­to­ří se vybí­ra­jí z pri­o­rit­ních TOP20 mla­dých cho­re­o­gra­fic­kých talen­tů evrop­ské taneč­ní plat­for­my Aerowa­ves (http://www.aerowaves.org/).

Worksho­py jsou ote­vře­ny zdar­ma kaž­dé­mu, stu­den­tům stej­ně jako seni­o­rům, napros­tým lai­kům ale i pro­fe­si­o­ná­lům, všem, kdo se chtě­jí dově­dět více o záku­li­sí diva­dla a pro­ce­sech v pozadí.

Har­mo­no­gram „audi­en­ce workshops BeSpectACTi­ve!“ pro 1. eta­pu od úno­ra do květ­na 2015:

1) stře­da 4. 2.
2) stře­da 18. 2.
3) stře­da 4. 3.
4) stře­da 18. 3.
5) stře­da 1. 4.
6) Spring For­ward Bar­ce­lo­na 17. ‑19. 4. – pří­mé pře­no­sy vybra­ných děl – bude upřes­ně­no pod­le pro­gra­mu fes­ti­va­lu ve Špa­něl­sku
7) stře­da 29. 4.
8) stře­da 13. 5.
9) stře­da 27. 5.

Worksho­py budou pro­bí­hat od 16:30 hodin v pro­sto­rách diva­dla Ponec v dél­ce max. 1,5 hodiny.

Regis­tra­ce k účas­ti v pro­jek­tu BeSpectACTi­ve je mož­ná e‑mailem na adre­se jaroslava.tomanova@tanecpraha.eu

Dis­ku­se pove­de zakla­da­tel­ka fes­ti­va­lu TANEC PRAHA a diva­dla Ponec

 

Yvo­na Kre­u­zman­no­vá
Stu­do­va­la eko­no­mi­ku ces­tov­ní­ho ruchu na VŠE, odkud pře­šla na taneč­ní kated­ru Aka­de­mie múzic­kých umě­ní stu­do­vat teo­rii, his­to­rii a dra­ma­tur­gii. V roce 1990 vyje­la na roč­ní sti­pen­dij­ní pobyt do Paří­že. Zde se měla mož­nost sezná­mit se sou­čas­ný­mi tren­dy v oblas­ti taneč­ní­ho umě­ní, což ji inspi­ro­va­lo k pořá­dá­ní mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu TANEC PRAHA v Čes­ké repub­li­ce. Roku 1991 zalo­ži­la stej­no­jmen­né občan­ské sdru­že­ní, v jehož čele sto­jí s pře­stáv­kou mezi lety 2006 – 2008 až dodnes. Akti­vi­ty Tan­ce Pra­ha postup­ně roz­ší­ři­la o Čes­kou taneč­ní plat­for­mu, diva­dlo PONEC a pro­jekt Tanec ško­lám. Mezi pod­zi­mem 2006 a 2008 pra­co­va­la jako exter­ní porad­ky­ně, nej­pr­ve pro náměst­ka minis­t­ra, poz­dě­ji pro minis­t­ra kul­tu­ry ČR. Je aktiv­ní v mezi­ná­rod­ních sítích a poro­tách, tři roky půso­bi­la v Radě IETM (Infor­mal Euro­pe­an The­a­t­re Mee­ting) a spo­luza­klá­da­la Trans Dan­se Euro­pe a Aerowa­ves, kde půso­bí od roku 2009 ve funk­ci Asso­ci­a­te Direc­tor. Vytr­va­le lobbu­je za nezá­vis­lé umě­ní a nezisko­vý sek­tor, spo­luza­klá­da­la Ini­ci­a­ti­vu pro kul­tu­ru a sdru­že­ní Vize tan­ce. Svou prá­ci odved­la v Radě vlá­dy pro NNO, Porad­ním sbo­ru pro kul­tu­ru pri­má­to­ra hl. m. Pra­hy a Radě pro umě­ní minis­t­ra kul­tu­ry. Nej­vyš­ším oce­ně­ním její dosa­vad­ní prá­ce je Řád rytí­ře Za záslu­hy, kte­rý jí udě­lil fran­couz­ský pre­zi­dent za záslu­hy o roz­voj evrop­ské kul­tur­ní spolupráce.

 

Návaz­né eta­py prá­ce s publikem:

Sezo­na 2014/15 vyvr­cho­lí tra­dič­ně fes­ti­va­lem TANEC PRAHA, během kte­ré­ho se mohou všich­ni návštěv­ní­ci těšit na mode­ro­va­né deba­ty s pub­li­kem po představeních.

Potě­šu­jí­cí je, že čeští uměl­ci uspě­li hned v prv­ní eta­pě pro­jek­tu. Sku­pi­na NANOHACH doká­za­la zpra­co­vat atrak­tiv­ní pro­jekt pod vede­ním Micha­la Záho­ry, kte­rý byl deví­ti evrop­ský­mi part­ne­ry vybrán pro tvůr­čí video-rezi­den­ce v Itá­lii a Rumun­sku (Mila­no, Sibiu). Divá­ci ve všech zapo­je­ných zemích budou mít mož­nost sle­do­vat prá­ci Micha­la Záho­ry prak­tic­ky den po dni. O detai­lech této a dal­ších etap bude­me informovat.