Balet Romeo a Julie v kině

foto: Royal Opera Ballet

Jeden z nej­vliv­něj­ších cho­re­o­gra­fů 20. sto­le­tí Ken­ne­th Mac­Millan a jeden z jeho iko­nic­kých balet­ních opu­sů Romeo a Julie tvo­ří dohro­ma­dy umě­lec­kou pečeť, kte­rou se Krá­lov­ský balet v Lon­dýně pyš­ní přes­ně půl­sto­le­tí. Není tedy divu, že i v nové balet­ní sezó­ně v tam­ním reper­toá­ru tato vrchol­ná roman­ti­ka z pera Ser­ge­je Pro­ko­fje­va nechy­bí. Navíc když prá­vě letos sla­ví ono úcty­hod­né jubi­le­um od oka­mži­ku, kdy ji Mac­Millan v roce 1965 před­sta­vil lon­dýn­ské­mu pub­li­ku popr­vé. Za tu dobu se v hlav­ních rolích milen­ců z Vero­ny vystří­da­ly desít­ky svě­to­vých balet­ních veli­čin od Mar­got Fon­teyn a Rudol­fa Nure­je­va počí­na­je a Nata­lií Osi­po­vou a Car­lo­sem Acos­tou kon­če. Čes­kým divá­kům se 22. září v pří­mém pře­no­su před­sta­ví dvo­ji­ce ze sou­čas­ných nej­re­spek­to­va­něj­ších – Sarah Lamb a Ste­ven McRae. Pře­nos pro­mít­ne praž­ské Bio Oko i devět mimo­praž­ských kin.

Pro pla­vo­vla­sou pri­ma­ba­lerí­nu Sarah Lamb, kte­rá i ve zra­lém umě­lec­kém věku osl­ňu­je svo­jí stá­le dív­čí křeh­kou tvá­ří, sně­ho­bí­lou ple­tí i výsost­nou taneč­ní tech­ni­kou, je prá­vě role mla­dist­vé Julie důka­zem, že v alter­na­ci s mlad­ší gene­ra­cí září­cích hvězd typu Nata­lie Osi­po­vé či Fran­ce­scy Hay­ward napros­to spo­leh­li­vě obsto­jí. Její uni­ver­zál­nost a boha­té zku­še­nos­ti jsou pro cho­re­o­gra­fy vždy taneč­ní jis­to­tou – Sarah Lamb zvlá­dá s bra­vu­rou kla­sic­ké balet­ní postu­py i expe­ri­men­tál­ní moder­nu, při­čemž Mac­Milla­no­va stu­die Shake­spea­ro­vy pro­slu­lé mile­nec­ké dvo­ji­ce spa­dá do ono­ho prv­ní­ho ran­ku, kte­rý oslo­vu­je pře­de­vším pub­li­kum tra­dič­ní­ho balet­ní­ho poje­tí a v němž opo­je­ní taneč­ní figu­rou a tech­nic­ký­mi fine­sa­mi zře­tel­ně domi­nu­je nad scé­nic­kou výpravou.

Romeo, sou­čas­ný Fred Ast­air
Stej­ně tak Ste­ven McRae, kte­rý se po boku Sarah Lamb blýsk­ne v roli Romea, pat­ří k balet­ním pilí­řům lon­dýn­ské prv­ní scé­ny. Rodák ze Syd­ney hltal v puber­tě fil­my s Fre­dem Ast­airem a Genem Kellym a prá­vě k Fre­du Ast­ai­ro­vi bývá s nad­sáz­kou při­rov­ná­ván, neboť jeho taneč­ní rejstřík je neu­vě­ři­tel­ně boha­tý – těž­ko by šlo nalézt dru­hé­ho balet­ní­ho vel­mis­t­ra, jenž s pře­hle­dem zvlá­dá nároč­né balet­ní figu­ry kla­sic­kých opu­sů a při­tom exce­lu­je i v sou­čas­ném scé­nic­kém tan­ci a např. na zaha­jo­va­cím cere­mo­ni­á­lu let­ní olym­pi­á­dy v Syd­ney v roce 2000 či svě­to­vých taneč­ních fes­ti­va­lech pro­ká­zal špič­ko­vé nadá­ní i pro muzi­ká­lo­vé či dokon­ce komic­ké taneč­ní kre­a­ce. Romeo a Julie v podá­ní dané dvo­ji­ce lon­dýn­ských balet­ních stá­lic je pro pří­mý pře­nos do kin zkrát­ka jako stvořené.

 

 

Mac­Milla­no­va vzpo­mín­ko­vě-jubi­lej­ní sezo­na
Rok 2015 je pro Krá­lov­ský balet jubi­lej­ní vzpo­mín­kou na vrchol­né opu­sy brit­ské­ho cho­re­o­gra­fa skot­ské­ho půvo­du Ken­ne­tha Mac­Milla­na. V prů­bě­hu 20. sto­le­tí vne­sl do svých balet­ních rea­li­za­cí psy­cho­lo­gic­kou i emo­ci­o­nál­ní drob­no­kresbu ústřed­ních postav a pro­slul neví­da­ným počtem nároč­ných celo­ve­čer­ních balet­ních opu­sů, kte­ré doká­zal s pří­slo­več­nou sever­skou hou­žev­na­tos­tí nastu­do­vat a při­pra­vit pro diva­del­ní jeviš­tě. Letos přes­ně půl­sto­le­tí dělí Mac­Milla­no­vu rea­li­za­ci Romea a Julie od její­ho pre­mi­é­ro­vé­ho uve­de­ní v roce 1965 v Covent Gar­den. Dopo­sud dosáh­la více než 400 repríz, je uvá­dě­na i na čet­ných svě­to­vých tur­né a byla před časem upra­ve­na i pro opu­lent­ní scé­nu O2 Are­na Lon­don. A např. Mac­Milla­no­vo bal­kó­no­vé pas de deux pat­ří k nej­slav­něj­ším mile­nec­kým balet­ním due­tům, kte­ré kdy spat­ři­lo svět­la svě­to­vých diva­del­ních ramp.

Romeo a Julie

CO: Krá­lov­ský balet v Lon­dýně: Romeo a Julie – pří­mý pře­nos | Balet o třech děj­stvích | 175 min. včet­ně 2 pře­stá­vek
Hud­ba: Ser­gej Pro­ko­fjev
Cho­re­o­gra­fie: Ken­ne­th Mac­Millan
Výpra­va: Nicho­las Georgiadis

Účin­ku­jí:
Julie: Sarah Lamb
Romeo: Ste­ven McRae

Orchestr Krá­lov­ské ope­ry diri­gu­je Koen Kes­sels
Sbor Bale­tu Krá­lov­ské opery

KDY a KDE:
22. září od 20:15 – pří­mý pře­nos
Pra­ha – Bio Oko
Hra­dec Krá­lo­vé – Bio Cen­t­ral
Semi­ly – kino Jitřen­ka
Žďár nad Sáza­vou – kino Vyso­či­na
Ost­ra­va – mini­ki­no
Rýma­řov – kino
Šum­perk – kino Oko
Haví­řov – kino Cen­t­rum
Hodo­nín – kino Svět
Uher­ské Hra­diš­tě – kino Hvězda

Pro více infor­ma­cí navštiv­te násle­du­jí­cí strán­ky:
Ofi­ci­ál­ní strán­ky pro­jek­tu Balet v kině: www.baletvkine.cz
Vše o pře­no­sech alter­na­tiv­ní­ho obsa­hu do kin nyní na jed­nom mís­tě: www.vicnezfilm.cz
Face­book: www.facebook.com/vicnezfilm

Pří­mé pře­no­sy bale­tů kom­bi­nu­jí špič­ko­vé taneč­ní umě­ní s nej­mo­der­něj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi. HD (High Defi­ni­ti­on) je akro­nym pro vyso­ké obra­zo­vé roz­li­še­ní, kte­ré svou kva­li­tou dale­ko pře­vy­šu­je kva­li­tu for­má­tu DVD. Zvuk je pře­ná­šen v pro­sto­ro­vém šes­ti­ka­ná­le 5.1.

PROGRAM SEZONY 2015 ‑16

út 22. 9. 2015 20:15 Romeo a Julie | Ser­gej Pro­ko­fjev | Ken­ne­th Mac­Millan
čt 12. 11. 2015 20:15 Vis­ce­ra | Lowell Lie­ber­mann | Liam Scar­lett
Fau­no­vo odpo­led­ne | Clau­de Debussy | Jero­me Rob­bins
Čaj­kov­ské­ho pas de deux | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Geor­ge Balan­chi­ne
Car­men | Geor­ges Bizet | Car­los Acos­ta
st 16. 12. 2015 20:15 Lous­ká­ček | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Peter Wright
út 26. 1. 2016 20:15 Rap­so­die | Ser­gej V. Rachma­ni­nov | Fre­de­rick Ash­ton
Dva holoub­ci | And­ré Messager | Fre­de­rick Ash­ton
st 6. 4. 2016 20:15 Giselle | Adol­phe Adam | Marius Peti­pa
st 18. 5. 2016 20:15 Fran­ken­stein | Lowell Lie­ber­mann | Liam Scarlett

Press kon­takt: Zuza­na Rau­šo­vá | zuzana.rausova@aerofilms.cz | +420 776 808 181