Linda Kapetanea na Festivalu spectaculare

Fes­ti­val Specta­cu­la­re potě­ší pří­z­niv­ce sou­čas­né­ho tan­ce – do Pra­hy veze Root­Les­sRo­ot Com­pa­ny s Lin­dou Kape­ta­ne­ou v nej­no­věj­ším sólu W Memorabilia.

Dru­hý roč­ník Fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re, kte­rý pro­po­ju­je sou­čas­nou elek­tro­nic­kou a expe­ri­men­tál­ní hud­bu, tanec, pohy­bo­vé diva­dlo s mul­ti­mé­dii, pro­jek­ce­mi nebo vizu­ál­ním umě­ním, uve­de 21. led­na na scé­ně Palá­ce Akro­po­lis praž­ské­mu pub­li­ku dob­ře zná­mou znač­ku Root­les­sRo­ot Com­pa­ny. Sama zakla­da­tel­ka sou­bo­ru Lin­da Kape­ta­nea se před­sta­ví ve vizu­ál­ně pod­ma­ni­vém sólu inspi­ro­va­ném tra­gic­ký­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi staré­ho Řec­ka s názvem W Memo­ra­bi­lia (Pha­edra­’s Labo­ra­to­ry).

Praž­ské­mu pub­li­ku je znač­ka Root­Les­sRo­ot, nebo­li Jozef Fru­ček a Lin­da Kape­ta­nea, dob­ře zná­má. Z posled­ní doby mají na kon­tě cho­re­o­gra­fii nej­no­věj­ší­ho před­sta­ve­ní sou­bo­ru DOT504 Collecti­ve Loss of Memo­ry nebo pohy­bo­vou slož­ku úspěš­né pro­duk­ce Dolls z díl­ny Cir­ku La Puty­ka. W Memo­ra­bi­lia (Pha­edra­’s Labo­ra­to­ry) je nej­no­věj­ším režij­ním poči­nem umě­lec­ké­ho tan­de­mu, ve kte­rém se navíc po del­ší době Lin­da Kape­ta­nea vra­cí pří­mo na jeviš­tě, aby divá­ky kon­fron­to­va­la s arche­ty­pem žen­ské­ho těla, jeho tem­nou kolek­tiv­ní pamě­tí a tvr­dý­mi osu­dy antic­kých hrdi­nek. “Fes­ti­val Specta­cu­la­re for­mu­je pro tanec a diva­dlo kon­text, v němž domi­nu­je vizu­ál­ní a hudeb­ní slož­ka. Nee­xis­tu­je mno­ho před­sta­ve­ní nespor­né kva­li­ty, jež by se tre­fi­ly do umě­lec­ké­ho vku­su, z něhož je tvo­řen fes­ti­va­lo­vý pro­gram. Před­sta­ve­ní W Memo­ra­bi­lia spl­ňu­je všech­ny poža­do­va­né pod­mín­ky. Je nepo­chyb­ně vizu­ál­ně půso­bi­vé, hudeb­ně arche­ty­pál­ní a mini­ma­lis­tic­ké a navíc s půso­bi­vý­mi emo­ce­mi nabi­tým tan­cem,” vysvět­lu­je Petr Boháč, dra­ma­turg diva­del­ní­ho pro­gra­mu festivalu.

Stě­žej­ním téma­tem W Memo­ra­bi­lia (Pha­edra­’s Labo­ra­to­ry) je žen­ství, nahlí­že­né skr­ze trpí­cí tělo a arche­ty­pál­ní tra­gic­ké hrdin­ky z dob Anti­ky — Fai­d­ru, Mede­iu a Pási­faé. Před­sta­ve­ní je výsled­kem inten­ziv­ní prá­ce s lid­ský­mi emo­ce­mi a skry­tý­mi tuž­ba­mi, kte­ré nedo­ká­že­me vyjá­d­řit jinak, než těles­ně. Jak slo­vo labo­ra­toř v názvu napo­ví­dá, důle­ži­těj­ší než finál­ní pro­dukt je pro­ces, kte­rý mu před­chá­zí. Jevišt­ní for­ma sta­ví na sym­bo­lu manu­ál­ní prá­ce, je posta­ve­na z hrubých mate­ri­á­lů, kte­ré jsou tu tva­ro­vá­ny, jin­de niče­ny. V podá­ní Lin­dy Kape­ta­ney, výji­meč­né per­for­mer­ky a žen­ské polo­vi­ny vůd­čí­ho tan­de­mu Root­Les­sRo­ot com­pa­ny, je i lid­ské tělo nahlí­že­no jako mate­ri­ál, pro­měn­li­vá hmo­ta. Celý kus se pak pro­mě­ňu­je s kaž­dým uve­de­ním, vše zále­ží na momen­tál­ní kom­bi­na­ci a inter­ak­ci jed­not­li­vých slo­žek – pohy­bo­vé, poci­to­vé a hudební.

Trai­ler: https://www.youtube.com/watch?v=x_tHVSTAn3w#t=50
Pří­pra­va před­sta­ve­ní: https://www.youtube.com/watch?v=G9S4Qc1TL9A#t=84
Tea­ser 2: https://www.youtube.com/watch?v=rFYIq9F9qa8
Tea­ser 1: https://www.youtube.com/watch?v=ySMxgaSG-r0

Vstu­pen­ky jsou v pro­de­ji v poklad­ně Palá­ce Akro­po­lis, v síti Ticket­pro a Goout.cz.

Dru­hý roč­ník Fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re pro­běh­ne od 21. led­na do 6. úno­ra 2015 na něko­li­ka mís­tech Pra­hy — v Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX, Chrá­mu U Sal­vá­to­ra, Palá­ci Akro­po­lis, Pla­ne­táriu Pra­ha a Cross Clu­bu. Vystou­pí před­ní jmé­na sou­čas­né elek­tro­nic­ké scé­ny jako napří­klad Syl­va­in Chauve­au, Biosphe­re, Pop­py Ackroyd, Chan­tal Acda, Quen­tin Sirjacq, Throwing Snow, Brandt Brauer Frick a řada dal­ších… Fes­ti­val pořá­dá Palác Akro­po­lis jako vol­né pokra­čo­vá­ní kon­cert­ní série Music Infi­ni­ty, sou­část Live Europe.

Více infor­ma­cí a kom­plet­ní pro­gram:
www.spectaculare.cz a www.facebook.com/festivalspectaculare

ROOTLESSROOT COMPANY – W Memo­ra­bi­lia (Phaedra´s Labo­ra­to­ry) — GR/SK/BE
21. led­na 2015, 20.00, Palác Akro­po­lis
Režie: Jozef Fru­ček, Lin­da Kape­ta­nea, Kon­cept: Root­Les­sRo­ot, Martha Frin­t­zi­la, Niko­le­ta Frin­t­zi­la
Hud­ba: Vasi­lis Man­t­zoukis, Účin­ku­je: Lin­da Kape­ta­nea
Dél­ka: 60 minut