Kino posedne Faunovo odpoledne

foto: tiskový servis London Ballet

Taneč­ní stříp­ky z Fau­no­va odpo­led­ne, Car­men či původ­ní­ho Labu­tí­ho jeze­ra berou dech. V jedi­ném kom­po­no­va­ném veče­ru Krá­lov­ské­ho bale­tu v Lon­dýně se před­sta­ví taneč­ní vrcho­ly z mis­trov­ských děl pod umě­lec­kou super­vi­zí cho­re­o­gra­fa Car­lo­se Acos­ty. V pří­mém pře­no­su z jeviš­tě Krá­lov­ské ope­ry uvá­dí cyk­lus Balet v kině ve čtvr­tek 12. 11. v  praž­ském Biu Oko a desít­ce mimo­praž­ských kin.

Geor­ge Balan­chi­ne, Jero­me Rob­bins, Car­los Acos­ta a Liam Scar­lett. Čty­ři výsost­ní uměl­ci růz­ných gene­ra­cí, od kla­si­ků 20. sto­le­tí až po sou­čas­né cho­re­o­gra­fy, před­ve­dou své insce­nač­ní mis­trov­ství v jedi­ném kom­po­no­va­ném veče­ru. A s hvězda­mi balet­ní­ho nebe pří­mo na jeviš­ti – divá­ci uvi­dí výteč­né sólis­ty lon­dýn­ské prv­ní scé­ny jako na dla­ni: Nata­lii Osi­po­vou, Mari­a­ne­lu Nuñez, Sarah Lamb, Lau­ru More­ra, Ste­ve­na McRae, Fede­ri­ca Bonel­li­ho či samot­né­ho Car­lo­se Acos­tu. Vše zahá­jí osl­ni­vý balet Vis­ce­ra, jímž na ener­gic­kou hud­bu Lowel­la Lie­ber­man­na debu­to­val v USA ben­ja­mí­nek Liam Scar­lett. Na něj nava­zu­je své­byt­né Debussy­ho poje­tí Prélu­de à l’a­près-midi d’un fau­ne od Jero­me­ho Rob­bin­se, jenž se sta­lo iko­nou moder­ní­ho bale­tu. Balan­chi­no­vo krát­ké bri­lant­ní dílo Čaj­kov­ské­ho pas de deux zkom­po­no­va­né na hud­bu, kte­rou sám Čaj­kov­skij původ­ně napsal pro Labu­tí jeze­ro, při­po­me­ne jed­no­ho z nej­vět­ších taneč­ních titá­nů 20. sto­le­tí a vše uza­vře Acos­to­va tvůr­čí kon­cep­ce slav­né Car­men v úchvat­né výpravě.

Nelze než s ním sou­hla­sit. Tepr­ve 25letý Liam Scar­lett ohro­mil ame­ric­ké pub­li­kum i kri­ti­ku, když v opu­su Vis­ce­ra pro umě­lec­ké těle­so Mia­mi City Ballet nale­zl živel­nou taneč­ní odpo­věď na ďábel­sky pře­kot­ný Lie­ber­man­nův kla­vír­ní part a doká­zal spo­jit abs­trakt­ní vize s pří­mo­ča­rým a suve­rén­ním pohy­bo­vým vyprá­vě­ním. Fau­no­vo odpo­led­ne balet­ní­ho veli­ká­na Jero­me­ho Rob­bin­se je opro­ti tomu pro­dchnu­to humo­rem, iro­nií, hra­vos­tí i lech­ti­vým ero­tic­kým nábo­jem. Balan­chi­no­vo díl­ko zase pře­ne­se divá­ka do výšin ryzí balet­ní ele­gan­ce a tech­nic­ké vir­tu­o­zi­ty, tak jak je slav­ný svě­to­vý cho­re­o­graf navě­ky zape­če­til ve svých nej­lep­ších pra­cích.
Car­men Car­lo­se Acos­ty, kte­rá celý večer uza­vře, je pak výzvou i pro budou­cí balet­ní kon­cep­ce – počí­tá již s dyna­mi­kou, detai­lem i stři­hem fil­mo­vé­ho média a také doka­zu­je, jak nad­ča­so­vá a stá­le svě­ží je Bize­to­va hud­ba a jaký lze na ni užít nemé­ně půso­bi­vý a vypra­věč­sky str­hu­jí­cí taneč­ní ekvi­va­lent pro 21. sto­le­tí, jímž Car­los Acos­ta záro­veň sklá­dá hold mno­ha slav­ným cho­re­o­gra­fům minu­los­ti. Kte­ří navíc podob­ně jako on hle­da­li nové ces­ty umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní a po prá­vu nako­nec sta­nu­li na balet­ním Olympu.

Vis­ce­ra / Fau­no­vo odpo­led­ne / Čaj­kov­ské­ho pas de deux / Carmen

KDY a KDE:
12. lis­to­pa­du od 20:15 – pří­mý pře­nos
Pra­ha – Bio Oko
Semi­ly – kino Jitřen­ka
Žďár nad Sáza­vou – kino Vyso­či­na
Ost­ra­va – mini­ki­no
Rýma­řov – kino
Domažli­ce – kino Čakan
Haví­řov – kino Cen­t­rum
Olo­mouc – Pre­mie­re Cine­mas
Břec­lav – kino Koru­na
Hodo­nín – kino Svět

Pro více infor­ma­cí navštiv­te násle­du­jí­cí strán­ky:
Ofi­ci­ál­ní strán­ky pro­jek­tu Balet v kině: www.baletvkine.cz
Vše o pře­no­sech alter­na­tiv­ní­ho obsa­hu do kin nyní na jed­nom mís­tě: www.vicnezfilm.cz
Face­book: www.facebook.com/vicnezfilm

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě a dal­ší mate­ri­á­ly ke sta­že­ní najde­te na úlož­ném sys­té­mu aero.capsa.cz (pří­stu­po­vé úda­je na vyžá­dá­ní).
Balet v kině
Pří­mé pře­no­sy bale­tů kom­bi­nu­jí špič­ko­vé taneč­ní umě­ní s nej­mo­der­něj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi. HD (High Defi­ni­ti­on) je akro­nym pro vyso­ké obra­zo­vé roz­li­še­ní, kte­ré svou kva­li­tou dale­ko pře­vy­šu­je kva­li­tu for­má­tu DVD. Zvuk je pře­ná­šen v pro­sto­ro­vém šes­ti­ka­ná­le 5.1.

PROGRAM SEZONY

út 22. 9. 2015 20.15  Romeo a Julie | Ser­gej Pro­ko­fjev | Ken­ne­th Mac­Millan 
čt 12. 11. 2015 20.15  Vis­ce­ra | Lowell Lie­ber­mann | Liam Scar­lett
Fau­no­vo odpo­led­ne | Clau­de Debussy | Jero­me Rob­bins
Čaj­kov­ské­ho pas de deux | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Geor­ge Balan­chi­ne
Car­men | Geor­ges Bizet | Car­los Acos­ta 
st 16. 12. 2015 20.15  Lous­ká­ček | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Peter Wright 
út 26. 1. 2016 20.15  Rap­so­die | Ser­gej V. Rachma­ni­nov | Fre­de­rick Ash­ton
Dva holoub­ci | And­ré Messager | Fre­de­rick Ash­ton
st 6. 4. 2016 20.15 Giselle | Adol­phe Adam | Marius Peti­pa
st 18. 5. 2016 20.15 Fran­ken­stein | Lowell Lie­ber­mann | Liam Scarlett