Hvězdou festivalu TANEC PRAHA 2016 bude Israel Galván!

foto: Felix Vazquez

Fes­ti­val TANEC PRAHA před­sta­vu­je hlav­ní hvězdu své­ho již 28. roč­ní­ku. V příš­tím roce jí bude Isra­el Gal­ván, kte­rý vůbec popr­vé zaví­tá do Pra­hy. Aty­pic­kou hlav­ní hvězdou fes­ti­va­lu se tak sta­ne prů­kop­ník sty­lu „fla­men­co con­tem­po­ra­ry“, kte­rý stej­ně jako mno­hé osob­nos­ti sou­čas­né­ho tan­ce a fyzic­ké­ho diva­dla ve všech jejich podo­bách boří hra­ni­ce žánrů a hovo­ří k nám napros­to aktu­ál­ním jazy­kem. Jeho dvě­ma veče­ry vyvr­cho­lí fes­ti­val TANEC PRAHA 2016 v Hudeb­ním diva­dle Kar­lín 22. a 23. června.

„Sou­čas­ný tanec má nepře­ber­né množ­ství podob, výra­zů, význa­mů a pře­sa­hů. Nejen­že doká­že zaujmout pes­trou pale­tou vlast­ních, ino­va­tiv­ních výra­zo­vých mož­nos­tí, ale také schop­nos­tí inte­gro­vat impul­zy růz­ných tra­dič­ních kul­tur, odrá­žet jejich vli­vy a koře­ny a trans­for­mo­vat je do nových, zce­la aktu­ál­ních výpo­vě­dí. Jed­nou z vel­kých výzev pro sou­čas­né taneč­ní umě­ní je už řadu dese­ti­le­tí poměr­ně ustá­le­ný a svě­to­vě pro­slu­lý taneč­ní i hudeb­ní styl fla­men­co,“ vysvět­lu­je zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, proč se roz­hod­li pro auto­ra balan­cu­jí­cí­ho na hra­ni­ci dvou taneč­ních sty­lů. „Zhru­ba od 70. let minu­lé­ho sto­le­tí dostá­vá fla­men­co nové podo­by a význa­my. Paco de Lucia, Anto­nio Gades a také fil­mo­vý reži­sér Car­los Sau­ra zná­so­bi­li řady fanouš­ků toho­to jedi­neč­né­ho sty­lu po celém svě­tě. Dal­ší uměl­ci se zača­li zabý­vat dia­lo­gem fla­men­ca s jiný­mi žán­ry, pře­de­vším v hud­bě. Ale oprav­du razant­ně se do výra­zo­vých mož­nos­tí těla for­mo­va­né­ho fla­men­cem pono­řil až v tom­to milé­niu živel­ný, ori­gi­nál­ní a ener­gií čiší­cí expe­ri­men­tá­tor Isra­el Gal­ván,“ dopl­ňu­je Yvo­na Kreuzmannová.

Jestli­že ješ­tě v 90. letech tan­čil v anda­lus­ké sku­pi­ně fla­men­ca, pak už v roce 2000 před­sta­vil se svým vlast­ním sou­bo­rem odváž­nou vari­a­ci fla­men­ca inspi­ro­va­né­ho Kaf­ko­vý­mi Meta­mor­fó­za­mi, kte­rá jas­ně avi­zo­va­la, jak ris­kant­ním smě­rem se hod­lá vydat. Od Bie­ná­le fla­men­ca v Seville v roce 2008 už se zača­lo jed­no­znač­ně hovo­řit o feno­mé­nu Isra­el Gal­ván. Za svou tvor­bu dostal řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní včet­ně Bes­sie Award a nedáv­no zau­jal spo­lu­pra­cí s Akra­mem Kha­nem, kte­rý byl již dva­krát hvězdou fes­ti­va­lu TANEC PRAHA.

V příš­tím roce se Gal­ván popr­vé před­sta­ví před čes­kým pub­li­kem v Praze.

Dár­ko­vé vou­che­ry na tuto Taneč­ní udá­lost sezo­ny může­te kou­pit ješ­tě před Váno­ce­mi v diva­dle PONEC nebo zde: http://www.tanecpraha.cz/news/index/mn/22/page/44! Fes­ti­val se usku­teč­ní od 23. 5. do 23. 6. 2016. Více na www.tanecpraha.cz.