Hudebně taneční projekt PULS 2015

foto: Andrej Jurkovič

V sobo­tu, 5. 12. 2015 roze­z­ní moder­ní scé­nu hole­šo­vic­ké La Fab­ri­ky hud­ba slav­ných sou­čas­ných hudeb­ních skla­da­te­lů Iani­se Xena­ki­se, Ste­ve Rei­cha, Joh­na Cage, Eckhar­d­ta Kope­tzki­ho a Casey Can­ge­lo­si­ho, a divá­ky roz­pul­su­je ori­gi­nál­ní pre­mi­é­ro­vá taneč­ní cho­re­o­gra­fie. Sym­bi­ó­za dvou sil­ných umě­lec­kých dis­ci­plín — hud­ba bicích nástro­jů a tanec, kte­ré jsou zde rov­no­cen­ný­mi part­ne­ry, v podá­ní uzná­va­ných čes­kých per­ku­si­o­nis­tů, taneč­ní­ků a cho­re­o­gra­fů. Pro­jekt PULS je nová for­ma pre­zen­ta­ce hudeb­ních kon­cer­tů v taneč­ně pohy­bo­vém před­sta­ve­ní, kte­rá pro­po­ju­je moder­ní inter­pre­ta­ci sou­do­bých skla­deb a taneč­ní cho­re­o­gra­fie. Sou­čas­ní hudeb­ní inter­pre­ti a skla­da­te­lé spo­lu s mla­dý­mi cho­re­o­gra­fy a taneč­ní­ky vyu­ží­va­jí nové mož­nos­ti vzta­hu pohy­bu těla a zvuku.

Pul­sa­ce, hra s pohy­bem, zvuk a mecha­ni­ka per­ku­sí pro­stu­pu­je a ovliv­ňu­je samot­ný tanec. Tělo se stá­vá nástro­jem, nástroj se hýbe před oči­ma. Puls, tep, orga­nis­mus. Ruka je palič­kou, tělo tepe. Impul­sy. Sil­ný reper­toár, umě­lec­ký a emoč­ní záži­tek, atmo­sfé­ra. Moder­ní hud­ba, cho­re­o­gra­fic­ký kon­cert, kte­rý inspi­ru­je tělo a roz­prou­dí energii.

PULS 2015 divá­kům nabí­zí atrak­tiv­ní výběr skla­deb pro bicí nástro­je s dopro­vo­dem taneč­ní cho­re­o­gra­fie Dany Pala (DANA PALA CREATIVITY) — Thi­rd con­structi­on od svě­to­vé­ho skla­da­te­le Joh­na Cage a také divác­ky oblí­be­ná Night of Moon Dan­ces od Eckhar­d­ta Kope­tzki­ho. Večer ote­vře sklad­ba Rebonds B od Iani­se Xena­ki­se s ori­gi­nál­ní pohy­bo­vou per­for­man­cí Moni­ky Šmí­do­vé. Anton Žda­no­vič uve­de čes­kou pre­mi­é­ru Medi­tati­on no. 1 Casey Can­ge­lo­si­ho. Také zazní „kla­si­ka“ ze svě­ta bicích nástro­jů — roz­po­hy­bo­va­né Clap­ping musicNago­ya marim­bas Ste­ve Rei­cha. V cho­re­o­gra­fii i taneč­ní inter­pre­ta­ci divá­ci uvi­dí Danu Pala, Moni­ku Šmí­do­vou, Dašu Horvátho­vou, Hele­na Šťá­vo­vou a Pet­ru Háj­ko­vou. Na bicí nástro­je zahra­jí per­ku­si­o­nis­ti Jakub Ten­gler, Roman Žda­no­vič, Šimon Vese­lý a Ladi­slav Bilan pod vede­ním Dana Miko­láš­ka. Anton Žda­no­vič roze­zvu­čí mimo jiné i sólo­vé par­ty pro marim­bu a perkuse.

Prv­ní pro­jekt PULS je rea­li­zo­ván za pod­po­ry Hudeb­ní Aka­de­mie Múzic­kých Umě­ní v Pra­ze a Nada­ce Život Uměl­ce.
Stu­dent­ské vstup­né 150 Kč běž­né vsup­né 250 Kč, mož­no zakou­pit v před­pro­de­ji síti goout.cz, nebo na poklad­ně La Fabriky.

Aktu­ál­ní infor­ma­ce nalez­ne­te na Face­boo­ku, www.danapalacreativity.com

PULS, mul­ti­me­di­ál­ní taneč­ně hudeb­ní pro­jekt
5. 12. 2015, 20:00
La Fab­ri­ka, Komu­nar­dů 30, Pra­ha 7 Holešovice

Kon­tak­ty: 

Dana Pala, cho­re­o­gra­fie
danapalacreativity@gmail.com, www.danapalacreativity.com

Anton Žda­no­vič, hudeb­ní reper­toár, sólo marimba/multiperkuse
zdanovic@centrum.cz

Kate­ři­na Tra­bu­ro­vá, pro­duk­ce
ktraburova@gmail.com, +420 731 712 686