Hvězdy odtajněny — TP 2015!

27. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA, kte­rý se bude konat v Pra­ze a dal­ších měs­tech ČR ve dnech 25. 5. – 25. 6. 2015, již zná své hlav­ní hvězdy. Budou jimi věhlas­né sou­bo­ry Sasha Waltz & Guests  a Bat­she­va Dan­ce Company.

Němec­ký sou­bor Sasha Waltz & Guests vystou­pí na fes­ti­va­lu TANEC PRAHA hned dva­krát – nej­pr­ve v rám­ci fes­ti­va­lo­vé­ho Gala-ope­nin­gu 3. 6. 2015 v Hudeb­ním diva­dle Kar­lín, a násled­ně 15. 6. 2015 v Plzni se svým legen­dár­ním před­sta­ve­ním Tra­ve­lo­gue I – Twen­ty to Eight.

Závěr fes­ti­va­lu (24. a 25. 6. 2015) bude pat­řit Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny z Izra­e­le. His­to­ric­ky popr­vé při­je­de do Čes­ké repub­li­ky hos­to­vat hlav­ní sou­bor Oha­da Naha­ri­na, a to s pre­mi­é­rou jeho nej­no­věj­ší­ho díla, kte­ré před­tím uvi­dí pou­ze divá­ci v Tel Avi­vu a v dráž­ďan­ském cen­t­ru umě­ní HELLERAU.

Kro­mě těch­to taneč­ních Udá­los­tí sezo­ny při­pra­vu­jí orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu již tra­dič­ně boha­tý pro­gram slo­že­ný z před­sta­ve­ní a tvůr­čích dílen urče­ných dětem, pro­gra­mo­vé linie TANEC PRAHA STUDENTŮM, série veče­rů „Evrop­ská taneč­ní labo­ra­toř“ sle­du­jí­cí posled­ní tren­dy, expe­ri­men­ty a pře­sa­hy žánrů v celo­ev­rop­ském měřít­ku a mno­ho dal­ší­ho. Ačko­li bude před­pro­dej vstu­pe­nek na fes­ti­val spuš­těn až v jar­ních měsí­cích, již nyní je mož­né na poklad­ně diva­dla PONEC zakou­pit pou­ka­zy na hlav­ní Udá­los­ti sezo­ny. Dění oko­lo fes­ti­va­lu TANEC PRAHA může­te sle­do­vat na www.tanecpraha.cz.