Zlatá Praha tentokrát v Arše

Fes­ti­val nároč­né­ho, nebo umě­ním posed­lé­ho, tele­viz­ní­ho divá­ka — Zla­tá Pra­ha, sestu­pu­je ve svých jed­na­pa­de­sá­ti  do pod­ze­mí. Po něko­li­ka letech, kdy se ode­hrá­val v sálech pro­cov­ské­ho Žofí­na, osíd­lí na čty­ři dny diva­dlo Archa. Ofi­ci­ál­ní pro­gram nabíd­ne pro­jek­ce taneč­ních a hudeb­ních fil­mů ve vel­kém sále a video­té­ku plnou nových zázna­mů taneč­ních děl, oper a kon­cer­tů. A samo­zřej­mě také doku­men­ty – ty nikdy nezklamou!

V letoš­ním roč­ní­ku se obje­ví napří­klad por­trét Mat­se Eka, kte­rý vzni­kal na poza­dí pří­pra­vy jeho nové cho­re­o­gra­fie Julie a Romeo.  Fil­ma­ři Andre­as Soder­berg a Björn Eriks­son nato­či­li uni­kát­ní pohled na umě­lec­ký pro­ces vzni­ku před­sta­ve­ní. Divá­ci se tak dosta­nou k cho­re­o­gra­fo­vi stej­ně blíz­ko jako on ke svým taneč­ní­kům. Záznam celé­ho díla je rov­něž v soutěži.

Dal­ší osob­nos­tí, kte­rou při­bli­žu­je doku­men­tár­ní kame­ra je Nacho Dua­to, kte­rý po dvě dese­ti­le­tí vedl před­ní mad­rid­ský sou­bor Com­pa­nia Naci­o­nal de Dan­za a vytvo­řil z něj jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších taneč­ních sku­pin na svě­tě. Dua­to dostá­vá od špa­něl­ské­ho minis­ter­stva kul­tu­ry neče­ka­nou výpo­věď, což je pro něj zdr­cu­jí­cí. Jeho potře­ba tvo­řit jej zavá­dí do Pet­ro­hra­du, kde při­jí­má nároč­ný úkol – zmo­der­ni­zo­vat kon­zer­va­tiv­ní rus­ký balet­ní sou­bor, ačko­liv ho to vrhá do kul­tur­ní a soci­ál­ní izolace.

Čes­ká taneč­ní repub­li­ka vstu­pu­je do sou­tě­že se zázna­mem led­no­vé­ho taneč­ní­ho gala sou­bo­ru brat­ří Bube­níč­ků v praž­ském Národ­ním diva­dle, a rocko­vou balet­ní insce­na­cí Peri­fe­rie bale­tu  F.X. Šal­dy v Liberci.

Přijď­te se podí­vat na fil­my, kte­ré v tele­vi­zi neuvidíte!

Více na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha/