Festival Natřikrát 2014

Již po šest­nác­té se v Brně ode­hra­je Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natři­krát, kte­rý se koná od 22. do 31. říj­na. I letos bude hlav­ním dějiš­těm fes­ti­va­lu Bez­ba­ri­é­ro­vé diva­dlo Bar­ka, část fes­ti­va­lu se však ode­hra­je mimo běž­né diva­del­ní pro­sto­ry – v jed­né z hal tzv. Malé Ame­ri­ky, býva­lé­ho želez­nič­ní­ho pře­kla­diš­tě, ale také v kině Art v Cihlář­ské ulici.

O Natři­krát
Koře­ny Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natři­krát saha­jí do roku 1999. Fes­ti­val pro­du­ku­je stej­no­jmen­ný spo­lek, kte­rý se stal zastřešu­jí­cí orga­ni­za­cí pro brněn­skou taneč­ní sku­pi­nu Filigrán.

Natři­krát je jedi­nou akcí své­ho dru­hu v Brně i celém Jiho­mo­rav­ském kra­ji. Zamě­ře­ní fes­ti­va­lu vysvět­lu­je jed­na z orga­ni­zá­to­rek Eva Navrá­ti­lo­vá: „Natři­krát pře­de­vším umož­ňu­je laic­ké i odbor­né veřej­nos­ti sle­do­vat sou­čas­né tren­dy a zají­ma­vá díla taneč­ně-diva­del­ních obo­rů, čas­to ve spo­lu­prá­ci s význam­ný­mi hudeb­ní­mi uměl­ci. Dra­ma­tur­gii se však nesna­ží­me zamě­řo­vat jen na uzná­va­né taneč­ní­ky, sna­ží­me se také obje­vo­vat nová expe­ri­men­tál­ní díla, kte­rá mají pře­sa­hy i do jiných žánrů. Naším zámě­rem je pod­po­řit expe­ri­ment a hle­dá­ní růz­no­ro­dých cest tanečního/pohybového vyjá­d­ře­ní, a ved­le pre­zen­ta­ce sou­čas­né­ho tan­ce brněn­ským divá­kům tak při­ná­šet i nové inspi­ra­ce do čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce obec­ně.“ V minu­lých roč­ní­cích se tak v Bez­ba­ri­é­ro­vém diva­dle Bar­ka vystří­da­lo mno­ho význam­ných taneč­ní­ků a cho­re­o­gra­fů, jme­nuj­me namát­kou Wil­li­a­ma Peti­ta, Annu Sed­lač­ko­vou, Char­le­se Line­ha­na, Pier­ra Nadauda, Karen Foss a Danie­la Rače­ka, Evu Kli­máč­ko­vou, Debris Com­pa­ny, Jara Viňar­ské­ho, Sté­pha­na Fratti­ho, sku­pi­nu  DOT 504, Nano­hach a mno­ho dal­ších. Ved­le kla­sic­kých diva­del­ních pro­stor se pro fes­ti­val sna­ží­me hle­dat i alter­na­tiv­ní pro­sto­ry, v nichž se tanec běž­ně nepre­zen­tu­je. Letos se fes­ti­val na jeden večer pře­sou­vá do industri­ál­ních pro­stor Malé Ame­ri­ky, zatím­co loni jsme vyu­ži­li pro­sto­ry býva­lé tex­til­ní továr­ny Vlněna.

Fes­ti­val Natři­krát se stal neo­po­me­nu­tel­ným bodem a spoj­ni­cí taneč­ních cest mezi Pra­hou a Bra­ti­sla­vou: „Natři­krát je v rám­ci čes­kých regi­o­nů zce­la jedi­neč­ný fes­ti­val,… Děje se tak pro­to, že sdru­že­ní Fili­grán sdí­lí stej­ný obdiv k sou­čas­né­mu tan­ci jako my v Tan­ci Pra­ha, a děje se tak přes veš­ke­ré pokle­sy roz­počtů na gran­ty neziskov­kám… a navíc se daří zvát vyso­ce kva­lit­ní, ori­gi­nál­ní uměl­ce, kte­ré sto­jí za to poznat“, uved­la k loň­ské­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, před­sed­ky­ně Tan­ce Praha.

Anna Sed­lač­ko­vá, slo­ven­ská cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce a peda­gož­ka VŠMU, pak popsa­la atmo­sfé­ru fes­ti­va­lu těmi­to slo­vy: „Fes­ti­val Natři­krát je mimo­ri­a­d­ny v svo­jej atmo­sfé­re. Už len svo­jím umiest­ne­ním v diva­dle Bar­ka, kto­ré má neo­pa­ko­va­teľ­nú rodin­nú atmo­sfé­ru a ochot­ných pra­cov­ní­kov. Ja osob­ne oce­ňu­jem na fes­ti­va­le zaan­ga­žo­va­nost sku­pi­ny Fili­grán a Malé­ho F, to ako dra­ma­tur­gic­ky pre­pá­ja svo­ju tvor­bu s tvor­bou umel­cov z Čiech i zahra­ni­čia. Mám ráda tú nekon­tro­verznú atmo­sfé­ru a pub­li­kum, kto­ré je vní­ma­vé na pri­a­me, cit­li­vé a otvo­re­né zdieľanie.“

Foto: Petr Kačírek

Pes­t­rá nabíd­ka šest­nác­té­ho roč­ní­ku
Jako prv­ní se ve stře­du 22. 10. před­sta­ví Moni­ka Čer­tezni, Anna Sed­lač­ko­vá a Daniel Raček pod hla­vič­kou spol­ku Nesko­rý zber – slo­ven­ské umě­lec­ké plat­for­my ote­vře­né spo­lu­prá­ci a výzku­mu napříč umě­lec­ký­mi žán­ry a médii. V Brně uve­dou své před­sta­ve­ní O jako Schlem­mer, inspi­ro­va­né tvor­bou hnu­tí Bau­haus a jed­ním z jeho před­sta­vi­te­lů Oska­rem Schlem­me­rem. Téma archi­tek­tu­ry, jež vyme­zu­je urči­tý pro­stor, kde je mož­né pohy­bo­vat se a hrát si s její funkč­nos­tí, se pro­po­ju­je s funkč­nos­tí uspo­řá­dá­ní lid­ské­ho těla; pra­vi­dla daná struk­tu­ra­mi se spo­ju­jí s hrou, kte­rá se odví­jí v jejich rám­ci. Prak­tic­ké, až prag­ma­tic­ké, vní­má­ní svě­ta se spo­ju­je s emo­tiv­ní neuchopitelností.

Dal­ší zastáv­kou v ces­tě za sou­čas­ným tan­cem budou dvě před­sta­ve­ní Kate­ři­ny Die­t­zo­vé, kte­rá půso­bí jako taneč­ni­ce nejen v Čes­ké repub­li­ce ale i v Nizo­ze­mí. Úter­ní večer 28. 10. ote­vře sólo Gla­zed walks, kte­ré v sobě ztě­les­ňu­je balan­co­vá­ní mezi plá­no­vá­ním, před­sta­va­mi, jak by věci měly být, na stra­ně jed­né a neu­stá­le se pro­mě­ňu­jí­cí­mi a uni­ka­jí­cí­mi význa­my a obra­zy na stra­ně dru­hé. Dru­hou čás­tí veče­ra bude jed­na ze tří vari­ant taneč­ní úva­hy na téma sdí­le­ných struk­tur ANALOG – ver­ze HC. Za zmín­ku urči­tě sto­jí také zají­ma­vý pro­stor, ve kte­rém se ten­to večer bude ode­hrá­vat – jed­na z industri­ál­ních hal Malé Ame­ri­ky.
 
Tře­tí z veče­rů, tedy stře­da 29. 10., bude ve zna­me­ní taneč­ní a hudeb­ní impro­vi­za­ce. Před­sta­ví se pro­jekt Setká­me se…, usku­teč­ňo­va­ný v obmě­ňu­jí­cích se sesta­vách per­for­me­rů napříč růz­ný­mi měs­ty a mís­ty, kte­rý do Brna zaví­tá ve svém šest­nác­tém pokra­čo­vá­ní. Ten­to večer orga­nic­ky navá­že na workshop jevišt­ní impro­vi­za­ce (27. 10. – 29. 10.) urče­ný pro taneč­ní­ky a hudeb­ní­ky, jehož taneč­ní část pove­de Kate­ři­na Die­t­zo­vá, a hudeb­ní Petr Vrba. Kon­cept worksho­pu je spe­ci­fic­ký a do urči­té míry i jedi­neč­ný v tom, že se expli­cit­ně zabý­vá otáz­kou, jaké jsou nástro­je pro spo­lu­prá­ci mezi taneč­ní­ky a hudeb­ní­ky, mezi impro­vi­zo­va­ným taneč­ním a hudeb­ním vyjádřením.

Fes­ti­val Natři­krát zavr­ší v pátek 31. 10. v kině Art pro­jek­ce taneč­ních fil­mů s teo­re­tic­kým úvo­dem Lucie Sen­dle­ro­vé. Po celou dobu fes­ti­va­lu budou moci jeho návštěv­ní­ci zhléd­nout výsta­vu taneč­ních foto­gra­fií Pet­ra Kačír­ka a sku­pi­ny Fili­grán v Bez­ba­ri­é­ro­vém diva­dla Barka.

Pro­gram

stře­da 22. 10.
Moni­ka Čer­tezni, Anna Sed­lač­ko­vá, Dano Raček (SK), O jako Schlem­mer (Relo­a­ded), Bez­ba­ri­é­ro­vé diva­dlo Bar­ka, 20:00

úte­rý 28. 10.
Kate­ři­na Die­t­zo­vá (CZ/NL), Gla­zed walks, ANALOG – ver­ze HC, Malá Ame­ri­ka, 20:00

stře­da 29. 10.
Setká­me se… #16, Bez­ba­ri­é­ro­vé diva­dlo Bar­ka, 20:00

pátek 31.10.
Pro­jek­ce taneč­ních fil­mů s lek­tor­ským úvo­dem Bc. Lucie Sen­dle­ro­vé, Kino Art, malý sál, 20:30

16. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Natři­krát, 22. – 31. 10. 2014
www.natrikrat.cz