welcome to the stage

Loni v Září ote­vře­lo své brá­ny taneč­ní cen­t­rum STAGE na praž­ských Vino­hra­dech. Pro­jekt oje­di­ně­lý, co se týče šíř­ky a kva­li­ty nabíd­ky taneč­ních kur­zů. Zájem­ci z řad veřej­nos­ti i pro­fe­si­o­ná­lo­vé,  začá­teč­ní­ci i pokro­či­lí, tu najdou takřka vše od afro dan­ce přes kla­sic­ký balet, hip hop, con­tem­po­ra­ry dan­ce, twerk, lati­nu, modern jazz  a step. Výu­ku tan­ce ve STAGE vedou lek­to­ři, pat­ří­cí mezi špič­ku čes­ké a svě­to­vé taneč­ní scé­ny. Dva z nich bychom vám dnes rádi představili.

LINDA RANČÁKOVÁ
Lin­da se věnu­je pře­váž­ně modern jaz­zu, pro­šla ale mno­ha taneč­ní­mi sty­ly od scé­nic­ké­ho tan­ce, bale­tu a dis­ka přes spo­le­čen­ský tanec, lidov­ky, muzi­kál a street. Modern jazz ale zůstá­vá její nej­vět­ší lás­kou, jejím oso­bi­tým sty­lem je pro­gres­si­ve. V Lin­di­ně pří­stu­pu se mísí jak tech­nic­ké prv­ky, tak umě­lec­ké poje­tí. Lin­da je samo­zřej­mě nejen lek­tor­kou, ale také cho­re­o­gra­f­kou a pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­cí. Napl­no tan­čit zača­la v 19ti letech v ama­tér­ských taneč­ních sku­pi­nách, poté pře­šla do pro­fe­si­o­nál­ní sku­pi­ny „Q“, poz­dě­ji JAD a byla spo­luza­kla­da­tel­kou čes­ké poboč­ky celo­svě­to­vé taneč­ní rodi­ny Dance2xs. Během let zís­ka­la něko­lik sti­pen­dií od význam­ných osob­nos­tí Broadway Dan­ce Cen­t­re v NYC ( Miche­le Assaf, Wes Vel­dink). Za svou kari­é­ru vystu­po­va­la v mno­ha čes­kých i zahra­nič­ních TV show, taneč­ních i diva­del­ních pro­jek­tech, muzi­ká­lech a video­kli­pech, pro mno­ho dal­ších pro­jek­tů děla­la cho­re­o­gra­fii a je lek­tor­kou tan­ce.
Lin­da ve Stage Pra­ha učí Modern Jazz kaž­dou stře­du od 17:30

MIKEE KROBOT
Dal­ším lek­to­rem, kte­ré­ho bychom vám rádi před­sta­vi­li, je taneč­ník napros­to roz­díl­né­ho zamě­ře­ní — Mikee Kro­bot, kte­rý se věnu­je HipHo­pu a Funksty­les. Mikee je účast­ní­kem (a také vítě­zem) mno­ha zahra­nič­ních i tuzem­ských batt­lů, něko­li­krát navští­vil také New York, Paříž a Švéd­sko. Mikee tan­cu­je 14 let, začí­nal v morav­ské bre­a­ko­vé sku­pi­ně Fren­zy Fre­esty­lers Crew, poz­dě­ji zalo­žil vlast­ní sku­pi­nu The Next Move­ment, je čle­nem Boo­ga­lo­o­sers a Soul Sellers a také orga­ni­zá­to­rem Gro­o­ve Days, fes­ti­va­lu věno­va­né­ho stree­to­vé­mu tan­ci a kul­tu­ře. Coby lek­tor se věnu­je hlav­ně sty­lu loc­kin, zná­mé­mu díky Jame­si Brow­no­vi. Taneč­ník se při něm na krát­kou chví­li „uzamkne“ v urči­té polo­ze a pak pokra­ču­je v rych­lém tem­pu dál, pohy­by jsou vel­ké, ryt­mic­ké, obsa­hu­jí­cí cha­rak­ter a tan­čí se na fun­ko­vou hud­bu.
Mikee ve Stage učí kaž­dý čtvr­tek Loc­kin od 21:00 a při­pra­vu­je­me taky pra­vi­del­né loc­kin sessions.