Archa.lab semestr

Archa.lab ote­ví­rá pod­zim­ní semestr, přijď­te si prv­ní hodi­nu vyzkou­šet zdarma

OTEVŘENÉ HODINY TANEČNÍCH A DIVADELNÍCH ATELIÉRŮ ARCHA.LAB ZAČÍNAJÍ JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN

ÚTERÝ 30/9
Ate­li­é­ry pod vede­ním Ver­Te­Dan­ce (Tere­za Ondro­vá, Vero­ni­ka Kot­lí­ko­vá)
15.00 – 16.00 Ate­li­ér kre­a­tiv­ní­ho pohy­bu pro děti 4 – 6 let
16.30 – 18.00 Ate­li­ér kre­a­tiv­ní­ho pohy­bu pro děti 7 – 12 let
18.30 – 20.00 Taneč­ní ate­li­ér pro všech­ny věko­vé kategorie

ČTVRTEK 2/10
17.30 – 19.00 Diva­del­ní ate­li­ér všed­ní­ho živo­ta pod vede­ním Jany Svobodové

PONDĚLÍ 20/10
17.30 — 19.00 Ate­li­ér Simu­lan­te Ban­de pro zdra­vé a han­di­ca­po­va­né tanečníky

Všech­ny ate­li­é­ry pro­bí­ha­jí ve Stu­diu Diva­dla Archa, Zlat­nic­ká 8. Při­hláš­ky najde­te na webu nebo na mís­tě. Těší­me se na vás!

www.archatheatre.cz/cs/archa-lab/