Výzva k podání žádostí o grant

Dne 27. 3. 2014 Minis­ter­stvo finan­cí ve spo­lu­prá­ci s Minis­ter­stvem kul­tu­ry vyhlá­si­lo Výzvu k podá­ní žádos­tí o grant v pro­gra­mo­vé oblas­ti č. 17 „Pod­po­ra roz­ma­ni­tos­ti v kul­tu­ře a umě­ní v rám­ci evrop­ské­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví“ v rám­ci Pro­gra­mu CZ06 – Kul­tur­ní dědic­tví a sou­čas­né umě­ní, kte­rý je finan­co­ván z EHP fon­dů 2009 – 2014. Uzá­věr­ka pro před­klá­dá­ní žádos­tí o grant je 26. 6. 2014 v 19,00 hodin. Text výzvy, Poky­ny pro žada­te­le a dal­ší infor­ma­ce nalez­ne­te na www.norskefondy.czwww.eeagrants.cz. Na těch­to strán­kách bude rov­něž v před­sti­hu ozná­men ter­mín koná­ní semi­ná­ře pro žada­te­le o grant.