Konkurz na šéfredaktora/ku

Revue pro sou­čas­ný tanec a jeho alter­na­ti­vy TANEČNÍ ZÓNA s tra­di­cí vydá­vá­ní od roku 1997 nabí­zí post šéfredaktora/ky s nástu­pem 1. 1. 2015.

Jeho/Jejím úko­lem bude časo­pis eko­no­mic­ky zajis­tit, pro­dukč­ně vést a redakč­ně řídit a sou­čas­ně oslo­vit ved­le taneč­ní komu­ni­ty a divá­ků s vyhra­ně­ným zájmem o tanec také šir­ší vrst­vu kul­tur­ních, inte­lek­tu­ál­ně non­kon­form­ních čtenářů.

Netr­vá­me na taneč­ním ani umě­no­věd­ném vzdě­lá­ní kandidáta/ky; hle­dá­me člo­vě­ka se zna­los­tí sou­čas­né­ho taneč­ní­ho dění a zájmem o ně, s názo­rem a kul­tur­ním roz­hle­dem, mana­žer­ský­mi schop­nost­mi a aspoň mini­mál­ní redakč­ní a pub­li­kač­ní zkušeností.

Zájem­ci nechť se písem­ně se svý­mi kon­cep­ce­mi a živo­to­pi­sem hlá­sí do kon­ce dub­na na adre­se Taneč­ní zóna, Celet­ná 17, 110 00 Pra­ha 1 nebo mai­lem na redakce@tanecnizona.cz. Vybra­ní kan­di­dá­ti budou během květ­na oslo­ve­ni a vyzvá­ni k osob­ním poho­vo­rům. Z nich pak odbor­ná komi­se nej­poz­dě­ji do kon­ce červ­na vybe­re nové­ho šéfredaktora.

TANEČNÍ ZÓNA je vydá­vá­na Sdru­že­ním pro pod­po­ru vydá­vá­ní revue sou­čas­né­ho tance.

5 komentářů

 1. Pře­ji dob­rý den, rád bych se o vámi nabí­ze­nou pozi­ci uchá­zel, ale v inze­rá­tu mi chy­bí vaše nabíd­ka ohod­no­ce­ní pozice.
  Milan Odstrčil

 2. Dob­rý den a děku­je­me za dotaz. Odpo­věď na Vaši otáz­ku je ukry­ta ve for­mu­la­ci „Jeho/Jejím úko­lem bude časo­pis eko­no­mic­ky zajis­tit…” V eko­no­mic­kém zajiš­tě­ni je zahr­nu­ta i odmě­na na vypsa­nou pozici.

  S pozdra­vem,

  redak­ce

 3. Jiný­mi slo­vy: Hle­dá­me něko­ho, kdo tomu moc nero­zu­mí, např. za sou­čas­ný tanec pova­žu­je coko­liv, co se tan­čí „v sou­čas­nos­ti” a není to vylo­že­ně „labu­tí v náro­dě”. Důle­ži­té je, aby nám do toho moc neke­cal a doká­zal si sehnat pení­ze na vlast­ní výpla­tu, nebo spíš na odmě­nu za svou redakč­ní čin­nost. A mož­ná i pro­voz časo­pi­su, když to letos pove­de­me jako loni.
  Všech­no uka­zu­je, že jas­ným favo­ri­tem redak­ce Taneč­ní zóny (oprav­du bude této redak­ci úspěš­ný kan­di­dát šéfo­vat??) je roz­to­mi­le drzá absol­vent­ka hudeb­ní­ho manage­men­tu navště­vu­jí­cí kur­zy street či jazz dan­ce, aby se udr­žo­va­la v kon­di­ci nebo mla­dý, ambi­ci­óz­ní bale­to­man s novi­nář­ský­mi sklo­ny a kama­rá­dy v komerč­ní sfé­ře a politice.
  Snad radě­ji ztra­tit vědo­mí, než si jen před­sta­vit budouc­nost tan­ce v zemi, kde obo­ro­vý časo­pis (ze 2/3 doto­va­ný nema­lou část­kou ze stát­ní­ho roz­počtu) nebu­de mít šéf­re­dak­to­ra s odbor­ným vzdě­lá­ním v obo­ru. Zato má ale odbor­nou komi­si na jeho výběr;))
  Tak šup, šup, milov­ní­ci chyt­rých řečí, posí­lej­te při­hláš­ky, kaž­dý desá­tý urči­tě vyhrá­vá kom­plet výtis­ků loň­ské­ho roč­ní­ku toho­to časo­pi­su. Bonu­sem pro účast­ní­ky kon­kur­zu pak jis­tě bude mož­nost sáh­nout si na ŽIVOU Ninu Van­ge­li (a to je zce­la jis­tě neo­pa­ko­va­tel­ná pří­le­ži­tost:))). Vítěz se zce­la jis­tě oka­mži­tě sta­ne oka­mži­tě medi­ál­ní hvězdou taneč­ní­ho šoubyz­ny­su (aby se zamas­ko­va­lo, že o tan­ci ví jen to, že se děje pohybem).
  Bon voyage czech dance!

 4. A jaký je plat? Info do mai­lu pro­sím. Tohle je evi­dent­ně udá­lost sezóny!

 5. Pro­miň­te,
  že jsem coby sou­čas­ný šéf­re­dak­tor Taneč­ní zóny neod­po­ví­dal na reak­ce na výzvu ke kon­kur­su na šéf­re­dak­to­ra této revue od příští­ho roku. Taneč­ní zóna jako snad všech­ny kul­tur­ní časo­pi­sy se potý­ká s finanč­ní­mi potí­že­mi. Dota­ce ze stra­ny stá­tu či jiných doná­to­rů jen stě­ží pokry­jí nákla­dy na vydá­ní, natož pla­ty redak­to­rů. Čte­nář­ská obec je sice poten­ci­ál­ně vyso­ká, ale fak­tic­ký pro­dej je malý. Úko­lem kaž­dé­ho šéf­re­dak­to­ra tak je pře­de­vším zajis­tit eko­no­mic­ký chod časo­pi­su a vytvo­ře­ní redak­ce, kte­rá je schop­ná a ochot­ná v dané situ­a­ci co mož­ná nej­kva­lit­ně­ji pra­co­vat. Je to tedy z vel­ké čás­ti mana­žer­ská pozi­ce. K té si může sehnat jaké­ho­ko­li odbor­ní­ka a je na něm, zda jej a jak zapla­tí či jinak pře­svěd­čí o spolupráci.
  Samo­zřej­mě jde i o zamě­ře­ní listu.Taneční zóna je pri­már­ně věno­va­ná tan­ci, ale tato oblast je nato­lik širo­ká, že zále­ží na šéf­re­dak­to­ro­vi, kte­rým smě­rem ji bude řídit, co bude akcen­to­vat a jak. Prá­vě tyto oblas­ti — tedy mana­žer­skou a kon­cepč­ní — bude posu­zo­vat odbor­ná komi­se, kte­rá bude šéf­re­dak­to­ra vybírat.
  Věz­te, že v sou­čas­né době redak­to­ři TZ včet­ně mne mají (pokud vůbec) mini­mál­ní plat, jímž se ani náho­dou nedá počí­tat jako s hlav­ním. Pra­cu­jí v pod­sta­tě jen za nákla­dy ke své prá­ci a (nepří­liš vyso­ké) hono­rá­ře za tex­ty. Ty auto­rům pla­tí­me. Rád bych to však změ­nil a dělám pro to vše, co je v mých silách. Prá­vě nabíd­ka stát se šéf­re­dak­to­rem míří i k tomu, aby se s tím pohnulo.

Komentáře nejsou povoleny.