Stage dancers — casting

Jsi uni­ver­zál­ní taneč­ník, nebo top zabi­ják v jakém­ko­liv sty­lu? Chceš na sobě dřít s top lek­to­ry a dostá­vat pres­tiž­ní pra­cov­ní mož­nos­ti? Hle­dáš sebe­re­a­li­za­ci, jsi osob­nost, ale i týmo­vý hráč? Pak přijď!

Chceš být sou­čás­tí pro­fi týmu? Chceš se učit od top lek­to­rů v ČR? Chceš dostá­vat pres­tiž­ní pra­cov­ní nabíd­ky? Chceš pat­řit do nové sku­pi­ny, kte­rou čeka­jí neo­me­ze­né mož­nos­ti? Jest­li ano, přijď na cas­ting 10. 1. a 24. 1.2015 od 17:00 do Stage Pra­ha a pře­svědč nás o tom, že k nám patříš!

STAGE Dan­cers je repre­zen­ta­tiv­ní slož­ka taneč­ní­ho cen­t­ra STAGE. Taneč­ní­ci budou na sobě pra­co­vat s těmi nej­lep­ší­mi lek­to­ry dva­krát týd­ně na pra­vi­del­ných tré­nin­cích. Ved­le toho mají mož­nost se dál vzdě­lá­vat a navště­vo­vat open classy za spe­ci­ál­ní cenu 100 Kč/lekce.

Sou­čás­tí bude závě­reč­ná show, taneč­ní videa, vystou­pe­ní, sou­tě­že, worksho­py s hos­tu­jí­cí­mi a zahra­nič­ní­mi lek­to­ry, a mno­ho dalšího.

Taneč­ní sku­pi­na STAGE Dan­cers je urče­na pro taneč­ní­ky od 17 let, kte­ří mají svou vlast­ní osob­nost, jsou uni­ver­zál­ní taneč­ní­ci, nebo top v jakém­ko­liv sty­lu. Pro­fe­si­o­ná­lo­vé v dodr­žo­vá­ní zásad taneč­ní­ho sou­bo­ru. Kte­ří se nebo­jí na sobě tvr­dě pracovat.

Na cas­ting si při­nes­te poho­dl­né oble­če­ní, kte­ré vysti­hu­je vaši osob­nost 🙂 a taneč­ní obuv. Bude veden for­mou tré­nin­ku (warm up, cho­reo). Kaž­dý dosta­ne také pro­stor uká­zat coko­liv, o čem je pře­svěd­čen, že sto­jí za povšimnutí.

Více info na mís­tě: 10.1. a 24.1.2015 od 17:00

Pro­sí­me o regis­tra­ci na mail recepce@stagepraha.cz

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ENGLISH:

Do you want to be part of the dan­ce com­pa­ny? Do you want to learn from top tea­chers in the Czech Repub­lic? Do you want to get top jobs? Do you want to belong to a new group with limit­less possi­bi­li­ties? If so, come to the cas­ting on 10/01 and 24/01/2015 from 17:00 to Stage Pra­ha to con­vin­ce us!

STAGE Dan­cers is repre­sen­ta­ti­ve team of STAGE dan­ce cen­ter. Dan­cers will be work hard with the best dan­ce tea­chers twi­ce a week. Besi­des, they have the oppor­tu­ni­ty to attend open clas­ses for spe­cial dis­coun­ted pri­ce of 100 CZK / lesson.

Final show, dan­ce videos, per­for­man­ces, com­pe­ti­ti­ons, workshops with fore­ign tea­chers and much more is included.

STAGE Dan­cers dan­ce group is for 17+ dan­cers, who have the­ir own per­so­na­li­ty, are ver­sa­ti­le dan­cers, pro­fes­si­o­nals in the prin­ci­ples of dan­ce group and are not afraid to work hard.

For cas­ting ple­a­se bring com­for­table clo­thes that cau­ght your per­so­na­li­ty 🙂 and dan­cing shoes/sneakers. Will be gui­ded as regu­lar tra­i­ning (warm up, choreo).

More info on the spot: 10.1. and 24.1.2015 from 17:00

Ple­a­se regis­tra­te: recepce@stagepraha.cz

web: http://www.stagepraha.cz/o‑studiu/aktuality/171-nabor-do-stage-dancers/
fb udá­lost: https://www.facebook.com/events/1509703309308046/?pnref=story