Archa popluje do hellerau

Po del­ší pře­stáv­ce 14. úno­ra 2015 opět vypra­ví auto­bus do naše­ho part­ner­ské­ho diva­dla Hellerau.

Willam For­sy­the, jeden z nej­vý­znam­něj­ších svě­to­vých cho­re­o­gra­fů se po dese­ti letech rezi­denč­ní­ho poby­tu s Dráž­ďa­ny lou­čí. Divá­ci Archy u toho nemů­žou chy­bět. Název For­sy­tho­vy posled­ní dráž­ďan­ské pre­mi­é­ry „Yes, we can’t!” iro­nic­ky obra­cí naru­by oba­mov­ské voleb­ní hes­lo. Vstup­né za 550,-Kč zahr­nu­je vstu­pen­ku na před­sta­ve­ní a zpá­teč­ní auto­bu­so­vou jíz­den­ku do Hellerau.

http://www.archatheatre.cz/cs/predstaveni/archa-miri-do-hellerau-the-forsythe-company-yes-we-can‑t/?date=2015 – 02-14
http://en.hellerau.org/yes-we-can‑t