Stage: balet i street

Taneč­ní cen­t­rum STAGE, kte­ré síd­lí v Maceš­ko­vě palá­ci na praž­ských Vino­hra­dech a jehož atmo­sfé­ra je napros­to neo­pa­ko­va­tel­ná, nabí­zí širo­ké spek­trum taneč­ních kurzů.

Zájem­ci z řad veřej­nos­ti, ať už začá­teč­ní­ci nebo pokro­či­lí, tu najdou takřka vše od afro dan­ce přes kla­sic­ký balet, hip hop, con­tem­po­ra­ry dan­ce, twerk, lati­nu, modern jazz a step. Výu­ku tan­ce ve STAGE vedou lek­to­ři, pat­ří­cí mezi špič­ku čes­ké a svě­to­vé taneč­ní scé­ny, kte­ré bychom vám rádi na tom­to mís­tě postup­ně před­sta­vi­li. Dnes je na řadě balet­ka Zuza­na Pokor­náWahe Ako­pjan, jehož obo­rem je street dan­ce — tedy dva špič­ko­ví taneč­ní­ci s napros­to roz­díl­ným zamě­ře­ním a spo­leč­nou váš­ní pro pohyb.

Zuza­na Pokor­ná vystu­do­va­la Taneč­ní kon­zer­va­toř v Pra­ze a Taneč­ní aka­de­mii v Kolí­ně nad Rýnem. V letech 1990 až 2003 byla sólist­kou bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Pra­ha. Násle­do­va­lo angaž­má v plzeň­ském Diva­dle J. K. Tyla, kde od roku 2005 půso­bí jako taneč­ní mis­tr.  V Národ­ním diva­dle si zatan­či­la mimo jiné Giselle, Julii ane­bo Cop­pélii. Zuza­na je nosi­tel­kou hned dvou pres­tiž­ních cen Thá­lie – zís­ka­la je v roce 1994 za Anto­ní­nu v bale­tu Čaj­kov­skij a v roce 2010 za Esme­ral­du ve Zvo­ní­ko­vi od Mat­ky Boží, na tutéž cenu byla dva­krát také nomi­no­vá­na. Hos­to­va­la v Němec­ku, Švý­car­sku, Itá­lii, Špa­něl­sku, Fran­cii, Nizo­ze­mí, Vel­ké Bri­tá­nii, Bel­gii a v Egyp­tě. Spo­lu­pra­co­va­la s cho­re­o­gra­fy zvuč­ných jmen  — s Libo­rem Vacu­lí­kem, s Jiřím Kyli­á­nem, Gle­nem Tet­leyem, Alvi­nem Aileyem, Juri­jem Gri­go­ro­vi­čem, Natá­lií Bess­mert­no­vou a dal­ší­mi. V taneč­ním cen­t­ru Stage vyu­ču­je balet.

Wahe Ako­pjan  je iko­na stree­t­dan­co­vé­ho under­groun­do­vé­ho a fre­esty­lo­vé­ho tan­ce v ČR. Naro­dil se v armén­ském Abo­vja­nu, kde žil do svých 10 let. V roce 1993 musel kvů­li vál­ce ode­jít do ČR, kde ve tři­nác­ti letech zís­kal čes­ké občan­ství. Teh­dy se také setkal s hipho­po­vou kul­tu­rou. Kama­rád z dět­ství ho při­ve­de ke graf­fi­ty, což mu změ­ní celý jeho život. Taneč­ní men­ta­li­ta jeho rod­né země ho ale nasmě­ro­va­la k dal­ší­mu ele­men­tu hipho­po­vé kul­tu­ry, kte­rým je bboy­ing. Wahe se stal čle­nem bboy crew Dis­ko Sate­lit, kte­rá aktiv­ně fun­go­va­la do roku 2009. V letech 2005 – 2006 se Wahe začne se spe­ci­a­li­zo­vat na čty­ři nej­zná­měj­ší street dan­ce sty­ly (Hou­se Dan­ce, Pop­ping, Loc­king a Hip Hop) a vyhrá­vá jeden z prv­ních ste­et dan­ce batt­lů v ČR s názvem Dan­ce Flo­or Attack. Jako člen BDS Aca­de­my se stá­vá vítě­zem Jus­te Debout Czech 2008 a dostá­vá se coby prv­ní Čech do Paří­že na svě­to­vé finá­le Jus­te Debout 2008 v Ber­ci. V sou­čas­né době půso­bí v sesku­pe­ní Rhy­thm of Soul, kte­ré je zamě­ře­no na hou­se dan­ce. V taneč­ním cen­t­ru Stage Pra­ha vede lek­ce hipho­pu a hou­se dan­ce, kte­ré jsou mezi stree­to­vý­mi  taneč­ní­ky vel­mi oblíbené.

www.stagepraha.cz