Pozvánka na hřbitov

V pro­duk­ci Spo­leč­nos­ti pro taneč­ní a múzic­kou výcho­vu vzni­ká uni­kát­ní site spe­ci­fic pro­jekt na hud­bu Bohusla­va Mar­ti­nů a s tex­ty Suši­la a Erbe­na pod titu­lem KYTICE – mezi­ge­ne­rač­ní dia­log. Pro­jekt bude mít dvě uve­de­ní, a to 14. — 16. 9. 2014 ve 21.00 se na Malostran­ském hřbi­to­vě (zastáv­ka Bertramka).

Půjde o suges­tiv­ní výpo­vě­dí dotý­ka­jí­cí se věč­ně plat­ných hod­not v živo­tě člo­vě­ka. Osm stří­da­vě se pro­lí­na­jí­cích vokál­ních a instru­men­tál­ních skla­deb, kte­ré se pojí do dvo­jic (Pře­de­hra – Sest­ra tra­vič­ka, Selan­ka – Kra­var­ky, Int­rá­da — Milá nad rodi­nu, Kole­da – Člo­věk a smrt), vyprá­ví pří­běhy lás­ky, živo­ta a smr­ti.
Exis­ten­ci­ál­ní poje­tí námě­tu na neob­vyk­lém, běž­ně nepří­stup­ném, his­to­ric­ky vzác­ném mís­tě s taneč­ní­ky čtyř generací.

Na před­sta­ve­ní nava­zu­je dis­ku­se k téma­tu více­ge­rač­ních pro­jek­tů a site spe­ci­fic art (ter­mín bude upřesněn).

Cho­re­o­gra­fie a režie: Eva Bla­žíč­ko­vá, Asi­s­tent­ka cho­re­o­gra­fie: Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá, Scé­no­gra­fie: ak. arch. Ivan Adam, Light design: Jan Beneš, Kos­týmy: Lucia Škan­dí­ko­vá, Sochy: Olbram Zou­bek, Zvuk: Michal Vaniš, Tan­čí: Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá, Dag­mar Cha­loup­ko­vá, Radim Klá­sek, Zuza­na Sýko­ro­vá, a sbor taneč­ní­ků čtyř gene­ra­cí, Pro­duk­ce: Spo­leč­nost pro taneč­ní a múzic­kou výcho­vu, kopro­duk­ce Insti­tut umě­ní-Diva­del­ní ústav, Nada­ce B. Mar­ti­nů, Před­sta­ve­ní je ouver­tu­rou HF Dnů Bohusla­va Martinů

Kon­takt
Len­ka Dohna­lo­vá, Insti­tut umě­ní-Diva­del­ní ústav
lenka.dohnalova@divadlo.cz
+420 603 584 218

Pořá­dá:
Spo­leč­nost pro taneč­ní a múzic­kou výcho­vu
Kopro­duk­ce:
Nada­ce Bohusla­va Mar­ti­nů (zde s pro­kli­kem http://www.martinu.cz/novinky.php)
Insti­tut umě­ní-Diva­del­ní ústav (s pro­kli­kem www.idu.cz)

S finanč­ní pod­po­rou:
Magis­trát hl. m. Pra­hy
Měst­ská část Pra­ha 5 (http://www.praha5.cz/)