Mluvme o tanci

A je tu nová série dis­ku­sí – o sou­čas­ném taneč­ním umě­ní! Ten­to­krát se bude dis­ku­to­vat a tan­čit kaž­dý říj­no­vý týden v Pra­cov­ně, uli­ce Vlko­va 36  — je to na Žiž­ko­vě! Přijď­te si pro­mlu­vit o tanci!

PROGRAM

1. 10.

25 LET – JEDNA TANEČNÍ GENERACE
Úvod­ní deba­ta v rám­ci 7. roč­ní­ku fes­ti­va­lu HYBAJ HO!
ver­ni­sáž výsta­vy „Zevnitř zří­tel­nic“ Mar­ka Pro­cház­ky / per­for­man­ce in the hou­se
+
Dis­ku­ze na téma 25 let – jed­na taneč­ní gene­ra­ce
Co za 25 let tanec změ­nil? A co se změ­ni­lo v tan­ci? Je běž­ná gene­ra­ce jinak dlou­há, než ta taneč­ní? Proč se někte­rá gene­ra­ce uza­ví­rá do sebe a nera­da při­jí­má pona­u­če­ní od té před­cho­zí nebo nastu­pu­jí­cí? A zají­má se vůbec o tu mlad­ší? Je důle­ži­tý dia­log? Jaký odkaz zane­cha­la star­ší gene­ra­ce nám – jaké nej­čas­těj­ší otáz­ky v tan­ci pře­tr­vá­va­jí – dochá­zí k pře­dá­vá­ní zku­še­nos­tí? Jak tanec, kte­rý pova­žu­je­me za zasta­ra­lý, může pozi­tiv­ně ovliv­ňo­vat tanec současný?

9. 10.

TANEC A HUDBA
music-dan­ce talk show Zden­ky Brun­got Svi­te­ko­vé / kon­cert / per­for­man­ce in the hou­se
+
Dis­ku­ze na téma Sou­čas­ný tanec a sou­do­bá hud­ba
S jaký­mi umě­lec­ký­mi žán­ry tanec spo­lu­pra­cu­je? Jakou for­mou se jejich spo­lu­prá­ce rea­li­zu­je? Je hud­ba pro tanec nezbyt­ná? Jaké je part­ner­ství tan­ce a hud­by? Co tanec neví o hud­bě? Pod­le čeho si tvůr­ce-cho­re­o­graf hud­bu vybí­rá? Věnu­jí se sou­čas­ní hudeb­ní kom­po­nis­té sklad­bě pro tanec?

16. 10.

TANEC A KARIÉRA – STRATEGIE PŘEŽITÍ
pre­zen­ta­ce pilot­ní­ho pro­jek­tu „Kari­ér­ní pora­den­ství v per­for­ming arts“ / per­for­man­ce in the hou­se
+
Dis­ku­ze na téma Tanec a kari­é­ra
Jde v tan­ci o kari­é­ru? Jakým způ­so­bem ji budu­je­me? Jak se udr­žet v taneč­ní pro­fe­si? Dis­ci­plí­na – vůle – sebe­mo­ti­va­ce – jak s nimi naklá­dá­me? A jak o sebe peču­je­me? Je mož­né se věno­vat během taneč­ní kari­é­ry i jiným obo­rům? Jsme dosta­teč­ně tvůr­čí, nebo jen přežíváme?

23. 10.

TANEC JAKO ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ
pro­jek­ce krát­kých fil­mů / per­for­man­ce in the hou­se
+
Dis­ku­ze na téma Tanec jako anga­žo­va­né umě­ní
Co je anga­žo­va­né umě­ní – a co zna­me­ná anga­žo­va­nost v tan­ci? Stou­pá, nebo kle­sá míra anga­žo­va­nos­ti v tan­ci?
Co tanec od roku 1989 změ­nil? Anga­žu­je se čes­ké taneč­ní umě­ní? V čem a jak? Jak sou­vi­sí občan­ská anga­žo­va­nost a anga­žo­va­nost v tan­ci?
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mode­rá­to­ři: Danie­la Voráč­ko­vá, Zden­ka Brun­got Svi­te­ko­vá, Bára Čer­má­ko­vá a Hon­za Kalous
Kon­takt: PRACOVNA, Vlko­va 36, Pra­ha 3‑Žižkov, www.pracovna.cz
Vstup­né dobrovolné