And the winner is.…

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma má své vítě­ze. Čty­ři dny tan­ce, dis­ku­sí, pre­zen­ta­cí vyvr­cho­li­ly v nedě­li slav­nost­ním udí­le­ním cen. Odbor­ná poro­ta v mezi­ná­rod­ním slo­že­ní roz­hod­la, že Insce­na­cí roku se stá­vá KOREKCE sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce v režii Jiří­ho Havelky.

Taneč­ni­cí roku se sta­la Andrea Opav­ská za svůj výkon v cho­re­o­gra­fii La Lobě, cho­re­o­gra­fii Len­ky Vagnerové.

Cenu za svě­tel­ný design zís­kal tvůr­čí tým Kar­ne­va­lu zví­řatKatarí­na Ďuri­co­vá za Korekci.

Cenu divá­ka zís­kal Kar­ne­val zví­řat Bar­bo­ry Láta­lo­vé a kol.

Letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla začal 3. dub­na a byl zakon­čen v nedě­li 6. dub­na slav­nost­ním vyhlá­še­ním cen. Osla­va dva­ce­ti let mezi­ná­rod­ně uzná­va­né pře­hlíd­ky toho nej­lep­ší­ho, co se u nás za posled­ní rok uro­di­lo, při­lá­ka­la šest desí­tek zahra­nič­ní hos­tů. Nechy­bě­li mezi nimi dra­ma­tur­go­vé, pořa­da­te­lé fes­ti­va­lů, ředi­te­lé diva­del a novi­ná­ři. Během čtyř dnů se na pěti scé­nách před­sta­vi­lo cel­kem deset před­sta­ve­ní hlav­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý byl dopl­něn před­náš­ka­mi, dis­ku­ze­mi, site-spe­ci­fic pro­jek­ty v uli­cích a ukáz­ka­mi před­sta­ve­ní. Vět­ši­na před­sta­ve­ní byla vypro­dá­na ješ­tě před začát­kem festivalu.

Cena divá­ka: Kar­ne­val zvířat

Odbor­ná poro­ta slo­že­ná z šes­ti domá­cích a pěti zahra­nič­ních exper­tů, kte­ří při­je­li z Nizo­ze­mí, Vel­ké Bri­tá­nie, Fran­cie, Němec­ka a Chor­vat­ska, udě­li­la ceny v kate­go­ri­ích Tanečník/Tanečnice roku a Taneč­ní insce­na­ce roku. Za mimo­řád­ný taneč­ní výkon v insce­na­ci La Loba byla oce­ně­na Andrea Opav­ská. Zla­tý hat­rick za Taneč­ní insce­na­ci roku sla­ví Ver­Te­Dan­ce se svo­jí Korek­cí v režii Jiří­ho Havel­ky, kte­ří již toto oce­ně­ní zís­ka­li dva­krát, v roce 2005 za Ticho­mlu­vu a v roce 2012 za insce­na­ci Kolik váží vaše tou­ha? „Před­sta­ve­ní Korek­ce má jas­ný kon­cept, výji­meč­ně dob­ře vysta­vě­nou struk­tu­ru a sil­ný a ener­gií nabi­tý fyzic­ký výraz. Ten na jed­né stra­ně pou­tá divá­ko­vu pozor­nost, na stra­ně dru­hé dá vynik­nout indi­vi­du­a­li­tám per­for­me­rů, kte­ří jsou do jed­no­ho sil­ní v kram­fle­cích, jejich akce baví od začát­ku do kon­ce. Korek­ce na vel­mi ome­ze­ném pro­sto­ru roze­hrá­vá téma zem­ské při­taž­li­vos­ti. Taneč­ní­ci a taneč­ni­ce jsou při­pou­tá­ni k zemi, jako stro­my kymá­ce­jí se ve vět­ru v jeho růz­ných podo­bách – od jem­né­ho vět­ří­ku po vichři­ci. Bonu­sem je pak živá hud­ba — Cla­ri­net Fac­to­ry živě na scé­ně jsou oprav­do­vým požit­kem,“ zdů­vod­ni­la své roz­hod­nu­tí porota.

Na zákla­dě hla­so­vá­ní návštěv­ní­ků Čes­ké taneč­ní plat­for­my zís­ka­lo Cenu divá­ka před­sta­ve­ní Kar­ne­val zví­řat Báry Láta­lo­vé a kol. Do hla­so­vá­ní se moh­li zapo­jit všich­ni pla­tí­cí návštěv­ní­ci a zahra­nič­ní hos­té, kte­ří moh­li ohod­no­tit kaž­dou insce­na­ci po jejím skon­če­ní pomo­cí hla­so­va­cích líst­ků. Oblí­be­né inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní pro děti a dospě­lé vyhrá­lo s jas­ným násko­kem před vše­mi ostatními.

Insce­na­ce roku: Korekce

Cenu za svě­tel­ný design udí­lí poro­ta v čele se zahra­nič­ním exper­tem, kte­rým je letos fran­couz­ská svě­tel­ná desig­nér­ka Pas­ca­le Bon­gi­o­van­ni. Jako nej­o­ri­gi­nál­něj­ší tvůr­čí rea­li­za­ci svě­tel­né­ho, zvu­ko­vé­ho a vizu­ál­ní­ho desig­nu v sou­čas­ném tan­ci vyhod­no­ti­li prá­ci Rober­ta Ště­pán­ka, resp. kolek­ti­vu Kar­ne­va­lu zví­řat. Spe­ci­ál­ní cenu za dru­hé mís­to obdr­že­la Katarí­na Ďuri­co­vá za svě­tel­ný design Korek­ce. Cenu zaš­ti­ťu­je Insti­tut Svě­tel­né­ho Designu.

„Čes­ká taneč­ní plat­for­ma letos osla­vi­la dva­cet let a celá se nes­la ve zna­me­ní hes­la „Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec“ Úspěch letoš­ní­ho roč­ní­ku, kte­rý měl tu čest zde při­ví­tat šest desí­tek zahra­nič­ních hos­tů naše mot­to jenom stvr­zu­je. Hos­té nejen že, zře­tel­ně vní­ma­jí vývoj čes­ké taneč­ní scé­ny, ale oce­ňu­jí, s jakým nasa­ze­ním se Plat­for­ma usku­teč­ni­la i za pod­mí­nek, kte­ré jsou v evrop­ských kon­tex­tech na hra­ni­ci udr­ži­tel­nos­ti. Věří­me, že fes­ti­val poros­te a dál bude napl­ňo­vat svůj hlav­ní cíl, kte­rým je pod­po­ra čes­ké taneč­ní tvor­by a zpro­střed­ko­vá­ní kon­tak­tů na mezi­ná­rod­ní úrov­ni,“ shr­nu­je ředi­tel­ka plat­for­my Kate­ři­na Višinská.

VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ GRATULUJEME!