Cena Instinct For Growth Award

Pora­den­ská spo­leč­nost Grant Thorn­ton, spo­leč­ně s Meet­Fac­to­ry a advo­kát­ní kan­ce­lá­ří Pier­s­to­ne, vyhlá­si­ly tře­tí roč­ník sou­tě­že pro mla­dé uměl­ce „Instinct For Growth Award“. Medi­ál­ním part­ne­rem sou­tě­že je již tra­dič­ně Rádio 1.

Sou­těž má za cíl pod­po­řit původ­ní pro­jekt čes­ké­ho uměl­ce nebo uměl­ců do věku 33 let finanč­ním gran­tem  a dal­ší pod­po­rou při rea­li­za­ci a pre­zen­ta­ci díla. Kon­krét­ní téma pro­jek­tu a for­ma vyjá­d­ře­ní (výtvar­ná, múzic­ká) nejsou nijak limi­to­vá­ny. Základ­ní­mi kri­té­rii pro výběr pod­po­ře­né­ho pro­jek­tu bude pou­ze jeho poten­ci­ál posu­nout daný umě­lec­ký žánr, respek­ti­ve poten­ci­ál pro­jek­tu pro dal­ší pro­fe­si­o­nál­ní růst dané­ho uměl­ce (či uměl­ců). Pro­jekt musí být rea­li­zo­ván do začát­ku lis­to­pa­du 2014.

Podrob­nos­ti o sou­tě­ži a o tom, jak se při­hlá­sit, najdou zájem­ci na webo­vé strán­ce pro­jek­tu www.ifga.cz. Uzá­věr­ka při­hlá­šek je 31. květ­na 2014.

Loň­skou cenu si odne­sl Kryš­tof Pavel­ka, stu­dent tře­tí­ho roč­ní­ku kated­ry Režie praž­ské DAMU, s pro­jek­tem „Nikdy nevíš, čím tě život nako­nec pře­kva­pí“, kte­rý před­sta­vo­val nastu­do­vá­ní stej­no­jmen­né před­sta­ve­ní sou­čas­né­ho lucem­bur­ské­ho auto­ra Guye Hel­min­ge­ra. kte­ré divá­ko­vi před­sta­vu­je svět vrcho­lo­vých mana­že­rů zalo­že­ný nejen na peně­zích,
ale na mate­ri­ál­nu v šir­ším slo­va smys­lu, pro­ti němuž sto­jí kon­trast­ní „svět dětí uli­ce“. Diva­del­ní před­sta­ve­ní mělo za pod­po­ry spo­leč­nos­tí Grant Thorn­ton svou pre­mi­é­ru 13. lis­to­pa­du 2013 v mezi­ná­rod­ním cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní Meet­Fac­to­ry. Čle­ny poro­ty loň­ské­ho roč­ní­ku se sta­li David Čer­ný, Aleš Naj­brt, Anto­nín Stří­žek, Babe LN, Vác­lav Blu­men­trit a Jan Kincl.

Kon­takt pro novi­ná­ře
Pavel Při­kryl
T + 420 603 433 884
E pavel.prikryl@cz.gt.com

O Gran­tu Thorn­ton
Grant Thorn­ton Inter­nati­o­nal je glo­bál­ní orga­ni­za­ce firem posky­tu­jí­cích služ­by audi­tu, účet­nic­tví, daňo­vé­ho pora­den­ství a mana­žer­ské­ho a trans­akč­ní­ho pora­den­ství. V Grant Thorn­ton v sou­čas­nos­ti pra­cu­je přes 30 000 pro­fe­si­o­ná­lů, orga­ni­za­ce půso­bí ve více než 100 zemích svě­ta a obrat člen­ských firem pře­sá­hl v roce 2013 4,2 mili­ar­dy USD.   
Grant Thorn­ton v Čes­ké repub­li­ce má nyní v kan­ce­lá­řích v Pra­ze a Brně přes 100 zaměst­nan­ců a obrat spo­leč­nos­tí pře­sa­hu­je 200 mili­ó­nů korun za rok. Mezi 700 kli­en­tů Grant Thorn­ton pat­ří i více než polo­vi­na CZECH TOP 100 firem a význam­né veřej­né instituce.

Dis­c­lai­mer
Grant Thorn­ton Inter­nati­o­nal je jed­na z před­ních orga­ni­za­cí nezá­vis­le vlast­ně­ných a říze­ných pora­den­ských a účet­ních firem. Všech­ny člen­ské fir­my jsou zavá­zá­ny posky­to­vat služ­by vyso­ké­ho stan­dar­du, nehle­dě na to, v jakém regi­o­nu půso­bí. 
Grant Thorn­ton Inter­nati­o­nal Ltd. je neprak­ti­ku­jí­cí mezi­ná­rod­ní sub­jekt orga­ni­zo­va­ný jako spo­leč­nost s ruče­ním ome­ze­ným zare­gis­tro­va­ná v Ang­lii a Wale­su. Grant Thorn­ton Inter­nati­o­nal nepo­sky­tu­je služ­by pod svým jmé­nem, služ­by jsou nezá­vis­le posky­to­vá­ny člen­ský­mi spo­leč­nost­mi. Tyto spo­leč­nos­ti nejsou čle­ny mezi­ná­rod­ní­ho part­ner­ství a nejsou pro­to navzá­jem odpo­věd­né za služ­by a jiné akti­vi­ty, kte­ré posky­tu­jí. Kaž­dá z firem je nezá­vis­lá a odpo­věd­ná za admi­nis­tra­tiv­ní zále­ži­tos­ti na míst­ní úrovni.