Informátoři

Nová insce­na­ce zkou­má, co se skrý­vá za mar­ke­tingo­vým obra­zem nad­ná­rod­ních korporací.

Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní stu­dio Far­ma v jes­ky­ni při­pra­vu­je, pod vede­ním Vili­a­ma Dočo­lo­man­ské­ho, novou insce­na­ci. Napo­sle­dy se v Čechách před­sta­vi­la v roce 2012 v rám­ci fes­ti­va­lu 4+4 dny „site-spe­ci­fic“ pro­jek­tem Inter­ven­ce. 1. a 2. dub­na 2014 uve­de v diva­dle Ponec pre­mi­é­ru nové insce­na­ce s názvem Informátoři.

Co je pod­sta­tou sys­té­mu, kte­rý je ovlá­dán kor­po­ra­tiv­ním lob­bin­gem? Jak vel­ká je reál­ná moc nad­ná­rod­ních kon­cer­nů, zamě­ře­ných na neu­stá­lé zvy­šo­vá­ní pro­duk­ce? Kdo shro­maž­ďu­je o našich živo­tech pri­vát­ní infor­ma­ce, a kde tyto infor­ma­ce kon­čí? Tako­vé otáz­ky si kla­dou Informátoři.

Téma vychá­zí ze sku­teč­né kau­zy, kte­rá měla soud­ní dohru tepr­ve minu­lý rok. Nej­vět­ší potra­vi­no­vá kor­po­ra­ce nasa­zo­va­la do sku­pi­ny mla­dých akti­vis­tů mla­dé ženy, kte­ré pod faleš­ným jmé­nem před­stí­ra­ly zájem o zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí o stin­ných strán­kách kon­cer­nu. Sou­vis­los­ti ved­ly až k neob­jas­ně­ným vraž­dám demon­stru­jí­cích odbo­ro­vých pře­dá­ků kor­po­ra­ce v zemích tře­tí­ho světa.

„Insce­na­ce je son­dou, kte­rá na půdo­ry­su sku­teč­ných udá­los­tí zkou­má, co je za sys­té­mem, ve kte­rém žije­me. Sle­du­je pro­mě­nu vzta­hů uvnitř sku­pi­ny akti­vis­tů, kte­ří zjis­ti­li, že je jeden z nich sle­do­val“, vysvět­lu­je Vili­am Dočolomanský.

Insce­na­ce byla ješ­tě ve fázi „work in pro­gress“ vybrá­na dra­ma­tur­gic­kou poro­tou Čes­ké taneč­ní plat­for­my a zařa­ze­na mezi devět před­sta­ve­ní, kte­rá budou na výroč­ní 20. Čes­ké taneč­ní plat­for­mě pre­sen­to­vat to nej­lep­ší z čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla za uply­nu­lý rok. V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my budou Infor­má­to­ři uve­de­ni 3. dub­na v diva­dle Ponec.

Insce­na­ce vzni­ká jako sou­část pro­jek­tu LOBBY, v jehož rám­ci tvůr­ci zkou­ma­li vli­vy kor­po­ra­tiv­ní­ho lob­bin­gu na život běž­né­ho člo­vě­ka v evrop­ském i svě­to­vém kon­tex­tu. „Tvůr­ci insce­na­ce navští­vi­li Bru­sel, kde se setka­li s vliv­ný­mi lob­bis­ty pra­cu­jí­cí­mi pro kor­po­ra­ce a mlu­vi­li s žur­na­lis­ty, akti­vis­ty a účast­ní­ky sku­teč­né kau­zy. Frag­men­ty z těch­to roz­ho­vo­rů jsou v insce­na­ci cito­vá­ny“, při­bli­žu­je Dočo­lo­man­ský. Sou­čás­tí pro­jek­tu byl i odbor­ný semi­nář v Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX v Pra­ze, pobyt sou­bo­ru v kul­tur­ním cen­t­ru Sta­ni­ca v Žili­ně na Slo­ven­sku, a také blog věno­va­ný téma­tům projektu.

Toto před­sta­ve­ní vzni­ká meto­dou „devi­sed the­a­t­re“, ve kte­rém jsou všech­ny kom­po­nen­ty – text, hud­ba, fyzic­ká akce – vytvá­ře­ny v prů­bě­hu del­ší­ho obdo­bí zkou­še­ní. Sou­bor tak plní svůj úkol labo­ra­to­ře pro hle­dá­ní ino­va­tiv­ních postu­pů nejen při tvor­bě inscenace.

Je to více­vrs­tev­na­tá scé­nic­ká kom­po­zi­ce zalo­že­ná na mon­tá­ži akce, mlu­ve­né­ho slo­va, video­pro­jek­ce a hud­by. Pod vede­ním Vili­a­ma Dočo­lo­man­ské­ho v insce­na­ci uvi­dí­me pět per­for­me­rů, jimiž jsou Emil Lee­ger (Slo­ven­sko), Minh Hieu Ngu­yen (Viet­nam – Fran­cie), Hana Varad­zi­no­vá (Čes­ká repub­li­ka), Jun Wan Kim (Korea), Anna Gro­ma­no­vá (Slo­ven­sko) a hudeb­ní­ka Mar­ce­la Bár­tu. Svě­tel­ný design vytvá­ří Feli­ce Ross (USA).

Far­ma v jes­ky­ni se kro­mě insce­na­cí zamě­řu­je i na site-spe­ci­fic pro­jek­ty, kon­cer­ty, kul­tur­ní výzkumy a diva­del­ní even­ty v Pra­ze i zahra­ni­čí. Vili­am Dočo­lo­man­ský je jedi­ným čes­kým drži­te­lem Evrop­ské ceny Nové diva­del­ní reality.

Pre­mi­é­ra: 1. 4. 2014 PONEC – diva­dlo pro tanec
Dal­ší uve­de­ní: 2. 4. 2014 PONEC – diva­dlo pro tanec
3.4. 2014 PONEC – diva­dlo pro tanec v rám­ci Čes­ké taneč­ní platformy

Režie, kon­cept, cho­re­o­gra­fie: Vili­am Dočo­lo­man­ský
Asi­s­ten­ti režie: Edu­ard Pro­khasko, Eliš­ka Vavří­ko­vá, Daniel Raček
Inter­pre­ta­ce: Emil Lee­ger, Minh Hieu Ngu­yen, Hana Varad­zi­no­vá, Anna Gro­ma­no­vá, Jun Wan Kim, Olda Smy­sl (nebo Jim High)
Hud­ba: Vili­am Dočo­lo­man­ský, Mar­cel Bár­ta
Scé­na: Lucia Škan­dí­ko­vá
Kos­týmy: Mar­ké­ta Oslz­lá
Svě­tel­ný design: Feli­ce Ross
Video: Erik Bar­toš
Dra­ma­tur­gie: Petr Michá­lek
Pro­duk­ce: Jan Val­ter
Kopro­duk­ce: Tanec Pra­ha / PONEC — diva­dlo pro tanec, Truc Sphé­rique, Žili­na (SK)
Za pod­po­ry: Hl. měs­to Pra­ha, Euro­pe­an Cul­tu­ral Foun­dati­on, Vise­grad Fund
Dél­ka: 60 min.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.