Ateliér čtení tance

V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my 2014 pro­běh­ne už po čtvr­té mezi­ná­rod­ní debat­ní Ate­li­ér čte­ní tan­ce, kte­rý je ote­vřen všem divá­kům Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Máte-li chuť se kri­tic­ky vyjá­d­řit k sou­čas­né taneč­ní scé­ny, nenech­te si tuto pří­le­ži­tost ujít.

Ate­li­ér pro­bí­há for­mou říze­ných dis­ku­sí, kte­ré se budou konat kaž­dý večer po před­sta­ve­ní v diva­dle Ponec. Reflexe se zúčast­ní vybra­ní cho­re­o­gra­fo­vé, stu­den­ti taneč­ní a diva­del­ní teo­rie a pub­li­cis­té z ČR i ze zahra­ni­čí, mimo jiné Ire­ne Fili­ber­ti (FR), Nina Van­ge­li (CZ), Lau­rent van Kote (FR) a v roli mode­rá­tor­ky ate­li­é­ru Marie Kin­sky (FR/CZ).

Cílem Ate­li­é­ru čte­ní tan­ce je umož­nit setká­ní tvůr­ců, kri­ti­ků a širo­ké veřej­nos­ti, a při té pří­le­ži­tos­ti divá­kům při­blí­žit vní­má­ní a čte­ní cho­re­o­gra­fic­kých děl z pohle­du cho­re­o­gra­fů a taneč­ních kritiků.

Na dis­ku­si AČT lze při­jít bez před­cho­zí rezervace.

Pro­fi­ly vedou­cích ateliéru: 

Marie Kin­sky
Taneč­ni­ce a peda­gož­ka, absol­vent­ka taneč­ní kon­zer­va­to­ře a Uni­ver­zi­ty na Sor­bo­ně v Paří­ži (his­to­rie a tanec). Tan­či­la 15 let ve fran­couz­ských i zahra­nič­ních sku­pi­nách v Evro­pě i Japon­sku. Je cer­ti­fi­ko­va­nou peda­gož­kou Fel­den­krai­so­vy techniky.

V roce 1997 při­je­la do Pra­hy a od té doby zde aktiv­ně půso­bí, pořá­dá worksho­py na kon­zer­va­to­řích, uni­ver­zi­tách i sou­kro­mých ško­lách. Zkou­má růz­né tech­ni­ky sou­čas­né­ho tan­ce a taneč­ní­ho diva­dla. Kro­mě výu­ky se věno­va­la také choreografii.

V roce 1999 zalo­ži­la a dodnes řídí Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA. 

SE.S.TA umož­ňu­je taneč­ním uměl­cům pro­fes­ní roz­voj v mezi­ná­rod­ním kon­tex­tu a veřej­nos­ti ote­ví­rá mož­nos­ti k poro­zu­mě­ní sou­čas­né­mu tanci.

 

Irè­ne Fili­ber­ti
Taneč­ní kri­tič­ka a umě­lec­ká porad­ky­ně pra­cu­jí­cí pro Cen­t­re Pompi­dou — Vidé­o­dan­se a např. Národ­ní scé­nu Lux ve Valen­ce. Fili­ber­ti vyu­čo­va­la v letech 2005 – 2011 na uni­ver­zi­tě v Lyo­nu na katedře Scé­nic­kých umě­ní se spe­ci­a­li­za­cí na tanec. Je čle­nem vědec­ké rady Slov­ní­ku tan­ce (posled­ní ree­di­ce z roku 2008), rea­li­zo­va­la spe­ci­ál­ní čís­lo revue Bref „Chaillot — Vilar“ (2012), pub­li­ko­va­la kni­hu o díle Cathe­ri­ne Diverres „Mémo­i­res passan­tes“ (koedi­ce L’œil d’or a Cen­t­re nati­o­nal de la dan­se, 2010) a stu­dii „Dan­sez, dan­sez…“ (Les Soli­taires intem­pes­t­ifs, 2003). Para­lel­ně ke svým pub­li­kač­ním a dra­ma­tur­gic­kým akti­vi­tám se věnu­je vzdě­lá­va­cím ate­li­é­rům na téma ana­lý­za před­sta­ve­ní, kte­ré vede v rám­ci pro­gra­mu diva­del a festivalů. 

Lau­rent van Kote
býva­lý taneč­ník a cho­re­o­graf, aktu­ál­ně zmoc­ně­nec pro tanec na fran­couz­ském Minis­ter­stvu kultury.

Pro­gram:
Ate­li­ér čte­ní tan­ce (AČT)

čtvr­tek 3. 4.
18:00 Andrea Milt­ne­ro­vá: Fla­shback (DOX)
20:00 Far­ma v jes­ky­ni / Vili­am Dočo­lo­man­ský: Infor­má­to­ři (PONEC)
21:30 AČT — dis­ku­se s divá­ky (PONEC, foyer)

pátek 4. 4.
18:00 Boca Loca Lab / Jiří Adá­mek: ŘEKNI NĚCO (Alfred ve dvo­ře)
20:00 Len­ka Vag­ne­ro­vá & Com­pa­ny: La Loba (PONEC)
21:30 AČT — dis­ku­se s divá­ky (PONEC, foyer)

sobo­ta 5. 4.
16:00 Spit­fi­re Com­pa­ny / Petr Boháč: ANTIWORDS (tea­tro NoD)
18:00 ALT@RT / Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel: Boys Who Like To Play With Dolls (Stu­dio ALTA)
20:00 NANOHACH / Len­ka Flo­ry: Fla­shed by (PONEC)
21:30 AČT — dis­ku­se s divá­ky (PONEC, foyer)

nedě­le 6. 4.
11:00 Bar­bo­ra Láta­lo­vá a kol. : Kar­ne­val zví­řat (PONEC)
16:00 Ver­Te­Dan­ce / Jiří Havel­ka: Korek­ce (Stu­dio ALTA)
20:00 Gala-clo­sing / vyhlá­še­ní cen ČTP 2014 (PONEC)
20:00 Len­ka Vag­ne­ro­vá & Com­pa­ny: Taneč­ní insce­na­ce roku 2013: Jezd­ci (PONEC)
22:00 AČT — závě­reč­ná dis­ku­se s divá­ky a bilan­ce Ate­li­é­ru čte­ní tan­ce (PONEC, foyer)