Hlas a obraz ProARTu

Letoš­ní XI. roč­ník multi­žánro­vé­ho workshop fes­ti­va­lu Pro­ART se pone­se v duchu téma­tuTělo jako hlas — Slo­vo jako obraz. Tra­dič­ní let­ní fes­ti­val spo­ju­jí­cí den­ní umě­lec­ké ate­li­é­ry s večer­ní­mi před­sta­ve­ní­mi letos pro­běh­ne v Brně od 19. 7. — 26. 7. v Diva­dle na Orlí a v Pra­ze od 26. 7. — 3. 8. opět ve Stát­ní ope­ře Národ­ní­ho diva­dla a v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru Roxy / NoD.

Mezi prv­ní­mi uměl­ci se na fes­ti­va­lu před­sta­ví Iva Bit­to­vá, jež v Brně o víken­du 19. — 20. uve­de svou pěvec­kou mas­terc­lass pro 30 vyvo­le­ných. Kro­mě Domu umě­ní si její účast­ní­ci zazpí­va­jí i v „čer­ve­ném kos­te­le” Jana Amo­se Komen­ské­ho. V nedě­li se poté plně roz­je­dou dal­ší worksho­py mj. v žánrech kla­sic­ké­ho, moder­ní­ho a sou­čas­né­ho tan­ce, taneč­ní­ho diva­dla, herec­tví, jógy, Pila­tes, kla­ví­ru, smyč­ců a fotografie.
Pon­děl­kem 21. čer­ven­ce násled­ně odstar­tu­je v diva­dle i večer­ní pro­gram pro­jek­tem USPUD_emoticon pořá­da­jí­cí Pro­ART Com­pa­ny. Půjde o pře­ne­se­ní květ­no­vé pre­mi­é­ry ze slav­né brněn­ské Vily Tugend­hat do diva­del­ních prostor.

Samot­ný závěr fes­ti­va­lu obsta­rá zpě­vač­ka Bára Basi­ko­vá s adep­ty vlast­ní pěvec­ké mas­terc­lass a účast­ní­ci herec­kých a taneč­ních sear­ching pro­jek­tů Evy Kli­máč­ko­vé a Lucie Feren­zo­vé. Po pau­ze od 20h bude uve­den jako work in pro­gress pro­jekt k Roku čes­ké hud­by Moti­on Sco­res na hud­bu dese­ti čes­kých skla­da­te­lů od dese­ti mezi­ná­rod­ních choreografů. 

Podrob­nos­ti: webu http://www.proart-festival.cz/cz/proart-festival-2014/
a na face­boo­ku https://www.facebook.com/pages/ProART/310682209264.