Gratulujeme!

Slavnostní udílení cen

Taneč­ní zóna gra­tu­lu­je mla­dým talen­tům diva­del­ní kri­ti­ky, kte­ří uspě­li v prv­ním roč­ní­ku nové Sti­pen­dij­ní ceny udě­lo­va­nou Sdru­že­ním čes­kých diva­del­ních kritiků.

Vznik ceny ini­ci­o­va­la Jana Návra­to­vá, šéf­re­dak­tor­ka webu Taneč­ní zóna. Gra­tu­lu­je­me vítě­zi Micha­lo­vi Zahál­ko­vi, aktiv­ní­mu pub­li­cis­to­vi a stu­den­to­vi diva­del­ní vědy na FF UK, kte­rý také tu a tam při­spěl na strán­ky naše­ho časo­pi­su. Dále gra­tu­lu­je­me i Vero­ni­ce Šte­fa­no­vé, kte­rá stá­le do Taneč­ní zóny při­spí­vá a svý­mi tex­ty obo­ha­cu­je dis­kurs o novém cir­ku­se, což poro­ta, v níž zased­la i seni­or edi­tor­ka naší revue Nina Van­ge­li, oce­ni­la čest­ným uzná­ním. Gra­tu­lu­je­me také dru­hé­mu čest­né­mu uzná­ní, kte­ré poro­ta při­řkla Tati­a­ně Bre­de­ro­vé, kte­rá sice o tan­ci zatím moc nepí­še, ale spo­lu­pra­cu­je se stu­di­em Alta na fes­ti­va­lu Hybaj ho! Náš časo­pis obo­ha­til hlav­ní cenu 10 000 Kč  a sti­pen­dij­ní pobyt ve vybra­ném evrop­ském Čes­kém cen­t­ru o roč­ní předplatné.


Michal Zahál­ka — lau­re­át Sti­pen­dij­ní ceny mla­dých talen­tů diva­del­ní kri­ti­ky spo­lu Janem Šot­kov­ským, čle­nem poroty