Česká taneční platforma 2014

„Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec!”, zní mot­to již 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá se usku­teč­ní mezi 3. — 6. dub­nem 2014 v Pra­ze. Tvá­ří toho­to roč­ní­ku je taneč­ni­ce, per­for­mer­ka Mar­ké­ta Vacov­ská, drži­tel­ka titu­lu Taneč­ni­ce roku 2013.

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma je pro tuzem­ské taneč­ní uměl­ce vel­kou výzvou. Je to jedi­neč­ná pří­le­ži­tost před­vést se a zaujmout svý­mi insce­na­ce­mi čes­ké i zahra­nič­ní dra­ma­tur­gy a pro­du­cen­ty z obo­ru sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla a nabíd­nout divá­kům to nej­lep­ší z čes­ké taneč­ní tvor­by za uply­nu­lý rok.

His­to­rie
Všech­no zača­lo v roce 1994 nená­pad­nou pře­hlíd­kou v pro­sto­rách diva­dla Dun­can cen­t­re. Poté se na pět let malý fes­ti­val pořá­da­ný o.s. Tanec Pra­ha pře­su­nul do Hrad­ce Krá­lo­vé, kde si své divá­ky zís­ka­la pod názvem „Ent­reé k tan­ci”, po něja­kém čase, přes­ně­ji v dub­nu 2000, se však opět vrá­ti­la do Pra­hy s cílem vyu­žít v té době čer­s­tvě dokon­če­né­ho diva­dla Ponec. Dále se fes­ti­val konal také v diva­dlech Alfred ve dvo­ře, Dun­can Cen­t­re, NoD Roxy, DISK, Švan­do­vo diva­dlo, La Fab­ri­ka, diva­dlo Archa, Stu­dio Alt@ a na dal­ších místech.

20. roč­ník Čes­ké taneč­ní plat­for­my je sko­ro za dveř­mi a může­me se těšit na pro­gram, kte­rý vybí­ra­la poro­ta, v níž zased­ly Pet­ra Haue­ro­vá, Marie Kin­ski, Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, Ivan­ka Kubi­co­vá, Jana Návra­to­vá, Mar­ké­ta Perroud a Nina Van­ge­li. Před­vý­bě­ro­vá jury měla neleh­ký úkol, a to vybrat ze 35 při­hlá­še­ných děl pou­ze deset insce­na­cí, kte­rém utvo­ří hlav­ní pro­gram platformy. 

Mimo to bude fes­ti­val dopl­něn o nemé­ně zají­ma­vý dopro­vod­ný pro­gram, kde uvi­dí­me dal­ší, jiné zají­ma­vé for­my čes­ké taneč­ně- pohy­bo­vé scé­ny (např. site-spe­ci­fic) a nabíd­ne i pří­le­ži­tost pre­zen­ta­ci mla­dým umělcům. 

V rám­ci fes­ti­va­lu je také udě­lo­vá­no něko­lik oce­ně­ní: Taneč­ní insce­na­ce roku, Tanečník/ Taneč­ni­ce roku. Toto význam­né oce­ně­ní udě­lu­je fes­ti­va­lo­vá poro­ta slo­že­ná z domá­cích a zahra­nič­ních osob­nos­tí. Do zahra­nič­ní čás­ti poro­ty zased­ne Suzy Block, Morag Deyes, Edvin Live­rić, Car­men Meh­nert, Jar­mo Juha Pen­til­la. Čes­ká část poro­ty má stej­né obsa­ze­ní jako dra­ma­tur­gic­ká, před­vý­bě­ro­vá porota. 

Dal­ším úko­lem poro­ty bude udě­le­ní Ceny za svě­tel­ný design. A dokon­ce i sami pla­tí­cí divá­ci mohou svým hla­so­vá­ním zvo­lit vítě­ze posled­ní­ho oce­ně­ní, což  Cena divá­ka, jejíž výher­ce obdr­ží polo­vi­nu fes­ti­va­lo­vých tržeb z diva­dla Ponec.

Na všech­na před­sta­ve­ní je mož­né již vstu­pen­ky v před­pro­de­ji diva­dla Ponec. Tak nevá­hej­te prý mizí rych­le! 

Hlav­ní program:

čtvr­tek 3. 4.
18:00
Andrea Milt­ne­ro­vá: Fla­shback
20:00 Far­ma v jes­ky­ni / Vili­am Dočo­lo­man­ský: Informátoři

pátek 4. 4.
18:00
Boca Loca Lab / Jiří Adá­mek: ŘEKNI NĚCO
20:00 Len­ka Vag­ne­ro­vá & Com­pa­ny: La Loba

sobo­ta 5. 4.
16:00
Spit­fi­re Com­pa­ny / Petr Boháč: ANTIWORDS
18:00 ALT@RT / Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel: Boys Who Like To Play With Dolls
20:00 NANOHACH / Len­ka Flo­ry: Fla­shed by

nedě­le 6. 4.
11:00
Bar­bo­ra Láta­lo­vá a kol. : Kar­ne­val zví­řat
16:00 Ver­Te­Dan­ce / Jiří Havel­ka: Korek­ce
20:00 Gala-clo­sing / vyhlá­še­ní cen ČTP 2014
20:00 Len­ka Vag­ne­ro­vá & Com­pa­ny: Taneč­ní insce­na­ce roku 2013: Jezdci

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.